Uchwała Nr XLVIII / 259 / 2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 4 listopada 2010 r.

w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Niniejsza uchwała określa jednostki, które gromadzą dochody, źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) jednostkach – rozumie się przez to samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.               z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami);
2) rachunku dochodów – rozumie się przez to wydzielony rachunek dochodów.

§ 3.

Źródłami dochodów gromadzonych na rachunku dochodów mogą być:
1) wpływy z usług i opłat w zakresie właściwości danej jednostki;
2) wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT);
3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w dyspozycji jednostek samorządowych wykazanych w załączniku Nr 1;
4) wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki;
5) wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki;
6) odsetki od środków gromadzonych na rachunku;
7) wpływy z różnic kursowych.

§ 4.

Dochody wraz z odsetkami gromadzone na rachunku dochodów przeznacza się na:
1) dofinansowanie podstawowej bieżącej działalności statutowej jednostek, za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych;
2) finansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów, za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych;
3) cele wskazane przez darczyńcę (spadkobiercę);
4) odtworzenie mienia, o którym mowa w § 3 pkt. 5.

§ 5.

Wykaz jednostek, które utworzą rachunek dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania:
1) Do 30 września kierownicy jednostek budżetowych przedkładają projekty planów finansowych rachunku dochodów wg załącznika Nr 2 do Głównego Specjalisty do spraw oświaty w pełnej szczegółowości tj. dział, rozdział, paragraf.
2) Główny Specjalista do spraw oświaty w terminie do 8 października przekazuje do Wydziału Budżetu i Finansów zbiorcze zestawienie projektu planu dochodów i wydatków rachunku dochodów w ramach rozdziału i działu wraz z planami jednostkowymi.
3) Projekty planów finansowych rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych:
a) w przypadku, gdy zachowana została zgodność z projektem uchwały budżetowej, zatwierdzone przez kierownika jednostki budżetowej;
b) zweryfikowane przez Burmistrza Miasta pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej
- stanowią podstawę gospodarki finansowej rachunku dochodów w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej.
4) W terminie nie dłuższym niż 14 dni kierownicy jednostek budżetowych od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów, przyjętych w uchwale budżetowej, sporządzają plany finansowe.
5) Plany finansowe dochodów ujęte w uchwale budżetowej stanowią prognozę gromadzonych dochodów, a w zakresie wydatków nieprzekraczalny limit oraz stanowią podstawę gospodarki finansowej.

§ 7.

1) Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
a) dokonywania zmian planu dochodów i wydatków rachunku dochodów związanych ze zmianą kwot;
b) udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planach finansowych wydatków rachunków dochodów jednostek w zakresie przeniesień między paragrafami.
2) Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany, zawiadamiają Burmistrza Miasta o dokonanych zmianach.


§ 8.

Wydatki z rachunku dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów w ramach planu finansowego.

§ 9.

Środki finansowe pozostające na rachunku dochodów na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja w terminie do 5 stycznia następnego roku.

§ 10.

Traci moc uchwała Nr XXX/196/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 2 marca 2005 roku  w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych utworzonych przez Gminę Miejską Złotoryja oraz określenia dochodów własnych i ich przeznaczenia.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej

                    Andrzej Zając

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVIII/259/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.11.2010 12:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:12.11.2010 12:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 29