Uchwała nr XLVII/253/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 14 października 2010

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi, Rady Powiatu Złotoryjskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i bezpośrednich wyborach Burmistrza Miasta Złotoryja zarządzonych na 21 listopada 2010 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1, 2b, 2d i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:

§1

Tworzy się 2 odrębne obwody głosowania w szpitalach:
1) w okręgu wyborczym nr 3
- Szpitalu im. Andrzeja Wolańczyka w Złotoryi,
2) w okręgu wyborczym nr 4
- Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi.

§2

Numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych w obwodach wymienionych w §1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§4

Uchwałę przekazuje się po jednym egzemplarzu Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Zając

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLVII/253/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 października 2010 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi, Rady Powiatu...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:20.10.2010 07:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:20.10.2010 07:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 32