Uchwała Nr XLVIII/263/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 4 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia “Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się “Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” o następującej treści:

“Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”

§ 1. Postanowienia ogólne.
Ilekroć mowa jest o:
1. ustawie, rozumie się poprzez to ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2. programie, rozumie się poprzez to “Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
3. mieście, rozumie się poprzez to Gminę Miejską Złotoryja
4. urzędzie, rozumie się poprzez to Urząd Miejski w Złotoryi
5. organizacjach, rozumie się poprzez to podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3

§ 2.

Cele programu:

1. tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców miasta
2. podejmowanie przedsięwzięć w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe
3. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i wspólnotę lokalną

§ 3.

Przedmiotem współpracy jest realizacja zadań publicznych, określonych w ustawach.

§ 4.

Program współpracy skierowany jest do:
1. organizacji pozarządowych,
2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, zwanych dalej organizacjami

§ 5.

Sposób realizacji programu:
1. Współpraca może być realizowana w formie wsparcia finansowego i niefinansowego
2. Finansowanie będzie polegać na zlecaniu realizacji poprzez powierzenie lub wspieranie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji
3. Wsparcie niefinansowe polega na pomocy miasta w realizacji zadań publicznych bez udzielania dotacji
4. Środki finansowe na realizację zadań publicznych będą przyznawane w trybie:
1) otwartych konkursów ofert,
2) zakupu usług
5. Otwarty konkurs ofert ogłasza Burmistrz
1) termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia
2) otwarty konkurs ofert ogłasza się na stronie internetowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu
3) konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza
4) złożone oferty przed przekazaniem do opinii Komisji Konkursowej, podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracowników odpowiednich wydziałów urzędu
5) decyzje o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej
6) zarządzenie jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami stron podejmujących współpracę pisemnych umów określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia
7) wyniki konkursu są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń urzędu
8) dwie lub więcej organizacji może złożyć w konkursie ofertę wspólną, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy
9) Burmistrz może zlecić organizacji realizację zadania publicznego na wniosek tej organizacji, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania dofinansowania określa art. 19a ustawy

§ 6.

Priorytetowe zadania:
1. Oświata, edukacja, wychowanie oraz profilaktyka i przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży:
1) konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, festiwale, przeglądy, turnieje
2) społeczne inicjatywy młodzieży
3) zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze terapii indywidualnej i grupowej
2. Kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję:
1) koncerty, przeglądy, imprezy, prezentacje, wystawy, konkursy, plenery, warsztaty, giełdy, konferencje, sympozja
2) wydawnictwa
3) utwory literackie , prace z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźbiarstwa, rysunku złotoryjskich autorów
4) działania promocyjne, wychowawcze i popularyzatorskie
3. Ochrona środowiska, edukacja z zakresu ekologii:
1) akcje, np: “Sprzątanie świata” i “Dzień bez samochodu"
2) kursy, szkolenia, seminaria oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży
3) wystawy, konkursy
4) wydawnictwa, broszury, informatory
4. Sport dzieci i młodzieży, rekreacja:
1) zajęcia w różnych dyscyplinach sportu dzieci i młodzieży
2) letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży
3) imprezy sportowe i rekreacyjne a w szczególności: biegi, marsze, maratony, wyścigi, rozgrywki, mecze, spartakiady, konkursy, zawody oraz turnieje
5. Inne dziedziny:
1) ratownictwo i ochrona ludności
2) rozwijanie kontaktów między społecznościami lokalnymi
3) wspomaganie rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości lokalnej poprzez: szkolenia, zawody i turnieje, druki, ulotki, foldery, imprezy o charakterze patriotycznym i rocznicowym.

§ 7.

Inne zadania:

1. Organizowanie otwartych spotkań, szkoleń dla organizacji pozarządowych.
2. Udział w spotkaniach , szkoleniach i konferencjach, organizowanych przez organizacje.
3. Umieszczanie informacji i materiałów dotyczących organizacji na stronie internetowej urzędu
4. Pomoc merytoryczną w przygotowaniu projektów realizowanych przez organizacje w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców miasta.
5. Pomoc w nawiązaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym charakterze.
6. Udostępnianie na preferencyjnych warunkach sal będących w dyspozycji urzędu na potrzeby organizowanych lub współorganizowanych przez organizacje spotkań i konferencji o charakterze niekomercyjnym.
7. Umieszczanie informacji dotyczących zadań miasta realizowanych przez organizacje w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie urzędu.
8. Informowanie o krajowych i zagranicznych funduszach dostępnych dla organizacji.
9. Udzielanie pomocy w zakresie przygotowywanie aplikacji do programów pozwalających na dofinansowanie miasta środkami pozabudżetowymi.

§ 8.

Współpraca miasta z organizacjami odbywa się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 9.

Okres realizacji programu:
1. Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach konkursu ofert na wsparcie lub finansowanie zadań miasta w 2011 roku

§ 10.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu.
1. W 2011 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza się kwotę w wysokości co najmniej 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych). Powyższe środki zabezpieczone zostaną w budżecie miasta na 2011 rok.

§ 11.

Sposób oceny realizacji programu:
1. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji programu:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert
2) liczba ofert złozonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji
3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego
4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez miasto z przyczyn zależnych od organizacji
5) beneficjenci zrealizowanych zadań publicznych
6) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach
7) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje
8) liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską w Złotoryi

§ 12.

Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji.

Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja został opracowany po konsultacjach z organizacjami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt programu celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji został zamieszczony na stronie internetowej miasta www.zlotoryja.pl

§ 13.

Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
1. Oferty złożone przez organizacje opiniuje specjalnie do tego powołana komisja konkursowa, w skład której wchodzą:
1) przedstawiciele urzędu merytorycznie właściwego wydziału wyznaczeni przez Burmistrza
2) dwie osoby reprezentujące organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 biorące udział w konkursie
3) na wniosek Burmistrza w skład komisji konkursowej mogą zostać powołane także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczna wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
2. Osoby, o których mowa w pkt. 2 ust. 1 zgłaszane są przez Radę Działalności Pożytku Publicznego lub spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje . Procedurę ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej określa Burmistrz w zarządzeniu.
3. W ocenie oferty złożonej w konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział w konkursie.
4. Skład komisji konkursowej i regulamin jej pracy publikowany jest na stronie internetowej miasta .

§ 14.

Postanowienia końcowe
1. Burmistrz w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku przedłoży Radzie Miejskiej w Złotoryi sprawozdanie z realizacji programu.
2. Sprawozdanie opublikowane będzie na stronie internetowej miasta


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Zając
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVIII/263/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia “Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi...
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.11.2010 12:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:12.11.2010 12:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 38