Uchwała Nr XLVIII/264/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 4 listopada 2010 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w związku z art. 90 ust. 1,2a, 2b,2d, 3c, 3e, 3f i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) w związku z art. 28 ustawy 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z poźn. zm. ) oraz art. 251, 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr. 157 poz. 1240 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja przysługują:
1. Szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny;
2. Przedszkolom niepublicznym;
3. Niepublicznym zespołom wychowania przedszkolnego i niepublicznym punktom przedszkolnym, które organizują inną niż w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych formę wychowania przedszkolnego

§ 2.

1. Dotacja, o której mowa w §1 pkt 1 przysługuje na każdego ucznia w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Złotoryja.
2. Dotacja, o której mowa w § 1 pkt 2 przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego przysługuje w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Złotoryja.
3. Dotacja, o której mowa w § 1 pkt 3 przysługuje na każdego ucznia w wysokości 40% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia

§ 3.

Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej placówkę wskazaną w §1 złożony w Urzędzie Miejskim w Złotoryi nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 4.

Niepubliczne zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne, które organizują inną niż w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, formę wychowania przedszkolnego, otrzymują dotację od pierwszego dnia miesiąca, w którym rozpoczynają swoją działalność.

§ 5.

1. Wniosek, o którym mowa w § 3 powinien zawierać:
1) Nazwę i adres szkoły lub placówki.
2) Nazwę i adres osoby prowadzącej.
3) Numer NIP szkoły lub placówki.
4) Numer REGON szkoły lub placówki
5) Typ i rodzaj szkoły lub placówki.
6) Numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji.
7) Numer i datę wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej.
8) Planowaną liczbę uczniów w tym liczbę uczniów niepełnosprawnych.
9) Zobowiązanie do comiesięcznego informowania organu dotującego o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły lub placówki niepublicznej, w tym o liczbie uczniów niepełnosprawnych
10) Nazwę i numer rachunku bankowego szkoły lub placówki, na który ma być przekazywana dotacja.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Dotacja przyznawana jest na jeden rok budżetowy i przekazywana jest w 12 częściach w terminie do 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki
2. Kwoty dotacji dla szkół lub placówek będą przekazywane w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca, w którym będzie wypłacana dotacja, wykazanej przez osobę prowadzącą placówkę w informacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 9. Wzór informacji miesięcznej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W miesiącu lipcu oraz sierpniu dotacje będą przekazywane na podstawie średniej liczby uczniów w placówkach, o których mowa w § 1 pkt 2-3, w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów, wykazanej przez osobę prowadzącą w informacji, o której mowa w § 5 ust 1 pkt 9.

§ 7.

1. W odniesieniu do placówek, o których mowa w § 1, dla których wysokość kwoty dotacji uzależniona jest od wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia lub wychowanka danego typu i rodzaju szkoły lub placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę, do momentu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości kwoty dotacji uwzględnia się wysokość standardu finansowego „A” podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji.
2. Od miesiąca następującego po miesiącu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego „A” podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia dotacji, przy ustalaniu wysokości kwoty dotacji uwzględnia się wysokość tego standardu. W miesiącu następującym po miesiącu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego „A” podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia dotacji wraz z uwzględnieniem zawartych danych w metryczce subwencji oświatowej, dokonuje się wyrównania kwot dotacji ustalonych zgodnie z ust. 1.

§ 8.

Podmiot prowadzący szkołę lub placówkę niepubliczną sporządza i przekazuje do Urzędu Miejskiego w Złotoryi kwartalne rozliczenie z otrzymanych dotacji w terminie do 10 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału. Natomiast roczne rozliczenie do dnia 30 stycznia roku następnego. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 9.

1. Burmistrzowi Złotoryi przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji przez służby Urzędu Miejskiego w Złotoryi.
2. Kontrola prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji może nastąpić: w trakcie realizacji zadań, w sytuacji zakończenia działalności placówki, jak też w związku z niezłożeniem rozliczenia dotacji, niewpłaceniem do budżetu kwot z rozliczenia dotacji, a także w sytuacji, gdy złożone rozliczenie dotacji nie zostało zatwierdzone pod względem merytorycznym.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 będzie się odbywała w siedzibie dotowanej placówki, o której mowa w § 1 i będzie obejmowała sprawdzenie dokumentacji: organizacyjnej, przebiegu nauczania i finansowej pod względem:
1) prawidłowości i rzetelności danych zawartych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów;
2) rzetelności zestawienia wydatków danego roku wykazanych w złożonych rozliczeniach i sfinansowanych dotacją;
3) celowości wydatków danego roku wykazanych w złożonych rozliczeniach i sfinansowanych dotacją.
4. Przeprowadzenie kontroli dokumentuje protokół podpisany przez zespół kontrolujący oraz osobę uprawnioną ze strony dotowanej placówki, o której mowa w §1.
5. Stwierdzenie w wyniku kontroli wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości będzie podstawą zobowiązania dotowanej placówki do zwrotu dotacji na zasadach wynikających z ustawy o finansach publicznych.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 11.

Traci moc uchwała Nr XXVIII/255/2001 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2001r. w sprawie zasad ustalania i udzielania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.


 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Zając
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVIII/264/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form...
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.11.2010 12:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:12.11.2010 12:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 52