Uchwała Nr III/7/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Planowane łączne dochody budżetu gminy w wysokości  –  52.930.135,00 zł
Z tego:
• dochody bieżące w wysokości  –  41.302.741,55 zł
• dochody majątkowe w wysokości  – 11.627.393,45 zł
z tego:
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości  – 4.162.610,- zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawnego użytkowania
  wieczystego w prawo własności w wysokości    – 33.000,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości   – 7.431.783,45 zł

2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych w tym dochodów pochodzących z dotacji zawiera Załącznik Nr 1.

§ 2.

1. Planowane łączne wydatki budżetu gminy w wysokości  54 154.047,00 zł
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 41.301.686,00 zł
w tym na:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości  – 30.572.821,05 zł
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości   – 17.286.659,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości  – 13.286.162,05 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości  – 3.202.762,09 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości  – 5.280.462,- zł
d) obsługę długu gminy w wysokości  – 1.150.000,- zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5,ust. 1, pkt. 2 i 3 w wysokości  – 1.095.640,86  zł
2) wydatki majątkowe w wysokości  12 852.361,-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  – 12.526.845,- zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości  –  7.700.345,- zł
2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.
Planowany wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadanie i zakupy inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.

§ 3.

1. Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości  – 1.223.912,- zł
2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:
- kredytów w wysokości  – 1.223 912,- zł

§ 4.

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości  – 4.000.000,- zł
w tym: z kredytów.  – 4.000.000,- zł

§ 5.

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości  – 2.776.088,- zł
Plan przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 4.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – 17 200.345,- zł
z tego:
1) Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości - 5 500.000,- zł
2) Na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości  – 1 223.912,- zł
3) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości – 2 776.088,- zł
4)  Na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości – 7 700.345,- zł

§ 7.

1. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dochody w wysokości 350.000,- zł z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości 350.000,- zł na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych oraz gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomani zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchwala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przedstawia Załącznik Nr 8, Nr 9;
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu do budżetu państwa przedstawia Załącznik Nr 10;
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 11.

Ustala się maksymalne kwoty:
1) pożyczek udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości  – 100.000,- zł
2) poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości  – 100.000,- zł

§ 12.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta zawiera Załącznik Nr 12.

§ 13.

Uchwala się plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14.

1. Tworzy się ogólną rezerwę  budżetową w wysokości  – 54.500,- zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 130.500,- zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
- oświatowych (na nagrody jubileuszowe) w kwocie 5.000,- zł
- na dożywianie dzieci w ramach pomocy społecznej 10.000,- zł
- zarządzania kryzysowego 115.500,- zł

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1. Zaciągania kredytów do wysokości 4 000.000,- zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniejszych zobowiązań.
2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
3. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 5 500.000,- zł.
4. zaciągania kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 7 700.345,- zł.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
6. Przesunięć środków w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między rozdziałami i zadaniami oraz przesunięć środków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu.
7. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 7 000.000,- zł.
8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2011
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:04.01.2011 15:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:04.01.2011 15:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 144