Uchwała Nr XLVII/254/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 14 października 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Na podstawie art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Złotoryja

2. formie przeprowadzenia konsultacji – należy przez to rozumieć udostępnienie projektu aktu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, zwanej dalej ‘’BIP” lub ogłoszenie projektu aktu, w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi lub w środkach masowego przekazu lub przeprowadzenie dyskusji publicznej,

3. organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy, w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej,

4. Burmistrza – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Złotoryja,

5. projekcie aktu – należy przez to rozumieć projekt aktu prawa miejscowego, podlegający konsultacjom,

6. Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Złotoryi,

7. statucie organizacji – należy przez to rozumieć aktualny w dacie przeprowadzania konsultacji akt ustrojowy organizacji, zarejestrowany we właściwym rejestrze, jeżeli przepis szczególny tego wymaga, określający przedmiot działalności organizacji, zgodny z przedmiotem konsultacji,

8. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§ 3.

1. Konsultacje z radą działalności pożytku publicznego, zwanej dalej ‘’radą’’ polegają na zasięgnięciu jej opinii co do przedłożonego projektu aktu.

2. Burmistrz przedkłada radzie pisemny projekt aktu z uzasadnieniem.

3. Rada wyraża swoją opinię o projekcie aktu pisemnie w ciągu 14 dni od daty jego doręczenia i przedkłada ją Burmistrzowi.

4. Nieprzedstawienie opinii w terminie, o którym mowa w ust.3 oznacza rezygnację rady z prawa do jej wyrażenia.

§ 4.

1. Burmistrz wszczyna procedurę konsultacji z organizacjami poprzez BIP, informacji zawierającej w szczególności:

1) projekt aktu wraz z uzasadnieniem,

2) formę przeprowadzenia konsultacji, termin i miejsce i sposób składania uwag i wniosków do projektu

2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może umieścić informację, o której mowa w ust. 1 w środkach masowego przekazu.

§ 5.

1. Termin składania uwag i wniosków określa Burmistrz, przy czym nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia zamieszczenia informacji o wszczęciu procedury konsultacji w BIP. Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

2. Uwagi i wnioski do projektu aktu mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej,

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn.zm.).

3. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski (np. statutu organizacji, odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo). W przypadku wnoszenia uwag i wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagane dokumenty należy przesłać w postaci zeskanowanej

§ 6.

Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o wszczęciu procedury konsultacji oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania ich uzupełnienia.

§ 7.

1. Burmistrz:

1) rozpatruje uwagi i wnioski,

2) sporządza sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków wraz ze swoim stanowiskiem.

2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 pkt 2 dołącza się do projektu aktu przedkładanego Radzie Miejskiej

3. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz podaje do publicznej wiadomości poprzez jego umieszczenie na stronie BIP

§ 8.

Burmistrz może przeprowadzić konsultacje nad projektem aktu w formie dyskusji publicznej. W takim wypadku tryb określony w § 4 - § 7 niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio. Z przebiegu dyskusji sporządza się protokół, który stanowi podstawę do przygotowania sprawozdania Burmistrza z przeprowadzonych w tej formie konsultacji.

§ 9.

1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji biorących udział w konsultacjach przeprowadzonych w oparciu o niniejszą uchwałę.

2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Zając
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVII/254/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:20.10.2010 08:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:20.10.2010 08:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 52