Protokół Nr XLVII/2010
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 14 października 2010 r
.

Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi otworzył o godz. 13,30  Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając, który stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych co stanowi kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał przybyłych na sesję : radnych Rady Miejskiej, Z-cę Burmistrza Andrzeja Ostrowskiego i Sekretarza  Miasta Włodzimierza Bajońskiego , radcę prawnego Barbarę Szynkowską  oraz pozostałych zaproszonych gości.

Radni w głosowaniu:
Za -  12    przeciw- 0     wstrzymało się -  0   przyjęli Protokół Nr XLVI/2010 z sesji odbytej w dniu 16 września 2010 r.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany porządek  obrad sesji, który przedstawia  się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta z pracy w okresie między sesjami Rady
Miejskiej.
2. Wnioski i interpelacje radnych.
3. Podjęcie pakietu uchwał:
3.1.-w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w    szpitalach w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi, Rady Powiatu Złotoryjskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
i bezpośrednich wyborach Burmistrza Miasta Złotoryja zarządzonych na 21 listopada 2010 r.,
3.2 – w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego  lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art.3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego im o wolontariacie  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
4. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
5. Sprawy różne.

Na sesję przybyła radna Krystyna Barcik – stan rady 13 osób.


AD.1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ.

Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski   przekazał radnym informację o pracy w okresie między sesjami Rady Miejskiej.  Zajmowano się następującymi sprawami:
- trwają prace na inwestycji pn. „Przebudowa drogi ul. Broniewskiego w Z-yi,
   która jest dofinansowywana z budżetu Województwa  Dolnośląskiego w   ramach programu wieloletniego pn.” Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”,
-  trwa budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Broniewskiego,
-  trwa remont budynku przy ul. Solnej 7,
-  zakończono budowę boksu przy ul. Przelot – Mickiewicza,
-  trwa wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Hożej,
-  ogłoszony został przetarg na remont dachu budynku przy ul. Kolejowej nr 13,
-  przydzielono 8 mieszkań do remontu,
-  trwają prace związane z inwestycją pn. „Renowacja XV-wiecznej Baszty
    Kowalskiej w Złotoryi,
- rozstrzygnięty został przetarg i podpisano umowę na zadanie pn:”Budowa
   zaplecza szatniowo – sanitarnego przy kompleksie boisk sportowych przy
   ul. Lubelskiej „ w ramach projektu „  Zespół Otwartych Stref Sportowo –
   Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych”,
-  trwają  bieżące prace w ramach projektu np. „Zespół Otwartych Stref
   Sportowo – Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych”
   Dofinansowanego z Mechanizmu Norweskiego EOG,
-  trwają bieżące prace przy projekcie pn. „Droga do sukcesu” dofinansowanego
   z  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
-  trwają prace związane z inwestycją pn. „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta
    Złotoryja” ulice Górna i Rynek,
-  miasto było współorganizatorem zawodów kolarskich – Wyścig MTB XC oraz
   Biegu ulicznego o Memoriał Tadeusza Pieronka.

AD. 2 – WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH.

Radna Barbara Listwan -   zapytała, w odniesieniu do informacji Z-cy Burmistrza
o trwającej rewitalizacji Starego Miasta ,   czy po zakończeniu prac  „Zielony
 Grzybek”  zniknie z rynku.

Radna Wiesława Żak -  poruszyła sprawę  studzienki kanalizacyjnej na ulicy
Leszczyńskiej. Studzienka jest podmywana wodą, zapada się  przez co stwarza zagrożenie dla ruchu.

Radna Barbara Listwan -   odnosząc się do wypowiedzi radnej Żak dodała, że z informacji w internecie  dowiedziała się, iż kanalizacja burzowa  włączona jest
do  kanalizacji ściekowej  i miasto za to płaci. Czy to prawda?

Radny Józef Banaszek  poruszył następujące sprawy:
1. Firma na strefie „EUCOSO” Sp. z o.o.  odprowadza wodę poprodukcyjną   z czerwonym szlamem do cieku wodnego rurami i dalej do rzeki Drążnicy.
Proszę o przemyślenie w jaki sposób spowodować, żeby firma wybudowała odstojniki.
2. Mieszkańcy miasta  pytają co z zielenią w mieście. Jak będzie wyglądało
centrum miasta po zakończeniu rewitalizacji.

Radny Waldemar Wilczyński -  zapytał:
1. Czy będzie otwarta droga  dla samochodów – chodzi o przejazd  do
      ul. Solnej przez Rynek / obok Delikatesów/ ?
2. Na kiedy jest planowane zakończenie robót na ul. Górnej ?

Radna Kinga Maciejak -   zwróciła się z prośbą o informację,  czy te likwidowane miejsca zielone powrócą  po rewitalizacji .
Ponadto poruszyła sprawę wyburzenia  murków  w ciągu pieszym w Rynku  4,5,6,8. Czy będą  tam zainstalowane jakieś barierki bo w okresie zimowym
będzie tam ślisko i niebezpiecznie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając -  wystąpił z interpelacją  aby została radnym udostępniona  umowa dzierżawy z właścicielem punktu gastronomicznego „Zielony Grzybek”. Udzielenie takiej  odpowiedzi na interpelację ze strony Urzędu  jest obowiązkowe, mówi o tym  Statut Miasta oraz posiadany do zapoznania wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie „Umowa dzierżawy jest informacją publiczną „.Proszę aby taka informacja została złożona na piśmie w ustawowym  terminie. Sprawa „Zielonego Grzybka ” nie jest jasna, w mieście stanowi temat tabu. Likwidacja ma tym bardziej duże znaczenie , że zgodnie z posiadaną informacją do budynku Rynek 42 ma być przeniesiony w niedługim czasie Urząd Miejski.

AD. 3 -  PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Barbara Listwan  poinformowała, że Komisja  omówiła projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla wyborów samorządowych i jednogłośnie skierowała go na sesję.

Radni w głosowaniu:
Za – 13     przeciw – 0   wstrzymało się -  0
podjęli Uchwałę Nr XLVII/253/2010 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w wyborach do rady Miejskiej w Złotoryi, Rady Powiatu Złotoryjskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i bezpośrednich wyborach Burmistrza Miasta Złotoryja zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

Radna Barbara Listwan  przekazała, że na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego był omówiony przez Sekretarza Miasta Włodzimierza Bajońskiego.  Komisja skierowała jednogłośnie projekt uchwały na sesję. Jednocześnie poproszono Sekretarza o przygotowanie na sesję Rady  wykazu  instytucji pożytku publicznego.

Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński  przedstawił  wykaz stowarzyszeń , które mają status organizacji pożytku publicznego a działających na terenie miasta Złotoryja. Są to:
1. Fundacja „SALUS AEGROTI”,
2. Stowarzyszenie Świetlica Środowiskowa „EMAUS”,
3. Stowarzyszenie PRIMA
4. Złotoryjski Klub Sportowy „GÓRNIK”,
5. Towarzystwo Miłośników Ziemi  Złotoryjskiej.

Radny Józef Banaszek , który nie jest członkiem Komisji Spraw Społecznych, stwierdził, że uchwała jest dla niego niezrozumiała. Poprosił o wyjaśnienie czemu ta uchwała ma służyć  i czym jest rada działalności.

Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński  wyjaśnił, że konieczność podjęcia uchwały wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Organizacje pożytku publicznego mogą oddziaływać na tworzenie aktów prawa miejscowego w zakresie ich działalności statutowej.

Radni w głosowaniu:
za – 13      przeciw -   0    wstrzymało się -  0
podjęli Uchwałę Nr XLVII/254/2010  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.

AD. 4 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH.

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych udzielił Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski :

Radnej Barbarze Listwan   -  „Grzybek” był i go nie ma bo jest inwestycja. Plan zagospodarowania przestrzennego  określa jak ten teren ma być wykorzystany.
Umowa funkcjonowała do momentu rozpoczęcia rewitalizacji.

Radnej Wiesławie Żak -  na ul. Leszczyńskiej jest problem ze studzienkami.  Często kradzione są dekle od studzienek. Trzeba też wziąć pod uwagę, że teren
zmienił  swoje użytkowanie. Pola, które wchłaniały wodę zostały zamienione na działki budowlane  i teraz domy mieszkalne odprowadzają wodę.

Radnej Barbarze Listwan -   mieszkańcy nie płacą  za odprowadzaną tzw.  deszczówkę.

Radnemu Józefowi Banaszkowi -   sprawę odprowadzania czerwonej wody przez „EUCOSO”  sprawdzę, nie mieliśmy sygnału w tej sprawie. Jeżeli chodzi o likwidację podczas rewitalizacji  zieleni w górnym Rynku  to są inne rozwiązania w tej sprawie.

Radnemu Waldemarowi Wilczyńskiemu -  nie będzie przejazdu   z Rynku do ul. Solnej na wysokości Delikatesów.  Na ul. Górnej roboty są na ukończeniu. Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu zostaną zgłoszone do odbioru.

Radnej Kindze Maciejak -  murek został zburzony ponieważ był bardzo zniszczony. Będą zrobione barierki, które zapewnią bezpieczeństwo przechodniom.

Następnie poinformował, że  odpowiedzi na sprawę poruszaną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Zająca udzieli na piśmie.

Radny Roman Gorzkowski -  zapytał  w którym roku została podpisana  umowa z Panem  Hamarą i na ile lat.  Ma wątpliwości, czy ta umowa jest czy jej nie ma.
W odpowiedzi  Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski   wyjaśnił, że ze względu na ilość zawieranych umów nie pamięta  takich danych.

Radna Kinga Maciejak -  zaproponowała aby w kwestii „Zielonego Grzybka”-   jako radni podjąć inicjatywę, apel  do Burmistrza  o pozostawienie  terenu w centrum miasta w formie architektonicznej , zgodnie z pierwotnym planem rewitalizacji tej części miasta bez zakładu gastronomicznego „Zielony Grzybek”.

Radna Krystyna Widulińska -   zaproponowała, żeby poczekać na odpowiedź Burmistrza  w związku z wnioskiem Przewodniczącego Rady.

Radna Barbara Listwan -   poparła wniosek radnej Maciejak. Przypomniała, że rolą radnych w mieście jest także wpływanie na decyzje Burmistrza. Zaproponowała, aby wniosek przegłosować.  Sprawę powinny nagłośnić obecne na sesji media.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając -  zgodził się  z opinią radnej Maciejak, że  „Zielony Grzybek” nie powinien nigdy powstać w tej części miasta.  Poddał pod głosowanie wniosek radnej Maciejak.

Rada w głosowaniu :
Za – 8       przeciw -     4    wstrzymało się – 1 -  wniosek przyjęła.

AD. 5 – SPRAWY RÓŻNE.

V-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Maciejak   odczytała Uchwałę Nr II/1277/2010  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 września 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Złotoryja informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Złotoryja za I półrocze 2010 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając  poinformował, że  Rada otrzymała zaproszenie na niedzielę 17 września  do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji wyboru Karola Wojtyły na Papieża.  Zaapelował do radnych o udział w tych uroczystościach a szczególnie o  udział w delegacji składającej w imieniu  Rady  kwiaty pod Pomnikiem Papieża.
Następnie  przekazał, że w związku z końcem kadencji Rady, ostatnią, podsumowującą pracę Rady sesję zaplanował na 4 listopada br. Chciałby, aby radni w 100% składzie  spotkali się na sesji i na spotkaniu po sesji.

Wobec wyczerpania się porządku obrad o godz. 14, 35 Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając ogłosił  sesję za zamkniętą.

                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                              Andrzej Zając

Protokółowała:
Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr XLVII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 października 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:25.10.2010 10:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:25.10.2010 10:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 44