Protokół Nr IV/2011
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 17 stycznia 2011 r.

Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13,30 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski, który stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych co stanowi kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał Kierownictwo Urzędu z Z-cą Burmistrza Andrzejem Ostrowskim, radnych oraz pozostałych zaproszonych gości.

Rada głosami: za – 13 przeciw - 0 wstrzymało się – 0 wyraziła zgodę na filmowanie sesji.
Radni głosami: za – 13 przeciw – 0 wstrzymało się – 0 przyjęli protokół Nr III/2010 z sesji rady Miejskiej odbytej w dniu 30 grudnia 2010 r.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
2. Wnioski i interpelacje radnych.
3. Wykorzystanie funduszy zewnętrznych w latach 2005 – 2010. Wnioski i perspektywy.
4. Podjęcie uchwały:
4.1. – w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2011r. 
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
6. Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Informacje o pracy Urzędu Miejskiego w okresie międzysesyjnym przedstawił
Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski:
- rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na zadanie: ”Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego – materiały drukowane”,
- zakończono prace związane z inwestycją pn. „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryja – ul. Górna i Rynek”,
- zakończono realizację zadania pn.” Budowa stacji transformatorowej dla przepompowni kanalizacji deszczowej i obszaru LSSE”,
- współorganizowano Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy” oraz Noworoczny Koncert Kolęd”,
- opracowano kalendarz miejski na rok 2011,
- ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2011 rok,
- zakończono remont budynku mieszkalnego Rynek 28,
- wykonano iluminację świąteczną miasta,
- prowadzono akcję zimowego utrzymania miasta wraz z wywozem pryzmowanego śniegu.

AD 2 – WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH.

W tym punkcie porządku obrad zapytania i interpelacje złożyli:

Radny Józef Banaszek:
1/ Mieszkańcy budynków  znajdujących się w Rynku, naprzeciw ratusza zgłaszają problem z odprowadzeniem wód opadowych. Woda zalewa piwnice.
2/ Po zimie dały się zauważyć problemy z wywózką nieczystości. Moje pytanie: czy wywożący śmieci mają obowiązek posprzątać śmieci, które im się wysypują?
3/ Zgłaszam do naprawy płotek znajdujący się koło zakrystii Kościoła NNPM. Wiem, że był on naprawiamy już nieraz, ale ponownie jest pokiereszowany przez samochody.

Radna Wiesława Żak:
1/ Jest prośba od mieszkanki ul. Wilczej o zlikwidowanie progu zwalniającego. Sprawa ta była już kilkakrotnie poruszana ale bez rezultatu dla mieszkańców.
2/ Proszę o posprzątanie ul. Lubelskiej, bo po zejściu śniegu jest w stanie okropnym.
3/ Zgłaszam potrzebę naprawy chodnika przy budynku na ul. Słowackiego 5. Część chodnika się zapadła i stanowi niebezpieczeństwo dla lokatorów.

Radna Barbara Listwan:
Nawiązała do posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 11 stycznia br. Komisja zajmowała się budownictwem socjalnym i w związku z tym była na ulicy Łąkowej. Mieliśmy okazję wysłuchać skarg mieszkańców z ul. Łąkowej. Po zakończonej wizji Komisja podjęła następujące wnioski:

1/ W trybie pilnym należy naprawić nawierzchnię ul. Łąkowej. Stan, jaki przedstawia w chwili obecnej jest niebezpieczny nawet dla pieszych.

 Jeżeli ul. Łąkowa nie znajduje się w planie remontów to proszę nawieźć  grysu.
2/ Drzwi wejściowe do budynku nie zamykają się i na klatkach schodowych jest zimno. Proszę o postawienie wiatrołapu.
3/ Kratka ściekowa za budynkiem to właściwie szambo, wokół rozchodzi się straszny zapach. Proszę przemyśleć rozwiązanie tej sprawy.
4/ Koniecznym jest uzupełnienie placu zabaw, bo jest niedoposażony.
5/ Na ulicy prowadzącej do Kopalni Złota „Aurelia” jest właściwie śmietnisko, pełno butelek. Proszę o posprzątanie, bo to jest przecież nasz szlak turystyczny.

Radna Lilia Wolańska:
1/ Mieszkańcy ul. Wojska Polskiego nr 29 – 31  proszą o zorganizowanie dla nich miejsc parkingowych.
2/ Mieszkańcy ul. Wilczej pytają czy poruszona była już sprawa ruchu jednokierunkowego na ul. Wilczej. Przy ruchu dwukierunkowym droga jest niebezpieczna.
3/ Proszę o posprzątanie ulic w mieście. W chwili obecnej, po stopnieniu śniegu drogi są bardzo brudne.

Radna Kinga Maciejak:
1/ Od dłuższego czasu uszkodzone są rogatki na przejeździe Złotoryja-Legnica. Jak długo ten stan rzeczy będzie miał miejsce i czy służby miejskie interweniowały w tej sprawie.
2/ Na ul. Staszica, przy światłach, jezdnia jest w fatalnym stanie, pełna wyrw. Czy by można je zasypać grysem?

Radna Ewa Miara:
1/ Czy planowany jest parking na terenie po „Grzybku”.
2/ Czy jest możliwe wykupowanie kopert parkingowych na terenie miasta. Chodzi o sklep Pani Wnęk, która nie ma gdzie parkować. Nie ma możliwości  dostarczyć towar do sklepu a także klienci nie mogą odebrać towaru ze sklepu.

AD. 3 -  WYKORZYSTANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH W LATACH 2005 – 2010. WNIOSKI I PERSPEKTYWY.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski stwierdził, że temat sesji w m-cu styczniu jest bardzo istotny. Zagadnienia te przybliżą nam realizację zadań budżetowych. Na sesji przedstawią go Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski i Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Katarzyna Iwińska.
Katarzyna Iwińska przypomniała radnym najważniejsze projekty realizowane przez miasto w latach 2005 – 2010. Materiał pisemny w załączeniu.

Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarczej Wiesława Żak poinformowała, że informacja była szeroko przedyskutowana na posiedzeniu Komisji. Radni otrzymali szczegółową informację na zadawane pytania. Temat został wyczerpany.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek przekazał, że na posiedzeniu Komisji Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski omówił wykorzystanie środków i realizację programów w latach 2009 – 2010. Przedłożona informacja była oceniona pozytywnie.

Radny Iwo Matecki zapytał, w jakim stopniu były dofinansowane największe projekty. Pani Katarzyna Iwińska odpowiedziała, że: Strefa w 85 % a rewitalizacja miasta w 70%.
Radny Józef Banaszek - w informacji padła deklaracja pomocy podmiotom miejskim w pozyskiwaniu środków, jak to się odbywa.
Naczelnik Wydz. F-szy Zewnętrznych Katarzyna Iwińska wyjaśniła, że pierwszą regułą jest, aby każdy, kto przyjdzie do wydziału otrzymał pomoc merytoryczną.
Każdy, kto przychodzi z pomysłem otrzyma informację.  Jeżeli chodzi o pomoc dla przedsiębiorców w ostatni wtorek m-ca jest dyżur konsultanta z Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG”, który udziela przedsiębiorcom wszelkiej pomocy.
Radna Barbara Listwan - po wysłuchaniu informacji nasuwa się pytanie o wykonanie szlaków rowerowych. Jakie to były pieniądze, bo wg mojego rozeznania to nie są ścieżki rowerowe z prawdziwego zdarzenia.
Katarzyna Iwińska odpowiedziała, że szlak rowerowy jest oznakowany znakami i kosztował 70 tys. Zadanie to polegało na oznakowaniu szlaku i włączenia do regionów. To nie są ścieżki rowerowe.
Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski dodał, że wykonania ścieżek rowerowych
nie ma w planie na 2011 r.
Radna Kinga Maciejak zapytała czy były projekty, które z różnych przyczyn nie zostały dofinansowane?
Katarzyna Iwińska - tak, była taka sytuacja przy wyposażaniu hali sportowej.
Zanim otrzymaliśmy środki to przez ten okres halę wyposażono ze środków
własnych budżetu miasta. Następnie odpowiedziała na pytanie radnej Lili Wolańskiej – czy w związku z jubileuszem 800-lecia miasta otrzymamy środki z funduszy zewnętrznych? -  tak, środki pozyskaliśmy, projekt trwa od ubiegłego roku.
Radna Barbara Listwan zapytała Burmistrza czy uważa, że nie ma zapotrzebowania na ścieżki rowerowe i czy byłaby szansa na pozyskanie środków na to zadanie.
Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy musimy realizować te projekty, które są zaplanowane i są w budżecie.
Radny Józef Banaszek poprosił o informację, czy mamy wiedzę o wnioskach składanych przez różne podmioty.
Katarzyna Iwińska wyjaśniła, że posiadamy wiedzę o tych podmiotach, które się z nami kontaktują, z którymi współpracujemy. Organizujemy dla nich szkolenia, pomagamy na każdym etapie składania wniosku.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski stwierdził, że większość
funduszy została wykorzystana na działalność związaną z oświatą, kulturą a mniej na działalność gospodarcza. Z czego wynikają takie dysproporcje.
Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski – wyjaśnił, że nie rozbijamy projektów ile na co poszło. Jeżeli jest potrzeba to taką informację stworzymy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski wrócił w swej wypowiedzi do szlaku rowerowego. Figuruje on w przewodnikach, jako „Złoty Szlak Rowerowy”. Stan tego szlaku jest taki, że niedługo będziemy się wstydzić za
 jego wygląd.
Następnie zadał pytania, na które otrzymał odpowiedź twierdzącą od Skarbnika Miasta Grażyny Soi a mianowicie:
1. czy są środki zewnętrzne na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 1,
2. czy są środki na historyczny trakt – targowisko,
3. czy są środki na plac zabaw przy ul. Kościuszki.
Na pytanie radnej Kingi Maciejak, – na jakim etapie znajduje się projekt obwodnicy? – odpowiedział Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski - zadanie jest w realizacji, sporządzana jest dokumentacja.
Radny Tadeusz Oleksów - zapytał ile projektów jest zrealizowanych a ile w trakcie realizacji?
Pani Katarzyna Iwińska odpowiedziała, że odpowiednio 37 i 10.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski podziękował za ciekawe informacje bardzo potrzebne radnym na początku kadencji.
Ogłosił przerwę w obradach od godz. 14,25 do godz.14,40.

Po wznowieniu obrad Rada przystąpiła do realizacji pkt 4 porządku sesji.
Skarbnik Miasta Grażyna Soja poinformowana, że projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu Komisji przez Burmistrza Miasta Ireneusza Żurawskiego. I tak w projekcie uchwały dochody zwiększa się o kwotę  2.991.841,43 zł i o taką samą kwotę zwiększamy wydatki. Dotyczy to zwrotu środków na zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej. Do budżetu wpisano zakończenie renowacji Baszty Kowalskiej oraz wypożyczenie sztucznego lodowiska na ferie zimowe.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek poinformował, że po omówieniu projektu uchwały przez Burmistrza Miasta Ireneusza Żurawskiego, Komisja jednogłośnie skierowała projekt na sesję Rady.

Radni w głosowaniu:
za – 13      przeciw -   0 wstrzymało się  - 0
podjęli Uchwałę Nr IV/16/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2011 rok.

AD. 4 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH.

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych udzielił Z-ca Burmistrza Miasta Andrzej Ostrowski.  Wyjaśnił, co następuje:
Radnemu Józefowi Banaszkowi – zbadamy sprawę przenikania wód opadowych do piwnic budynków w Rynku. Płotek koło zakrystii Kościoła NNMP będzie naprawiony. Nieczystości wokół kontenerów na śmieci powinny być przez wywożących nieczystości zebrane i wywiezione.
Radnej Barbarze Listwan - wszystkie sprawy dotyczące ul. Łąkowej  zostały mi przekazane do realizacji na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych.
Radnej Lilii Wolańskiej - na ul.W.Polskiego i Słonecznej poszerzone zostało zaplecze budynków, teraz poszerzamy drogę.  Sprawa likwidacji spowalniacza i ruchu jednokierunkowego na ul. Wilczej jest dyskutowana.
Radnej Kindze Maciejak - rogatki na przejeździe na drodze Złotoryja – Legnica
są uszkadzane systematycznie. Jest to droga wojewódzka. Podobnie ma się sprawa z ul. Staszica róg Konopnickiej przy światłach. O potrzebie likwidacji powstałych tam dziur w jezdni informujemy na bieżąco. Zasypanie dziur samym tłuczniem niewiele daje, bo jest rozjeżdżony przez samochody.
Radnej Ewie Miara - każdy z właścicieli sklepów ma możliwość korzystania z parkingu. Zgodnie z uchwałą Rady można wykupić koperty. Inne rozwiązania ruchu w Rynku nie są przewidziane.

AD. 6 - SPRAWY RÓŻNE.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski przekazał, że na adres Rady przyszło zaproszenie na IX turniej piłki nożnej, który odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim. Drużyny mają liczyć 10 osób. Zachęcał radnych do zainteresowania się tą sprawą.

Radna Kinga Maciejak poinformowała, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbędzie się w dniu 27 stycznia o godz. 14,30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Radny Iwo Matecki zaprosił radnych, członków Komisji Rewizyjnej na posiedzenie w dniu 28 stycznia o godz.14-tej w Urzędzie Miejskim.

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski o godz. 14,50 ogłosił sesję za zamkniętą.


                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                      Roman Gorzkowski

Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół IV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 17 stycznia 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:26.01.2011 11:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:26.01.2011 11:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 38