Uchwała Nr XLVIII/258/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 4 listopada 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja oraz jego jednostkom organizacyjnym


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja, oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także określa organy i osoby uprawnione do udzielania tych ulg oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

§ 2.

Ilekroć jest mowa o:
1. kierowniku jednostki – należy przez to rozumieć osobę, która zgodnie z obowiązującym statutem jest uprawniona do zarządzania jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Złotoryja;
2. należności – należy przez to rozumieć sumę należności pieniężnej:
a) głównej – będącej pojedynczym zobowiązaniem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej względem Gminy Miejskiej Złotoryja oraz jej jednostek organizacyjnych, wynikającym w szczególności z dokumentu księgowego (faktury, rachunku, noty księgowej), umowy lub porozumienia, którego dotyczy;
b) odsetek od należności głównej;
c) ubocznych (koszty sądowe, egzekucyjne i inne);
3. jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć jednostki budżetowe i gospodarstwo pomocnicze Gminy Miejskiej Złotoryja;
4. uldze – należy prze to rozumieć umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty należności.

§ 3.

Należności mogą być umorzone w całości lub w części z urzędu lub na uzasadniony i udokumentowany wniosek dłużnika, jeżeli:
1. osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;
2. osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postepowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postepowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5. ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji lub interesom publicznym;
6. nie można ustalić dłużnika.

§ 4.

1. Do umorzenia należności uprawniony jest:
1) kierownik jednostki – jeżeli wartość należności nie przekracza kwoty 3.000 zł;
2) Burmistrz Miasta Złotoryja – jeżeli wartość należności przekracza kwotę 3.000 zł.
2. Umorzenie należności jednostki organizacyjnej przekraczającej kwotę 3.000 zł przez Burmistrza Miasta Złotoryja, następuje na podstawie uzasadnionego i udokumentowanego wniosku kierownika jednostki oraz na podstawie opinii właściwego wydziału Urzędu Miejskiego w Złotoryi, sprawującego nadzór merytoryczny nad jednostką organizacyjną

§ 5.

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi kierownik jednostki, na uzasadniony i udokumentowany wniosek dłużnika może odroczyć termin spłaty całości lub części należności, rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej.
2. Od należności, której termin spłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wydania jednostronnego oświadczenia woli lub zawarcia umowy, porozumienia do upływu terminu spłaty.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności odroczonej w terminie lub nie zapłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi, ustawowymi odsetkami za zwłokę obliczonymi od pierwotnych terminów płatności. Przez spełnienie terminu spłaty uważa się datę fatycznego wpływu należności na rachunek bankowy wierzyciela.
4. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.
5. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

§ 6.

Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego (jednostronne oświadczenie woli, umowa, porozumienie).

§ 7.

1. Kierownik jednostki przedstawia Burmistrzowi Miasta Złotoryja sprawozdanie dotyczące udzielonych ulg wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie do 31 stycznia roku następnego.
2. Burmistrz Miasta Złotoryja w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawia Radzie Miejskiej Złotoryja informację o udzielonych ulgach.

§ 8.

Do udzielania ulg będących pomocą publiczną w odniesieniu do dłużników – podmiotów prowadzących działalność gospodarczą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). Ulga może być udzielona na wniosek dłużnika.

§ 9.

Traci moc uchwała Nr XLIII/289/2006 Rady Miejskiej Złotoryja z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Złotoryja oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Zając


ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Nr NK.II.BSZ2.0911-27/10
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Stwierdza się nieważność § 7 ust. 1 i 2 Uchwały nr XXXVIII/258/2010

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVIII/258/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.11.2010 11:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:28.12.2010 10:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 43