OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiot zamówienia:

sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3

Wilcza 43

59-500 Złotoryja

www.zlotoryja.pl

hala@zlotoryja.pl

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi (sekretariat), ul. Wilcza 43

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 0 zł

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb loco kotłownia w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 ul. Wilcza 43 w Złotoryi

23.12.21.00-9

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: okres 12 miesięcy 

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP oraz spełniający pozostałe warunki określlone w specyfikacji.
  2. Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymogami siwz oraz ustawy PZP

8) Informacja na temat wadium:

5 000 zł.

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 100%

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3

Wilcza 43

59-500 Złotoryja

w sekretariacie

do dnia 2005-01-03 do godz. 10:00

 

11) termin związania ofertą

 

okres  60 dni , tj. do dnia 2005-03-04

 

Kierownik

JacekZańko

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego
Podmiot udostępniający informację:Hala Sportowa "Tęcza" w Złotoryi
Informację opublikował:Jacek Zańko
Data publikacji:17.11.2004 11:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Jacek Zańko
Data aktualizacji:17.11.2004 11:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 87