Piotr Rewig 02.12.2010 09:53 wersja do wydruku

Protokół Nr I/2010
z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 2 grudnia 2010 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, inauguracyjną sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13,30 otworzył i poprowadził najstarszy wiekiem radny Józef Banaszek, który na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych. Stanowi to kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.

Radny Józef Banaszek powitał nowo wybranych radnych, przedstawicieli władz miasta z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim, pozostałych zaproszonych gości.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Joanna Pitura wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na radnego w kadencji 2010 – 2014.

Następnie, zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego złożyli ślubowanie.

Prowadzący sesję radny senior Józef Banaszek odczytał rotę ślubowania a wyczytani kolejno przez radnego Iwo Mateckiego radni potwierdzili rotę słowem „ślubuję” lub „ślubuję – tak mi dopomóż Bóg”.

W dalszej kolejności radny Józef Banaszek odczytał porządek obrad sesji, który przedstawia się następująco:

Otwarcie sesji.

Złożenie ślubowania przez radnych.

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Sprawy różne.

AD. 3 – WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ.

Radny Józef Banaszek zwrócił się do radnych z prośbą o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Stanisław Pazera zgłosił kandydaturę radnego Romana Gorzkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna Barbara Listwan zgłosiła kandydaturę radnego Leszka Antonowicza.

Radny Leszek Antonowicz nie wyraził zgody na kandydowanie.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Rada w głosowaniu:

za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 1 przegłosowała zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Realizując dalej porządek obrad , radni zgłaszali kandydatów do Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radna Kinga Maciejak zgłosiła radną Barbarę Listwan, która wyraziła zgodę

na pracę w Komisji.

Radny Tadeusz Oleksów zgłosił radnego Iwo Mateckiego. Radny Matecki wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Radny Iwo Matecki zgłosił do Komisji Skrutacyjnej radną Kingę Maciejak, która wyraziła zgodę.

Rada w głosowaniu: za – 14 przeciw – 0 wstrzymało się – 1

wybrała Komisję Skrutacyjną w składzie:

Listwan Barbara - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej

Matecki Iwo – członek Komisji

Maciejak Kinga – członek Komisji.

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Barbara Listwan odczytała zasady głosowania w czasie wyboru na przewodniczącego Rady Miejskiej.

Treść zasad stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący sesji radny Józef Banaszek ogłosił 10 min. przerwę na przygotowanie kart do głosowania.

Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Radni głosowali w kabinach a następnie wrzucali karty do urny.

Po przeprowadzeniu głosowania , po 10 min. przerwie, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Barbara Listwan ogłosiła wyniki wyboru.

W wyniku tajnego głosowania funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotoryi Rada - 13 głosami „za” - powierzyła radnemu Romanowi Gorzkowskiemu.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Rada w głosowaniu :

za – 15 podjęła Uchwałę Nr I/1/2010 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotoryi.

Prowadzący obrady Radny Józef Banaszek złożył gratulacje nowo wybranemu

Przewodniczącemu Rady Miejskiej i powierzył dalsze prowadzenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski podziękował radnym za wybór i zaufanie jakim obdarzyła Go Rada Miejska. Mam poczucie – powiedział, że czeka nas okres wytężonej pracy i współpracy. Wszyscy wiemy, że patronką samorządowców jest św. Kinga. Pomagała ona swemu mężowi w odbudowie kraju po najeździe Tatarów, łagodziła spory, tępiła prywatę i korupcję. Związana była z nadawaniem praw miejskich w XIII wieku i dlatego jej postać wiąże się z historią Złotoryi , o czym powinniśmy pamiętać w przeddzień jubileuszu 800-lecia. Myślę, że św. Kinga i św. Jadwiga pomogą nam w pełnieniu naszych funkcji.

Życzę wszystkim koleżankom i kolegom wiele satysfakcji z pracy w Radzie. Nie wyobrażam sobie aby pomiędzy Radą Miejską a władzą wykonawczą toczyła się jakaś walka. Jeszcze raz dziękuję za wybór.

AD. 4 - SPRAWY RÓŻNE.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski - złożył nowo wybranym radnym i Przewodniczącemu Rady Miejskiej gratulacje w związku z wyborem. Wyraził nadzieję, że współpraca będzie układała się dobrze.

Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Aleksander Borys pogratulował radnym wyboru. Przewodniczącemu Rady Miejskiej Romanowi Gorzkowskiemu wręczył wiązankę kwiatów. Wynik wyborów świadczy o tym – powiedział – że współpraca miasta z TMZZ będzie odbywała się z korzyścią dla miasta.

Następnie głos zabrał radny Iwo Matecki. Przypomniał radnym, że w minionej kadencji stworzył projekt uchwały w sprawie zwiększenia bonifikaty przy wykupie mieszkań przez lokatorów. Wówczas Rada uchwały nie podjęła. W związku z tym ponawia swoją propozycję. Rozdał radnym nowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski zwrócił uwagę, że aby projekt został omówiony muszą najpierw powstać Komisje Rady. Poprosił radnych aby po zamknięciu sesji zostali w celu omówienia ilości Komisji i przynależności do nich poszczególnych radnych.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski nawiązując do wypowiedzi radnego Mateckiego powiedział, że liczył na to, iż współpraca z jakościowo nową Radą

będzie przebiegała spokojnie. Widać , że niektórzy radni takiej woli nie wykazują. Następnie poinformował, że wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy Gmina Miejska wygrała sprawę z Panem Moczulskim. Do 31 marca 2011 r. przybudówka w Rynku ma zostać rozebrana. Tak więc granie tego typu argumentami w kampanii wyborczej jest niestosowne. Gmina Miejska Złotoryja będzie zawsze walczyć o mienie mieszkańców i działać zgodnie z prawem.

Na tym porządek obrad inauguracyjnej sesji został wyczerpany. Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski podziękował radnym i zaproszonym gościom za udział w sesji i o godz. 14,30 ogłosił sesję za zamkniętą. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Gorzkowski 

Protokółowała:
Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr I/2010 z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 2 grudnia 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:02.12.2010 09:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:12.05.2011 13:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 47