Uchwała Nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę  Nr XLVIII/263/2010 w sprawie przyjęcia “Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”

na podstawie art. 18, ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1

1. W § 1 uchwały w “Rocznym programie współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”  dokonuje się następujących zmian :  

1) W § 5 ust. 4 dodaje się pkt 3) w brzmieniu :
3) lub inne formy dozwolone w ustawie
2) w § 5 ust. 5 skreśla się punkty 1,2,3 i 9. Dotychczasowe pkt 4 do 8 otrzymują odpowiednio oznaczenia pkt 1,2,3,4 i 5
3) Skreśla się dotychczasowy zapis §13, nowy § 13 otrzymuje brzmienie :

 
Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

1. Oferty złożone przez organizacje opiniuje specjalnie do tego powołana komisja konkursowa.
2. Komisje konkursową powołuje w drodze zarządzenia Burmistrz Miasta Złotoryja.
3. Skład komisji konkursowej określa ustawa.
4. Nabór do komisji konkursowej spośród organizacji ogłasza Burmistrz Miasta Złotoryja na tablicy ogłoszeń urzędu i BIP.
5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział w konkursie.
6. Na wniosek burmistrza do komisji może być powołana osoba z głosem doradczym posiadająca specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
7. Komisja wyłania  spośród członków przewodniczącego, który kieruje pracami komisji.
8. Za udział w posiedzeniach komisji, członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.
9. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z ofertami sporządza protokół zawierający opinie złożonych ofert.

§2

Skreśla się dotychczasowy zapis § 3 uchwały nowy § 3 otrzymuje brzmienie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/263/2010 w sprawie przyjęcia “Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z...
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:04.01.2011 15:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:04.01.2011 15:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 41