Uchwała Nr XXV/159/2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 20 października 2004r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złotoryi Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )  uchwala się , co następuje:

§ 1.

Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złotoryi w poniższym brzmieniu:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi, zwany dalej „Ośrodkiem” utworzony uchwałą Nr V/45/92 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 września 1992 r. działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.,Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).
 4. ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
 5. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.).
 6. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
 7. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.).
 8. niniejszego statutu.
 9. innych właściwych przepisów.

§ 2.

 1. Ośrodek jest gminną jednostką budżetową.
 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Złotoryi, ul. B. Chrobrego 1.
 3. Obszarem działania Ośrodka jest miasto Złotoryja.


II. ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA

§ 3.

Ośrodek realizuje zadania w zakresie:

 1. pomocy społecznej.
 2. świadczeń rodzinnych.
 3. przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych.
 4. zlecone gminie zgodnie z ustaleniem wojewody.


III. ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 4.

Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz a ponadto:

 1. organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez pracowników;
 2. odpowiada za prawidłowość sporządzenia planów dochodów i wydatków oraz za realizację tego planu;
 3. zarządza powierzonym majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie upoważnienia Burmistrza;
 4. wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy.


§5.

 1. Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 2. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, a ich prawa i obowiązki określają odrębne przepisy.

§ 6.

Szczegółowy zakres działania Ośrodka, podział czynności określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Ośrodka, a zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Złotoryja.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 7.

 1. Ośrodek prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków.
 3. Księgowość Ośrodka prowadzona jest zgodnie z przepisami wynikającymi z rachunkowości budżetowej.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8.

Zmiany w statucie Ośrodka mogą nastąpić w drodze uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi w trybie właściwym dla jego uchwalania.”


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.


§ 3.

Traci moc uchwała Nr XVIII/159/2000 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złotoryi, uchwała Nr V/25/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, uchwała Nr XIII/86/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXV/159/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 października 2004r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złotoryi...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:27.10.2004 11:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:27.10.2004 11:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 60