Protokół Nr XLVIII/2010
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 4 listopada 2010 r.

                            
Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi otworzył o godz. 13,30  Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając,  który stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych co stanowi kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał przybyłych na sesję: Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim, radcę prawnego Barbarę Szynkowską oraz
pozostałych zaproszonych gości.
Radni w głosowaniu: za – 13      przeciw -  0 wstrzymało się – 1 przyjęli Protokół
Nr XLVII/2010 z sesji odbytej w dniu 14 października 2010 r.
Na sesję przybyła  radna Krystyna Barcik – stan rady 15 osób.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski wystąpił z wnioskiem o wycofanie z proponowanego porządku obrad projektu uchwały oznaczonej numerem roboczym 4.2. w sprawie  trybu prac nad projektem  uchwały budżetowej.
Projekt posiada wadę merytoryczną.
W związku z powyższym Rada głosami : za -  15    przeciw – 0    wstrzymało się – 0  przyjęła   proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta z pracy w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
2. Wnioski i interpelacje radnych.
3. Informacja o pracy Rady Miejskiej w kadencji 2006 – 2010.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
4.1. – w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok  2010.
4.2. -  w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/224/2010  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego.
4.3. – w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz
kontroli wykonywania zadań zleconych.
4.4. – w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja oraz jej jednostkom
organizacyjnym.
4.5. – w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów
przez samorządowe jednostki budżetowe  prowadzące działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.
4.6. – w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
problemów Alkoholowych na rok 2011.
4.7. – w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2011 – 2015.
4.8. – w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2011 r.
nowych licencji na wykonywania transportu drogowego taksówką.
4.9. – w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy
Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
            4.10.- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
                        niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania
                        przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania.
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
6. Sprawy różne:
-  wręczenie dyplomów i upominków  radnym oraz Kierownictwu
    Urzędu Miejskiego z okazji zakończenia V kadencji Rady Miejskiej w
    Złotoryi.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA  Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  przekazał radnym informację o pracy w okresie między sesjami Rady Miejskiej, a mianowicie:
- trwają prace na inwestycji pn. „Przebudowa drogi ul. Broniewskiego w Z-yi
  wraz z oznakowaniem trasy rowerowej”, która jest dofinansowywana z  budżetu  Województwa Dolnośląskiego w ramach programu wieloletniego pn.
„ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”,
- uzyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego na
   realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej ulicy Górniczej w Złotoryi”
   w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,
- zakończono budowę kanalizacji deszczowej w ul. Broniewskiego,
- wyłoniono wykonawcę na remont dachu budynku przy ul. Kolejowej 13,
- zakończono wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Hożej,
- zlecono Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z o.o. zimowe
   utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta,
- zakończono remont budynku / elewacja, klatka schodowa, dach/ przy ulicy
   Klasztornej 4,
- w ramach robót interwencyjnych naprawiono nawierzchnie chodników i dróg
   przy ul. Konopnickiej, Zagrodzieńskiej, Krakowskiej, Leszczyńskiej, Polnej,
   Bukowej i Jerzmanickiej,
- trwają prace związane z inwestycją pn. „Renowacja XV-wiecznej Baszty
   Kowalskiej w Złotoryi,
- ogłoszony został przetarg nieograniczony na zadanie” Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego”,
- trwają prace bieżące w ramach projektu pn. „Zespół Otwartych Stref Sportowo – Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych” , który
Jest dofinansowywany z Mechanizmu Norweskiego EOG,
-  trwają prace bieżące przy projekcie pn. „Droga do sukcesu” dofinansowywanego z programu operacyjnego „ Kapitał Ludzki”,
- w ramach programu „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryja”  trwają roboty inwestycyjne na ul. Górnej i Rynek,
- realizowana jest inwestycja pn. „Budowa zaplecza szatniowo – sanitarnego przy kompleksie boisk sportowych przy ul. Lubelskiej”.
- miasto było współorganizatorem obchodów Światowego Dnia  Seniora,
- odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, w związku ze zmianą ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

AD. 2 – WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH.

Radna Barbara Listwan -  w imieniu mieszkańców nowego budynku przy ul. Szkolnej  informuje, że w budynku panuje straszna wilgoć, budynek jest zagrzybiony.

Radny Waldemar Wilczyński – 1/  w ostatnim okresie w mieście zauważalne jest niszczenie elewacji poprzez malowanie napisów „Zagłębie Lubin”. Czy poczyniono już jakieś kroki w kierunki wykrycia sprawców, czy Straż Miejska podjęła już działanie w celu ustalenia kto to robi?
2/ W nawiązaniu do zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie  umieszczania ogłoszeń w mieście, czy podane są terminy ich likwidacji?
3/ Czy jest harmonogram prac na ul. Broniewskiego?

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając  przypomniał, że po poprzedniej sesji Rady została przekazana do Burmistrza   interpelacja oraz wniosek- apel radnych. Na wniosek  Rada nie otrzymała odpowiedzi, natomiast odpowiedź na interpelację  nie jest satysfakcjonująca. Napisał pan, że umowy o dzierżawę terenu pod „Zielonego Grzybka”  nie ma, bo została rozwiązana.  Rada chciałaby zobaczyć pismo rozwiązujące umowę. Ponadto w dalszym ciągu domagam się, aby tą umowę dzierżawy przedstawił Pan Radzie.
Radna Barbara Listwan -   mieszkańcy miasta są oburzeni zniszczeniem zieleni w Rynku . Na poprzedniej sesji Burmistrz Ostrowski poinformował Radę, że po zakończeniu prac rewitalizacyjnych zieleń w Rynku będzie inaczej zaaranżowana. Mieszkańcy chcieliby wiedzieć jak będzie wyglądał Rynek, bo obecna  kamienna pustynia im nie odpowiada.

AD. 3 – INFORMACJA O PRACY RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI W KADENCJI 2006 – 2010.

Informację o pracy Rady Miejskiej przedłożył Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Zając.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.

AD. 4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Projekt zakłada zmniejszenie  budżetu zarówno po stronie dochodów / o kwotę 3 021.439,55 zl /jak i wydatków o kwotę 23.508,55 zł. Jednym z celów uchwały jest zabezpieczenie wydatków na oświatę.
Następnie głos zabrała  radna Krystyna Barcik – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej, która powiedziała:
Wysoka Rado!
Komisja Budżetu i Finansów  na swym posiedzeniu w dniu 2 listopada 2010 r
dokonała analizy  7 projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji.
Szczegółowych wyjaśnień udzielała Pani Grażyna Soja.
W posiedzeniu uczestniczył pełny skład Komisji – 13 radnych. Wszystkie projekty skierowane zostały  na sesję.
Pozwolicie państwo, że w swoim wystąpieniu odniosę się do wszystkich projektów uchwał, i tak:
Uchwała 4.1. – w sprawie zmian  w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2010 rok  głosami za -  9    przeciw -  0    wstrzymało się - 4    
Uchwała o nr 4.2. – została wycofana z porządku obrad.
Uchwała 4.3.  – w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/224/2010  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2010 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego    za -13    przeciw – 0 – wstrzymało się – 0 – czyli  jednogłośnie,

Uchwała  4.4. – w sprawie trybu postepowania o udzielenie dotacji celowych
Podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągniecia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych
Za - 10  przeciw -  1  wstrzymało się   - 2  ,
Uchwała  4.5. – w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie  należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja oraz jej jednostkom organizacyjnym   jednogłośnie skierowano na  sesję,
Uchwała  4.6. – w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów
przez  samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku
za -   13    przeciw - 0    wstrzymało się  - 0  ,
Uchwała 4.11. -  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania
Za -  11   przeciw -  0    wstrzymało się    - 0   / dwóch radnych zwolniło się z posiedzenia/.

Rada przystąpiła do głosowania:

Radni w głosowaniu:
Za – 15    przeciw -  0 wstrzymało się – 0
podjęli Uchwałę Nr XLVIII/255/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2010.

Rada w głosowaniu:
Za – 14     przeciw -  0    wstrzymało się -   1
podjęła  Uchwałę Nr XLVIII/256/2010  w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/224/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Rada w głosowaniu:
Za -  14    przeciw -  0    wstrzymało się -  1
podjęła Uchwałę Nr XLVIII/257/2010  w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągniecia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych.

Głosami:  za – 15    przeciw – 0    wstrzymało się  - 0   Rada podjęła Uchwałę Nr XLVIII/258/2010  w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja oraz jej jednostkom  organizacyjnym.

Radni w głosowaniu:
za-   15     przeciw -  0   wstrzymało się   -   0
podjęli Uchwałę Nr XLVIII/259/2010  w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów  przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Barbara Listwan  poinformowała, że projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 był omówiony na posiedzeniu Komisji przez Ewę Mikus  Pełnomocnika ds. Uzależnień.
 Projekt  został skierowany pod obrady Rady z 1 głosem wstrzymującym.
Rada w głosowaniu:
Za -  13    przeciw -   0    wstrzymało się -   2
podjęła Uchwałę Nr XLVIII/260/2010  w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Przed głosowaniem nad projektem uchwały w sprawie  przyjęcia programu  przeciwdziałania  narkomanii   Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Barbara Listwan powiedziała, że projekt był przedmiotem obrad Komisji, która przy 1 głosie wstrzymującym skierowała go na sesję.
Radni w głosowaniu:
za  -  15    przeciw -   0 wstrzymało się -  0 
podjęli Uchwałę Nr XLVIII/ 261/2010  w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Tadeusz Oleksów  przekazał, że Komisja
po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ustalenia ilości licencji na transport drogowy jednogłośnie skierowała go na sesję.
Rada w głosowaniu:
za – 15   przeciw -  0 wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr XLVIII/262/2010  w sprawie ustalenia liczby  przeznaczonych do wydania w roku 2011 nowych licencji na  wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Następnie głos zabrała radna Barbara Listwan,  która poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi był omówiony przez Sekretarza Miasta Włodzimierza Bajońskiego. Ponieważ projekt podlega konsultacji społecznej przez 14 dni a w chwili posiedzenia Komisji był umieszczony w BIP od 7 dni, członkowie Komisji odstąpili od głosowania nad nim. Wymagane 14 dni upływa w dniu dzisiejszym.
Rada w głosowaniu:
Za – 14      przeciw -   0   wstrzymało się  -  1
Podjęła Uchwałę Nr XLVIII/263/2010  w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Radni w głosowaniu:
Za -    15    przeciw -   0 wstrzymało się -  0
podjęli  Uchwałę Nr XLVIII/264/2010 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając  ogłosił przerwę w obradach od godz. 14,20 do 14,35.

Po wznowieniu obrad:

AD.  5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  udzielił odpowiedzi na zgłoszone przez radnych zapytania i interpelacje:
1/ Budynek przy ul. Szkolnej jest w dobrym stanie technicznym.
2/ W Gazecie Złotoryjskiej przedstawię do wiadomości mieszkańców projekt, 
     jak będzie wyglądała zieleń w Rynku po zakończeniu rewitalizacji.
3/ Słupy ogłoszeniowe są czyszczone w każdy poniedziałek .
4/ Próbujemy ustalić sprawców, którzy  malują w mieście napisy Zagłębie Lubin.
5/ Nie mogę przedstawić umowy, której nie ma w obrocie prawnym. Pan Panie
      Przewodniczący z tego powodu ubolewa bo w rozmowie z byłym właścicielem   „Zielonego Grzybka” ubolewał Pan, że Grzybek nie istnieje.
6/ Jeżeli chodzi o apel radnych do mnie to przyjąłem go do wiadomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej Zając  potwierdził, że istotnie rozmawiał z właścicielem Grzybka i jasno mu powiedziałem: za Grzybkiem „tak” za lokalizacją „nie”. Taka była moja rozmowa.

Radna Kinga Maciejak -  poinformowała, że przed wczoraj widziała przy budynku na ul. Szkolnej wysięgnik, z którego poprawiano blacharkę na dachu.

Radna Barbara Listwan -  jeżeli chodzi o zagrzybienie budynku na ul. Szkolnej to
mówię o konkretnej rodzinie tam mieszkającej, której dzieci zaczęły chorować z powodu zagrzybienia mieszkania. Ponadto proszę mi wyjaśnić  na jakiej zasadzie  Grzybek mógł funkcjonować bez umowy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając  dodał : „ żona właściciela opowiada, że Grzybek i tak wróci na swoje miejsce”.
W odpowiedzi Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  poprosił o nie pomawianie go o jakieś nieuczciwe wypowiedzi.  Zwracając się do radnej Listwan wyjaśnił, że umowa jest zawarta i jest rozwiązana. Nie mogę dać czegoś czego nie ma – umowa na Grzybek jest rozwiązana.  Proszę również aby nie powtarzać rzeczy zasłyszanych. Oświadczył jeszcze raz, że na ma w obrocie prawnym umowy.
Nie ma także Grzybka i temat uważa za zakończony.
Przewodniczący  Rady Miejskiej Andrzej Zając  zwrócił się  ponownie do Burmistrza  o odpowiedź, czy na przyszły rok planuje postawić Grzybka w tym samym miejscu.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski odpowiedział, że mowa jest o czymś czego nie ma. Następnie na pytanie  radnej Barbary Listwan  dotyczącej likwidacji zieleni w Rynku wyjaśnił:  teren, który rewitalizujemy jest objęty programem małej architektury w tym ławek, zieleni itd.  Proszę pozwolić na zakończenie prac i wtedy zwrócę się do Państwa o uwagi w tej sprawie. Proszę także abyście popatrzyli jak to wygląda w innych miastach.

AD. 6 – SPRAWY RÓŻNE.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Barcik  odczytała:
1. Informację Burmistrza Miasta  z przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2009 rok.
2. Informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Złotoryi wynikająca
z przeprowadzonych analiz oświadczeń majątkowych  radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej Zając   podziękował radnym za wspólną pracę, za to, że mieli odwagę mówić co myślą, przekazywać odczucia i sprawy zgłaszane przez mieszkańców miasta. Powiedział: „jeszcze raz dziękuję, chciałbym Państwa dobrze wspominać i żebyście dobrze  wspominali mnie. Starałem się swoje obowiązki wykonywać  dobrze”.

Następnie Przewodniczący Rady  w asyście Wiceprzewodniczących  wręczył radnym i kierownictwu Urzędu dyplomy, kwiaty i upominki .

Burmistrz Miasta podziękował radnym za współpracę , życzył osiągnięcia dobrych wyników w wyborach i wręczył wiązankę kwiatów na ręce Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Krystyny Barcik.

Radca Prawny Barbara Szynkowska   poddała pod rozwagę radnych dwie sprawy, które są w toku załatwiania. Poprosiła, aby sprawy, które są rozpatrywane w Sądzie nie wykorzystywać w kampanii wyborczej.

W imieniu radnych Rady Miejskiej, podziękowanie za współpracę Panu Burmistrzowi, Z-cy Burmistrza, Sekretarzowi i Skarbnikowi Miasta
złożyła radna Krystyna Widulińska.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 15,35 Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając ogłosił sesję za zamkniętą.


                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Andrzej Zając

        Protokółowała:

        Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr XLVIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.11.2010 11:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:12.11.2010 11:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 61