Uchwała Nr VIII / 46 / 2003

Rady Miejskiej w Złotoryi

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 r.

         Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1) Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 136.000,-

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

853

Opieka społeczna

20.500,-

20.500,-

85314

Zasiłki i pomoc w naturze

300,-

097

wpływy z różnych dochodów

300,-

85319

Ośrodki pomocy społecznej

20.500,-

083

wpływy z usług

20.500,-

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

20.200,-

083

wpływy z usług

20.200,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

136.000,-

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

136.000,-

626

dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

136.000,-

2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę   372.000,-

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

710

Działalność usługowa

185.000,-

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

185.000,-

wydatki bieżące

opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Złotoryja (I etap)

185.000,-

750

Administracja publiczna

85.000,-

75023

Urzędy gmin (miasta na prawach powiatu)

85.000,-

wydatki bieżące

85.000,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

272.000,-

90001

Gospodarka ściekami i ochrona wód

272.000,-

6050

wydatki inwestycyjne

(budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej przy ul. Krzywoustego)

272.000,-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.500,-

92195

Pozostała działalność

3.500,-

wydatki bieżące

(imprezy kulturalne)

3.500,-

926

Kultura fizyczna i sport

3.500,-

92695

Pozostała działalność

3.500,-

wydatki bieżące

(imprezy sportowe)

3.500,-

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VIII / 46 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:18.07.2003 09:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:18.07.2003 09:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 69