Uchwała Nr III/6/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 226., art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2023 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniki Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Złotoryja uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:04.01.2011 14:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:04.01.2011 14:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 63