Protokół Nr II/2010
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi
która odbyła się w dniu 13 grudnia 2010 r.

Przed rozpoczęciem sesji  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski
zwrócił się do radnych z pytaniem, czy wyrażają zgodę na filmowanie sesji.
Radni w głosowaniu: za – 14      przeciw -  0 wstrzymało się – 0   wyrazili na to zgodę.
Na sesję przybył radny Leszek Antonowicz – stan rady 15 osób.

Sesję Rady Miejskiej  o godzinie 13, 30 otworzył Przewodniczący
Rady Miejskiej Roman Gorzkowski, który stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Przywitał  przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego, radną Sejmiku Wojewódzkiego Jadwigę Szeląg oraz pozostałych gości obecnych na sesji.
Następnie poprosił wszystkich o powstanie aby minutą ciszy  uczcić  pamięć osób, które złożyły ofiarę życia lub zdrowia podczas stanu wojennego.

Radni w głosowaniu:   za – 15   przeciw – 0   wstrzymało się – 0 przyjęli Protokół Nr I/2010 z sesji odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad, który przedstawia się następująco:
1. Ślubowanie Burmistrza Miasta Złotoryja
2. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Złotoryi.
3. Podjęcie pakietu uchwal w sprawie:
3.1. – powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi,
3.2. -  ustalenia przedmiotu działania stałych  komisji Rady Miejskiej
   w Złotoryi. 
4.Sprawy różne.

AD. 1 – ŚLUBOWANIE  BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej  Pani Joanna Pitura  wręczyła Burmistrzowi Miasta Złotoryja zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta.

Zgodnie z art. 29 a ustawy o samorządzie gminnym  Burmistrz Miasta Złotoryja Ireneusz Żurawski  przed objęciem obowiązków   złożył ślubowanie o następującej  treści:
     „ Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności  prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski w imieniu radnych złożył
gratulacje Burmistrzowi i wręczył wiązankę kwiatów.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  powitał wszystkich i podziękował za obecność podczas ślubowania.  Trzeci raz składam ślubowanie dla tego miasta – powiedział. Nic się nie zmieni. Nadal będę pracował dla dobra mieszkańców miasta. Obiecuję sumienną, rzetelną pracę, bo tak rozumiem pełnienie obowiązków. Zapraszam wszystkich do współpracy a szczególnie radnych , abyśmy mogli podejmować merytoryczne decyzje, rozwiązywać problemy.
Obiecuję , że każdy dzień Burmistrza będzie poświęcony pracy dla miasta.
Dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady  za życzenia.

Następnie Burmistrz Miasta  otrzymał gratulacje i  wiązanki kwiatów od m.in.: Radnej Sejmiku Wojewódzkiego  Jadwigi Szeląg, Prezesa TMZZ Aleksandra Borysa, delegacji mieszkańców  miasta, kierownictwa Urzędu itd…   .
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił przerwę w obradach od godz. 13,50 do godz. 14,oo.

AD. 2 – WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski wyjaśnił, że zgodnie z
§ 7  pkt 5 Statutu Miasta rada wybiera dwóch wiceprzewodniczących ze swego grona w głosowaniu tajnym. W związku z tym zwrócił się do radnych
 o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Jako pierwsza  radna Barbara Listwan zgłosiła kandydaturę  radnej Kingi Maciejak , uzasadniając to tym, że jest ona radną już trzecią kadencję.  Zna pracę rady, wiceprzewodniczącą rady była w poprzedniej kadencji i z powierzonych obowiązków wywiązywała się dobrze.
Radna Kinga Maciejak wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Józef Banaszek  zgłosił kandydaturę  radnego Tadeusza Oleksów, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec braku dalszych kandydatur Rada w głosowaniu : za – 15     przeciw – 0 wstrzymało się – 0   zamknęła listę zgłoszeń.
W dalszej części sesji nastąpił wybór Komisji Skrutacyjnej.
Radna Kinga Maciejak zgłosiła kandydaturę radnego Leszka Antonowicza , który wyraził zgodę na pracę w Komisji.
Radny Józef Banaszek  zgłosił Barbarę Listwan. Radna wyraziła zgodę.
Radna Lilia Wolańska zgłosiła kandydaturę radnego Iwo Mateckiego,  który wyraził zgodę na pracę w Komisji.
Głosami: za – 15     przeciw -  0   wstrzymało się – 0   Rada Miejska przegłosowała skład Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił przerwę w obradach od godz. 14,05 – 14,15.
Komisja Skrutacyjna  przystąpiła do pracy. Przewodniczącą Komisji została   radna Barbara Listwan. Komisja przygotowała karty do głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Barbara Listwan odczytała zasady głosowania. Radny Iwo Matecki  odczytywał nazwiska radnych, którzy po otrzymaniu karty do głosowania  wchodzili do kabin w celu dokonania aktu głosowania a następnie wrzucali kartę do urny.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił przerwę w obradach od godz. 14,25 do godz. 14,35.

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Barbara Listwan
odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania tajnego na wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
W wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  wybrani zostali: radna Kinga Maciejak i radny Tadeusz Oleksów.
Zasady głosowania, protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik do protokółu.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  odczytał Uchwałę Nr II/2/2010 w sprawie  stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Złotoryi.

AD. 3 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Ponieważ nikt z radnych nie wniósł uwag,
Rada w głosowaniu:
Za – 15     przeciw -  0 wstrzymało się -  0
Podjęła Uchwałę Nr II/3/2010 w sprawie powołania stałych Komisji  Rady Miejskiej w Złotoryi.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   przeczytał treść uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.  Gdy nikt z radnych nie wnosił żadnych uwag, co do zakresu pracy poszczególnych Komisji przystąpiono do głosowania:
Radni w głosowaniu:
Za – 15      przeciw -  0 wstrzymało się -  0
Podjęli Uchwałę Nr II/4/2010  w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.

AD. 4 -  SPRAWY RÓŻNE.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  podał terminy pierwszych posiedzeń Komisji, podczas których  wybrani zostaną przewodniczący i zastępcy Komisji. I tak:
W dniu 14 grudnia o godz. 14,30 – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej,
o godz. 15,30-    posiedzenie Komisji Gospodarczej

W dniu 15 grudnia o godz. 14,00-   posiedzenie Komisji Spraw Społecznych
o godz. 15,00 – posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
o godz.16,00  -  posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Na następnych posiedzeniach komisji odbędzie się już analiza projektów uchwał w tym uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu na 2011 r.
Kolejną sprawą jest dostarczenie do biura Rady  w terminie do końca tygodnia fotografii do legitymacji radnych. Przewodniczący przypomniał także o konieczności złożenia oświadczeń z numerami kont bankowych a także oświadczeń majątkowych w terminie do 30 grudnia br.

Radna Kinga Maciejak -  podziękowała radnym za wybór na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Tadeusz Oleksów -  podziękował za okazane mu zaufanie. Będzie się starał dobrze wywiązywać z obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  poinformował radnych, że
świece stojące na stolikach są podarunkiem dla radnych od Proboszcza Stanisława Śmigielskiego z przesłaniem, by radni obradowali przy jak najlepszej światłości. Jest to także zapowiedź  jak najlepszej współpracy.

Radny Józef Banaszek  zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta, aby  w budżecie  znalazły się pieniądze na wykonanie pieszego dojścia do Przychodni Rejonowej od ul. Wojska Polskiego. Proszą o to pacjenci.  Gdyby to było niemożliwe w roku 2011, poprosił o pamiętanie o tej sprawie w 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  złożył obecnym na sesji
najlepsze życzenia zdrowych, wspaniałych, udanych, wesołych  Świąt Bożego Narodzenia.  Świąt pełnych spokoju i radości.

Wobec wyczerpania się porządku obrad o godz. 14,55  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   ogłosił sesję za zamkniętą.

 

                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                       Roman Gorzkowski
Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół II/2010 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:16.12.2010 08:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:17.01.2011 10:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 41