Protokół Nr V/2011
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi
odbytej w dniu 24 lutego 2011 r.


                    Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13,30 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski, który stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych co stanowi kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał przybyłych na sesję: Kierownictwo Urzędu Miejskiego  z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim na czele,  Dyrektora Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji Zbigniewa Gruszczyńskiego, Radcę Prawnego Barbarę Szynkowską  oraz pozostałych gości.
Rada głosami :  za- 14   przeciw – 0   wstrzymało się – 0  wyraziła zgodę na filmowanie sesji oraz nagrywanie  na dyktafon.
Radni w głosowaniu:   za- 14     przeciw – 0   wstrzymało się -  0 przyjęli protokół Nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej z dnia 17 stycznia 2011 r.
Radni bez uwag przyjęli zaproponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
2. Wnioski i interpelacje radnych.
3. Jubileusz 800-lecia nadania Złotoryi praw miejskich – Kalendarz imprez.
4. Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji w 2010 i 2011 r.
5. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2011 r.,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi,
- w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów związanych
              z zatrudnieniem dyrygentów Chóru Nauczycielskiego „Bacalarus” na
              etatach placówek oświatowych.
6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
7. Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Informacje o pracy Urzędu Miejskiego w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski:
-  rozstrzygnięto przetarg na wycenę nieruchomości – sporządzanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości Gminy,
- zakończono roboty na inwestycji pn. „Budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowej dla zasilania pompowni kanalizacji deszczowej na terenie LSSE-podstrefa w Złotoryi, które zostały odebrane przez EnergiaPro S.A. 0/Chojnów,
- trwają prace związane z inwestycją pn.”Renowacja XV-wiecznej Baszty Kowalskiej w Złotoryi”,
- ogłoszono przetarg na zadanie: „ Kampania promocyjna na rzecz rozwoju  turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego „ – reklama na nośnikach ruchomych,
- trwają bieżące prace  oraz zakupiono sprzęt sportowy w ramach projektu „Zespół Otwartych Stref Sportowo – Rekreacyjnych w Złotoryi  wraz z realizacją zajęć sportowych”,
- trwają bieżące prace przy projekcie pn.”Droga do sukcesu” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- trwają prace związane z inwestycją pn.” Budowa zaplecza szatniowo – sanitarnego przy kompleksie boisk sportowych przy ul. Lubelskiej – w ramach projektu „Zespół Otwartych Stref Sportowo – Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych”,
- otrzymano dofinansowanie na zadanie pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi”
- ogłoszono przetarg na dostawę materiałów budowlanych,
- opracowywana jest dokumentacja techniczna na remonty budynków komunalnych przy ul. Szkolnej 7 i Klasztornej 8,
- wyłoniono wykonawcę / RPK Sp. z o.o. w Złotoryi/ na utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz utrzymanie kanalizacji burzowej,
- w ramach obchodów 800-lecia miasta odbył się inauguracyjny Koncert Kolęd oraz Zimowy Festiwal Ognia,
-  z okazji ferii zorganizowano sztuczne lodowisko dla dzieci, korzystanie jest bezpłatne,
-   w dniu 10 lutego odbyło się spotkanie z młodzieżą i trenerami złotoryjskich klubów sportowych.

Na sesję przybyła radna Wiesława Żak – stan radnych 15 osób.

AD. 2 – WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH.

W tym punkcie porządku obrad wnioski i interpelacje złożyli:
Radny Józef Banaszek :
1. Niejednokrotnie  rozmawialiśmy o tym, że Straż Miejska  nie zawsze staje na wysokości zadania jeżeli chodzi o porządek w mieście. Koło ich siedziby  od jesieni fruwa taśma ograniczająca – proszę ich zmobilizować do uprzątnięcia taśmy.
2. Poznikały silosy na zbiórkę surowców wtórnych- powinny wrócić na
pejzaż naszego miasta.
3. Dowiedzieliśmy się o bardzo złym stanie technicznym basenu. Nieodzownym jest więc podjęcie działań zmierzających do budowy
nowego basenu.
4. Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie  informacji, że miasto wypowiedziało Starostwu umowę dzierżawy  na budynek będący
siedzibą Starostwa.


Radny Waldemar Wilczyński:
1. Wiem, że przyjdzie pora na remonty cząstkowe ulic jednak chcę zasygnalizować , że w mieście są miejsca, które można uznać za niebezpieczne, zagrażające pojazdom. Chodzi o stan nawierzchni ulic
      m.in. Hożej, Kolejowej, Konopnickiej, Staszica itd…
2.  Na posiedzeniu komisji poruszałem sprawę naszego Zalewu. Został on
      dostosowany do obowiązujących norm, brakuje przebieralni
      i natrysków. Czy by w miarę możliwości znalazły  się środki na ich
      budowę.
2. W związku ze zbliżającą się rocznicą katastrofy smoleńskiej zwrócę się do Rady  z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja
posłowi Jerzemu Szmajdzińskiemu.

Radna Wiesława Żak:
Podziękowała Burmistrzowi Miasta za  załatwienie sprawy wycieku wody
w budynku ul. Słoneczna nr 5. Następnie poprosiła o wyjaśnienie następujących spraw:
1/ W budynku Reymonta 3c/3 od dłuższego czasu stoi puste mieszkanie –
      mieszkańcy mają pretensję ,
2/ Na ul. Basztowej stoi lokal niezamieszkany,
3/ Na ul. Basztowej 13 od strony ZOKiR-u  mieszkańcy nie mogą doprosić się naprawy drzwi wejściowych do budynku , przy drzwiach jest pion wodny, który
zamarza,
4/ Na ul. Legnickiej, na wysokości budynku Pana Blachy jest wyciek wody .
     Woda wypływa na jezdnię, zamarza i stanowi zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Jest to woda podskórna.
Radna Kinga Maciejak  zapytała, na kiedy planuje się zakończenie prac konserwatorskich Baszty Kowalskiej?

Radny Leszek Antonowicz  zgłosił wniosek, aby w Gazecie Złotoryjskiej zamieścić plan miasta z zaznaczeniem terenów za które miasto nie odpowiada.

Radny Bogdan Łoś poruszył temat bezpieczeństwa pieszych na ul. Legnickiej gdzie jest kilka przejść dla pieszych. Proszę zwrócić się do zarządcy drogi  aby  lepiej oznakowano przejścia.

Radna Lilia Wolańska -   mieszkańcy ul. Tuwima od strony ul. W. Polskiego czują się zapomniani przez władze miasta. Od godz.19-tej  nie świecą lampy,
chodnik jest zrobiony do połowy ulicy. Ulica nie jest odśnieżana ani posypywana piaskiem.

Radny Józef Banaszek -  Na ul. Żeromskiego są  uszkodzone drzwiczki od skrzynki zaworu gazowego. Stanowi to zagrożenie . Proszę  przypomnieć ZG o konieczności zabezpieczenia skrzynki.

AD. 3 – JUBILEUSZ 800-LECIA NADANIA ZŁOTORYI PRAW MIEJSKICH – KALENDARZ IMPREZ.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski -  wprowadzając w temat powiedział, że rok 2011 jest bardzo ważny dla miasta z okazji 800-lecia nadania Złotoryi praw miejskich.  Będziemy uczestniczyć  w organizowanych imprezach, które są ujęte w Kalendarzu imprez.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  omówił proces powstawania Kalendarza.
Imprezy organizowane są przez różne podmioty oraz Urząd Miejski.  Cieszymy się z tego, że tak wiele podmiotów zgłosiło do Kalendarza imprezy pod tytułem
800-lecia miasta Złotoryi. Są to imprezy zarówno powtarzalne jak i organizowane specjalnie w związku z rocznicą.  Kalendarz został skonstruowany w podziale na miesiące, przy czym w każdym m-cu są imprezy tzw. „najważniejsze”. Jest on w dalszym ciągu otwarty.  Imprez jest bardzo dużo tak, że ościenne gminy mają wątpliwości co do możliwości ich realizacji. Dziękuję wszystkim, którzy  przyczynili się do tak bogatego Kalendarza.
Radna Barbara Listwan -  wyraziła swoje wątpliwości co do organizowanych imprez. Osobiście wybrała się do Miejskiej Biblioteki Publicznej na wystawę   pt.
„Oblicza Meksyku – popielgrzymkowa wystawa fotograficzna”   wystawy nie było. Pracownica biblioteki wyjaśniła, że nikt nie uzgadniał  terminu wystawy.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski   odpowiedział, że nie ponosi odpowiedzialności za organizatora  imprezy.  Sprawę wyjaśni z Dyrektorką  Biblioteki.

Radny  Iwo Matecki -   zapytał o promocję imprez związanych z 800-leciem miasta. Taki jubileusz zdarza się pierwszy w Polsce  - jaka jest strategia miasta w zakresie promocji, kiedy możemy spodziewać się szerszej informacji.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski   wyjaśnił, że  podstawową informacją jest Kalendarz imprez ,  Gazeta Złotoryjska oraz ulotki rozdawane na uroczystościach otwarcia  obchodów. Informacje podawane są do mediów. W swoim czasie Złotoryja oklejona będzie bilbordami promującymi  najważniejsze imprezy 800-lecia. Do promocji będzie wykorzystane Radio Legnica, telewizja regionalna itd.
Radny Iwo Matecki  zapytał co Burmistrz rozumienie  pod określeniem „ w swoim czasie”. Czy są to 3 dni, tydzień czy miesiąc.  Czy promocja będzie dotyczyła jubileuszu czy daną imprezę.
W odpowiedzi  Burmistrz Miasta  wyjaśnił, że  każda  impreza jest promowana w związku z 800-leciem. Nie ma promowania jubileuszu bez wydarzenia i odwrotnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  podsumowując dyskusję przypomniał, że na kalendarz imprez czekaliśmy do lutego ze względu na napływające zgłoszenia. Gdyby kalendarz wydany był wcześniej to ilość błędów
byłaby większa. Nie ma jednej imprezy pod hasłem 800-lecia, bo Urząd Miejski nie byłby w stanie tego zorganizować.  Kalendarz jest na  stronie internetowej miasta. Imprezami  interesują się  ludzie zarówno z Polski jak i z zagranicy.


Radna Kinga Maciejak Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  przekazała, że  Kalendarz był  szczegółowo  omawiany na posiedzeniu Komisji . Komisja sugerowała, że powinien on trafić do jak najszerszej  liczby odbiorców w mieście, ościennych gmin . Potrzeba informacji o jubileuszu 800 – lecia dla wjeżdżających do miasta. Spotkanie zakończyło się sugestią aby Radio Legnica, Radio Plus były na bieżąco informowane o imprezach.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  przypomniał, że w  planach obchodów  była propozycja  budowy makiety bramy miejskiej, wydanie monety okolicznościowej oraz zwrócenie się do Poczty o wydanie znaczka okolicznościowego. Przed wiadomościami w telewizji miały ukazywać się migawki o mieście. Kalendarz imprez został poprzedzony pismem Urzędu Miejskiego skierowanym do instytucji, osób oraz organizacji, w którym wymieniono kilkanaście imprez określając je jako „ważniejsze”. Mogło to 
sugerować, że pozostałe bardzo liczne imprezy są „nieważne”. Należało w ww. piśmie uniknąć określenia „ważniejsze” Następnie stwierdził, że  w planach Rady Miejskiej jest podsumowanie przebiegu obchodów. Pozwoli to stwierdzić, które imprezy nie odbyły się.
Burmistrz Miasta  wyjaśnił, że  będzie wydana moneta okolicznościowa. Nie będzie znaczka pocztowego. Główne obchody odbędą się w dniach 28-29 maja i wtedy czeka nas wiele atrakcji, wszystko jest w trakcie uzgodnień.

AD. 4 -  ZŁOTORYJSKI OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W 2010 I 2011 R.

Sprawozdanie z działalności Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji  przedłożył Dyrektor Zbigniew Gruszczyński.  Ponieważ  w przekazanym Radzie materiale  szczegółowo opisane i zilustrowane zostały organizowane imprezy Dyrektor dokonał omówienia  stanu technicznego zarządzanych przez ZOKiR obiektów . I tak budynek główny ZOKiR uległ znacznej dewastacji w okresie zimy- dach wymaga natychmiastowego remontu. Basenem ZOKiR  zarządza od 3 lat, wykonywane są drobne remonty, zmieniona została estetyka zewnętrzna obiektu. Jednak w okresie zimy ściany basenu zostały wysadzone. Mam nadzieję, że uda nam się doprowadzić basen do stanu używalności.  Trzeba wiedzieć, że z chwilą otwarcia  zalewu, na basenie nie było ludzi. Jeżeli chodzi o obiekt zalewu to za częścią gastronomiczną jest  przebieralnia. Przebieralnia została zdewastowana przez użytkowników, zamieniono ją w toaletę. Pałacyk Nad Zalewem jest w dobrym stanie technicznym, podobnie Centrum Informacji Turystycznej i Muzeum Złota. Zniszczona została tablica informacyjna koło Kopalni Złota.  Tak wygląda sprawa zarządzania mieniem  materialnym. Jeżeli chodzi o działalność kulturalną uważam, że ZOKiR spełnia nałożone obowiązki.
Trzeba mieć na uwadze, że Ośrodek działa w określonych warunkach terenowych i budżetowych, dlatego  działalność można porównywać z ośrodkami podobnego typu np. w Chojnowie, Jaworze itp.

Radny Józef Banaszek  zapytał na jakim etapie są sprawy związane z remontem dachu.
Dyrektor Zbigniew Gruszczyński wyjaśnił, że do końca kwietnia powinniśmy mieć komplet dokumentów. Prowadzona procedura / przetarg/ będzie trwała kilka miesięcy. Teoretycznie remont dachu będzie można rozpocząć w listopadzie.
Radna Kinga Maciejak Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Dyrektor Gruszczyński
odpowiedział na wszystkie zadane pytania. Radni otrzymali materiał bogato ilustrowany. Ponadto przekazała, że do Komisji wpłynęło pismo Pani Kielar dotyczące wypowiedzenia jej umowy o pracę. Była kustoszem Muzeum Złota.
Radni – członkowie Komisji – głosami za- 12  przeciw – 0  wstrzymało się – 1
skierowali apel do Burmistrza Miasta o pozostawienie Pani Kielar na stanowisku Kustosza Muzeum Złota.

O godz. 14,50 Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski ogłosił przerwę w obradach  do godz. 15-tej.

Po wznowieniu obrad:
AD. 5 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja -  omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2011 rok. W projekcie uchwały  zwiększone zostały dochody o kwotę  482.385 zł. Dostaliśmy środki na modernizację ul. Górniczej oraz zwiększone zostały środki na nauczanie. Z  funduszu Mechanizmu Norweskiego otrzymaliśmy środki na zakup sprzętu. Po stronie wydatków zwiększa się środki  na modernizację ul. Górniczej i utwardzenie nawierzchni ul. Broniewskiego. W resorcie oświaty zwiększenie związane jest z projektem unijnym „Droga do sukcesu”. W dziale „gospodarka komunalna ”  zmianie ulega nazwa zadania  z” Przełożenie sieci energetycznej w obrębie ul. Hożej i Lubuskiej” na „ Budowa sieci transformatorowej dla przepompowni kanalizacji deszczowej dla obszaru LSSE”.
Radny Józef Banaszek Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  poinformował, że Komisja na swym posiedzeniu , po omówieniu projektu uchwały przez Panią Skarbnik,  przyjęła go pozytywnie i skierowała pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 15       przeciw – 0     wstrzymało się   -  0
podjęła Uchwałę Nr V/17/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2011 r.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian  w wieloletniej prognozie finansowania omówiła szczegółowo na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Zmiany w tej uchwale są konsekwencją zmian w budżecie.
Radny Józef Banaszek Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  powiedział, że projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu Komisji. Komisja nie miała uwag i skierowała go pod obrady Rady.
Radni w głosowaniu:
za – 15      przeciw -  0    wstrzymało się  -  0
podjęli Uchwałę Nr V/18/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej  Roman Gorzkowski.
Przypomniał radnym, że obowiązujący Statut Miasta wraz z załącznikami jest
dokumentem z 2003 r. W związku ze zmianą przepisów Statut w niektórych punktach stał się nieaktualny. Stąd propozycja powołania Komisji doraźnej, która powinna dokonać aktualizacji przepisów i przedstawić Radzie  Statut aktualny.  Projekt powołania  Komisji powstał z inicjatywy Komisji Gospodarczej.
Na pytanie  radnego Józefa Banaszka – czy radni nie będący członkami komisji mogą uczestniczyć w jej pracy ? -  odpowiedział, że tak,  ale bez prawa głosu.
Ponadto skład Komisji można rozszerzyć.

Rada w głosowaniu:
za – 15      przeciw – 0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę Nr V/19/2011 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały zlecającej Komisji Rewizyjnej dokonanie kontroli dokumentów związanych z zatrudnieniem dyrygentów Chóru Nauczycielskiego „Bacalarus” na etatach placówek oświatowych Przewodniczący Roman Gorzkowski  wyjaśnił, że projekt powstał w wyniku pisma jakie otrzymał Przewodniczący Rady Miejskiej  z Komendy Powiatowej Policji. Policja zwraca się z prośbą o skontrolowanie, czy  sposób zatrudniania dyrygentów był zgodny z prawem. Po konsultacji z Radcą Prawnym stwierdzono, że  sprawę można zlecić jedynie władnej Komisji Rewizyjnej powołując się na § 15 i 6 Regulaminu Komisji Rewizyjnej.

Radny Iwo Matecki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  stwierdził, że stoi na stanowisku, że jako rada nie powinniśmy się tą sprawą zajmować. Od tego są takie organy jak prokuratura i policja. Nie  widzi potrzeby dokonywania tej kontroli.  Rada stanowi prawo a nie decyduje kto je złamał.

Przewodniczący Rady  przywołał § 4 Regulaminu Komisji Rewizyjnej. Sam wynik kontroli nie rozstrzyga o przedmiotowej sprawie. Sprawa jest inna od skarg.

Radna Barbara Listwan zapytała na jakie pytania Komisja Rewizyjna na dać odpowiedź:
-  czy, że dyrygent jest zatrudniony w szkole i nie świadczy pracy na rzecz szkoły,
- czy, że złamane są przepisy i jakie ?
Przewodniczący Rady  zwrócił uwagę na fakt, że w skargach też bada się czy Burmistrz  naruszył prawo czy nie.
Radca Prawny Barbara Szynkowska   uważa  pismo z policji za sygnalizację problemu skierowanego  do Przewodniczącego Rady .  Radni orzekną czy takie kompetencje Burmistrz posiada.
Radna Lilia Wolańska  poprosiła  Przewodniczącego o odczytanie tego pisma.
Radny Józef Banaszek   przekazał swoje stanowisko w tej sprawie. Myślę, powiedział, że Komisja Rewizyjna będzie miała tam  coś do stwierdzenia. Komisja powinna się tą sprawą zająć i wyrazić swoją opinię.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  odczytał pismo z Komendy Powiatowej Policji.
Radny Iwo Matecki -  ponowił swoje stanowisko o niepodejmowanie uchwały.
Policja stwierdza w piśmie fakty a Radę proszą o opinię prawną. Nasza obecność w rozstrzyganiu tej sprawy  przedłuży ją  a nie rozwiąże.

Rada w głosowaniu:
za -  3       przeciw -     7    wstrzymało się -    5
odrzuciła projekt uchwały w sprawie  zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów związanych z zatrudnieniem dyrygentów Chóru Nauczycielskiego „Bacalarus” na etatach placówek oświatowych.

AD. 6 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE.

Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych udzielił Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski:
Na terenie miasta jest rozstawionych przez RPK 138 pojemników + 10 słupów trójdzielnych na surowce wtórne.  Poza tym pojemniki takie stawiają też inne firmy. Radnemu Banaszkowi chodzi o to, że przy ul. Joannitów po rewitalizacji w miejscu gdzie stały pojemniki zrobiono parking. Pojemniki stoją ok. 30 m dalej.
Zwiększenie ilości pojemników nie spowoduje, że ludzie zaczną wrzucać tam surowce.  Zły stan techniczny basenu to nie jest stan, który będzie nas co roku kosztował  dziesiątki tys. złotych.  Z basenu mieszkańcy korzystają ok. 35 dni w roku. W obecnej wersji basen funkcjonuje te 35 dni i tak chcemy to utrzymać przy drobnych remontach. Nie podejmę decyzji o wydaniu 6 mln zł na kapitalny remont. Pozyskaliśmy środki i wybudowano piękny zalew. Te obiekty mogą razem funkcjonować. Dokumentację na budowę basenu krytego w Złotoryi posiada Starostwo  i to trzeba budować.  Dementuję informację, że rozwiązałem umowę ze Starostwem na budynek. Nie został również podniesiony czynsz. Stan ulic w mieście jest mi znany ale nie podejmę się remontów gdy temperatura w nocy wynosi 18º a w dzień 12. Nad Zalewem jest przebieralnia ale natrysków nie będzie z powodu dużych kosztów  budowy odprowadzania ścieków. Woda w zalewie jest czysta bo jest przepływowa.
Jeżeli chodzi o pustostany w mieście to takich nie ma. Lokal na Reymonta 3 został przydzielony mieszkańcom z pl. Sprzymierzeńców 7 ze względu na zły stan techniczny tego ostatniego. Lokator oświadczył, że chce wykupić lokal na pl. Sprzymierzeńców po czym się z tego wycofał. Lokal czeka na decyzję lokatora. Na mieszkaniu nr 32/8 na ul. Basztowej jest lokator. Sprawa wymiany drzwi na ul. Basztowej 13 jest sprawą Wspólnoty Mieszkaniowej. Bez uchwały Wspólnoty miasto nic nie zrobi. Wydatkowanie pieniędzy bez uchwały byłoby niegospodarnością. O wycieku wody na ul. Legnickiej wiemy. Przygotowywane są rozwiązania na tą sytuację. Jest to wyciek wody gruntowej.
Remont Baszty Kowalskiej   ma być zakończony do końca kwietnia jednak w zależności od warunków pogodowych. Zgadzam się z interpelacją radnego Antonowicza o umieszczeniu w Gazecie Złotoryjskiej planu miasta z zaznaczeniem miejsc, którymi  zarządza miasto. Komisja ruchu Drogowego dokonała kontroli przejść dla pieszych na ul. Legnickiej. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo ustalono dwa przejścia dla pieszych. Na prośbę mieszkańców
zostanie dodatkowo przejście na wysokości basenu. Wszystkie inne przejścia zostaną zlikwidowane. Jeżeli chodzi o wygaszanie światła na ul. Tuwima to nic nie wiem o takim problemie. Wszystkie sprawy ul. Tuwima poruszane przez radną Wolańską przekazałem do sprawdzenia do Wydziału Mienia.

Radna Barbara Listwan -  poruszyła sprawę wjazdu na CPN Orlen. Do tankowania podjeżdża się z dwóch stron. Stanowi to chyba ewenement – trzeba to uregulować.
Radny Leszek Antonowicz -  ponownie poruszam sprawę  umieszczenia w Gazecie Złotoryjskiej wykazu miejsc w mieście za które nie odpowiadamy. Koniecznym jest III etap reformy samorządowej. Bez tego na pewne sprawy nie mamy wpływu.
Radny Iwo Matecki -  zapytał jakie warunki muszą być spełnione aby rozpocząć remont nawierzchni ul. Hożej, drogi dojazdowej do szpitala i szkoły.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  wyjaśnił, że  naprawa ubytków w jezdniach nie może odbywać się przy temperaturach ujemnych. Ubytki pojawiły się w zimie. Aby rozpocząć remont trzeba ogłosić przetarg.
Zgadzam się z opinią radnego Antonowicza, że na niektóre sprawy w mieście nie mamy wpływu. Tak dzieje się w przypadku studzienek telekomunikacyjnych
i słupów energetycznych. Obie te instytucje nie reagują na nasze monity.
Jeżeli chodzi o wjazd na CPN to zadano mi kiedyś pytanie czy były wypadki z tego tytułu. Okazało się, że nie . Widać dla niektórych może to być niebezpieczne a dla innych nie.
Radna Lilia Wolańska  poinformowała, że na jednej z komisji Komendant Policji obiecał, że sprawę załatwi bo obecne  rozwiązanie stanowi ewenement.

AD.  7 -   SPRAWY RÓŻNE.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  poprosił członków  wybranej na sesji Komisji doraźnej o pozostanie  po sesji.

Wobec wyczerpania się porządku obrad , o godz. 16,30  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił sesję za zamkniętą.


                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                    Roman Gorzkowski

 

Protokółowała:

K.Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 lutego 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:10.03.2011 09:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:10.03.2011 09:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 120