Zarządzenie Nr 30/2011
Burmistrza miasta Złotoryja
z dnia 21 lutego 2011 r
zmieniające zarządzenie nr 266/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011 .

 Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności publicznego i o wolontariacie
 (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwałą Nr XLVIII/263/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.”
Zarządza się co następuje:

§ 1.

Zmienia się zapis pkt. IV Miejsce i termin składania ofert ust. 2 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 266/2010 Burmistrza Miasta Złotoryja , który otrzymuje brzmienie:
2. Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania w wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 nr 6, poz. 25), w pokoju nr 1 (Biuro Obsługi Interesanta) Urzędu Miejskiego w Złotoryi, plac Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja.

§ 2.

Zmienia się zapis pkt V Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty ust. 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 266/2010 Burmistrza Miasta Złotoryja , który otrzymuje brzmienie:

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących terminach:

  • a) nie później niż trzy tygodnie od dnia, w którym zatwierdzony zostanie plan budżetowy Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2011 na zadania 2 ust. 1 i 2a, zadanie 3 oraz zadanie 4;
     w przypadku zatwierdzenia planu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja wcześniej tj. przed upływem terminu składania ofert, konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie nie później niż trzy tygodnie po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
  • b) w terminie nie później niż trzy tygodnie po dniu, w którym upłynął termin składania ofert na zadanie 2, ust. 3a i 3b oraz zadanie 1.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości dot. Realizacji zadań publicznych udzielają odpowiedzialni merytorycznie pracownicy Urzędu Miejskiego w Złotoryi:

  1. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych – informacje dot. zadań 2 ust. 1 oraz
    zadania 4.
  2. Główny specjalista ds. Oświaty – informacje dot. zadań 1 oraz zadania 2 ust. 3b
  3. Inspektor ds. Działalności Gospodarczej – informacje dot. zadań 2 ust. 2a, 3a oraz zadanie 3.

Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania opublikowany jest w Dzienniku Ustawa
z 2011 r. nr 6, poz. 25. Formularz oferty dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Złotoryja www.zlotoryja.bip.info.pl można również pobrać osobiście w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pok. 22 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pok. 1 codziennie
w godz. 7:30 do 15:30 (wtorek w godz. 8;00 – 16:00)

§ 3.

Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian

§ 4.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert uwzględniające zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem (tekst jednolity ogłoszenia) stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Ireneusz Żurawsk

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 30/2011 Burmistrza miasta Złotoryja z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie nr 266/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:21.02.2011 10:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Łukasiewicz
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.01.2016 09:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 384