Uchwała Nr XXV / 160 / 2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 20 paździenika 2004r.

w sprawie udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych, będących w użytkowaniu wieczystym członków spółdzielni mieszkaniowych.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, będących w użytkowaniu wieczystym członków spółdzielni mieszkaniowych w wysokości:

- 90% w przypadku jednorazowego uiszczenia ceny sprzedaży przed zawarciem umowy.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXV / 160 / 2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 paździenika 2004r. w sprawie udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych, będących w użytkowaniu wieczystym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:27.10.2004 11:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:27.10.2004 11:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 67