Uchwała nr III/8/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych


Na  podstawie  art.  18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i  opłatach  lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wzory formularzy na podatek od nieruchomości:
1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 – załącznik Nr 1
2) Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 – załącznik Nr 2
3) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o nieruchomościach ZN-1/A – załącznik Nr  3
4) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZN-1/B – załącznik Nr 4

§ 2.

1. Ustala się wzory formularzy na podatek rolny:
1) Informacja o gruntach IR-1 – załącznik Nr 5
2) Deklaracja na podatek rolny DR-1 – załącznik Nr 6
3) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A – załącznik Nr  7
4) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym ZR-1/B – załącznik Nr 8

§ 3.

1. Ustala się wzory formularzy na podatek leśny:
1) Informacja o lasach IL-1 – załącznik Nr 9
2) Deklaracja na podatek leśny DL-1 – załącznik Nr 10
3) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A – załącznik Nr  11
4) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B – załącznik Nr 12

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Traci moc uchwała nr XXIV/137/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 294, poz. 3265).

§ 6. 

Uchwała  wchodzi  w  życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

 


       Przewodniczący Rady Miejskiej


        Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:04.01.2011 15:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:04.01.2011 15:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 47