Uchwała Nr  III/5/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 art. 258, art. 264 ust.3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt. 5, 6, 7, 8, 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121, ust. 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) oraz art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2009 r. Nr 215 poz. 1664), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 730.233 zł     
w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę  80.473,21 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 810.706,21 zł                
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 730.233 zł    
w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę  198.457 zł           
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 928.690 zł                   
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały
oraz dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 3.

Dokonuje się zmian w przychodach budżetu i tak:
- zmniejsza się przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 800.000 zł (§ 903);
- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1 800.000 zł (§ 955).

§ 4.

Tabela do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Plany wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2010” zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Złotoryja na 2010 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.


§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:04.01.2011 14:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:04.01.2011 14:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 47