Zarządzenie Nr 17 /2011
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 4 lutego 2011 r.
zmieniające zarządzenie nr 266/2010 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011.


Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.5 ust.4 pkt.2 i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (.tj. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwałą Nr XLVIII/263/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.”
zarządza się co następuje:

§ 1.

Zmienia się zapis § 2. który otrzymuje brzmienie:

Powołuję się komisję konkursową w składzie do przeprowadzenia konkursu w składzie :

  • Włodzimierz Bajoński - przewodniczący
  • Zbigniew Wróblewski
  • Wioletta Łaskawiec – Wilk
  • Anna Ardelli
  • Zdzisław Iwiński

§ 2.

Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie zarządzenie powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadanie w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życiem z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Ireneusz Żurawski

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie nr 266/2010 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 20 grudnia 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:04.02.2011 09:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Monika Matuszczyk
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.01.2016 09:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 174