Uchwała Nr XXV/157/2004
Rady  Miejskiej  w  Złotoryi
z dnia 20 października 2004 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 118 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j.  Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy innych niż określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

§ 2.

Ilekroć w uchwale mowa jest o:

 1. gminie – rozumie się przez to Gminę Miejską Złotoryja;
 2. Burmistrza – rozumie się przez to Burmistrza Miasta Złotoryja
 3. podmiocie – rozumie się przez to podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych, nie działający w celu osiągnięcia zysku, prowadzący działalność statutową związaną z realizacją zadań gminy, o których mowa w §1.

§ 3.

 1. Podmiot składa wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1  do uchwały w terminie do dnia 30 września poprzedzającego rok budżetowy.
 2. W przypadkach szczególnych, wymagających uzasadnienia w formie pisemnej, wniosek może być złożony po upływie ww. terminu.
 3. Do wniosku powinien być dołączony statut lub inny dokument rejestracyjny i organizacyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli.
 4. Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione na podstawie pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.
 5. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.
 6. Niezłożenie wskazanych dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu z postępowania o udzielenie dotacji.

§ 4.

Sprawy związane z przyjmowaniem wniosków i przyznawaniem dotacji są prowadzone według zasady jawności postępowania.

§ 5.

 1. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Miejskiej w Złotoryi, uwzględniając w szczególności:
  a) znaczenie zadania dla realizacji celów gminy,
  b) wysokość środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań zleconych podmiotom, o których mowa w §1,
  c) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania,
  d) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot,
  e) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji i rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 2. Burmistrz dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert realizacji zadania, uwzględniając przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 6.

 1. Warunkiem zlecenia przez gminę realizacji zadania i udzielenie dotacji jest zawarcie pisemnej umowy przez Burmistrza z podmiotem reprezentowanym przez osoby, o których mowa w §3 ust. 3.
 2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
  a) dokładne oznaczenie stron umowy,
  b) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, terminu i miejsce jego realizacji,
  c) określenie czasu jego realizacji,
  d) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia dokumentacji według wymagań określonych przez Burmistrza umożliwiającej ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym, finansowym oraz jakościowym,
  e) zobowiązanie podmiotu do poddania się w każdym czasie bez wcześniejszego powiadomienia, kontroli prowadzonej przez Burmistrza lub osobę przez niego na piśmie upoważnioną w zakresie objętym umową,
  f) określenie wysokości dotacji, jaka zostanie przekazana podmiotowi, z tytułu realizacji umowy oraz sposób i termin jej przekazywania,
  g) ustalenie zasad i terminów oraz formy rozliczeń między stronami umowy,
  h) zobowiązanie podmiotu do realizacji przedmiotu dotacji przestrzegając ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  i) warunki wypowiedzenia umowy,
  j) szczegółowo określone zasady odpowiedzialności podmiotu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleconego zadania lub wykorzystania dotacji na cele inne niż określone w umowie, w szczególności:
  termin zwrotu kwoty dotacji przeznaczonej na inne cele lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
  - termin zwrotu dotacji w wypadku niewykonania lub częściowego niewykonania zleconego zadania.
 3. Umowę zawiera się na czas nie dłuższy niż okres jednego roku budżetowego.
 4. Podmiot nie może wykorzystać środków uzyskanych na podstawie umowy na inne cele niż określone w umowie.
 5. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
 6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą stron możliwość zmian w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w formie aneksu do umowy.

§ 7.

 1. Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania umów oraz oceny ich realizacji, uwzględniając kryteria efektywności, rzetelności, ciągłości, terminowości oraz jakości świadczenia.
 2. Nadzór nad wykonaniem umowy prowadzony jest w sposób określony w umowie, w szczególności poprzez:
  a) analizę okresowej oceny realizacji zadania, sporządzonej przez podmiot,
  b) kontrolę realizacji zadania w trybie określonym przez podmiot.

§ 8.

 1. Rozliczenie z wykonanego zadania i wykorzystania dotacji z zachowaniem zasady jawności postępowania następuje na podstawie:
  a) sprawozdania z wykonania zadania
  b) kserokopii opisanych rachunków i faktur VAT dotyczących wydatków podmiotu faktycznie poniesionych na realizację zadania.
 2. Rozliczenie wykonanego zadania i wykorzystania przyznanej dotacji następuje w terminie określonym w umowie.
 3. W przypadku wykorzystania na realizację umowy tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi.
 4. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w ust. 3 następuje w terminach ustalonych w umowie, nie później niż do 31 stycznia następnego roku budżetowego, na rachunek bieżący gminy.

§ 9.

 1. Udzielenie dotacji przez Burmistrza Miasta Złotoryja odbywa się po uchwaleniu przez Radę Miejską uchwały budżetowej na dany rok, jednakże warunkiem jest rozliczenie się podmiotu z przyznanej dotacji dotyczącej roku poprzedniego.
 2. Uruchomienie środków następuje jednorazowo lub w kilku ratach, w zależności od specyfiki wykonywanego zadania i postanowień umowy. Przekazanie kolejnej raty środków następuje po rozliczeniu poprzedniej.

§ 10.

 1. Podmiot obowiązany jest do przedstawienia komórkom merytorycznym Urzędu Miejskiego w Złotoryi rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
 2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w terminie do 14 dni po zakończeniu realizacji zadania.
 3. Zatwierdzenie rozliczenia zadania przez komórkę merytoryczną powinno nastąpić w terminie do 14 dni od przedłożenia rozliczenia zadania, nie później niż do 31 stycznia następnego roku budżetowego.

§ 11.

 1. Komórka merytoryczna obowiązana jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania umowy na zasadach w niej określonych, w szczególności w zakresie:
  a) sposobu realizacji zadania zleconego
  b) gospodarowania przekazaną dotacją
  c) prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów zleconego zadania.
 2. Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz prowadzonego nadzoru komórka merytoryczna dokonuje oceny:
  a) stanu realizacji zadania
  b) prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji na realizację zadania.

§ 12.

Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego wykonania umowy lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowi wynik kontroli wykonania umowy.

§ 13.

Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyjmowania wniosków, przyznania i rozliczenia dotacji poprzez publikację wszelkich materiałów związanych z dotacją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Złotoryja. 

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 15.

Traci ważność Uchwała Nr XII/100/99 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 września 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXV/157/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:27.10.2004 10:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak
Liczba wyświetleń dokumentu: 56