Zarządzenie Nr 19/2011
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 07 lutego 2011 r.

w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2011

 Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , w związku z art. 5 ust.4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz uchwałą XLVIII/263/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia “Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.

zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej w składzie:

  • Włodzimierz Bajoński - przewodniczący
  • Zbigniew Wróblewski
  • Anna Ardelli
  • Wioleta Łaskawiec-Wilk
  • Zdzisław Iwiński

rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
sportu dzieci i młodzieży, rekreacji – zadanie nr 2 ust.2a) zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży, wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień.

§ 2.

Przyznaje się następujące środki finansowe na realizację zadania nr 2 ust.2a) dla:

  • a) Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Złotoryi, ul. Sienkiewicza 4, 59-500 Złotoryja - 8.400,00 zł na zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży “Zima w mieście”, wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień – organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych.
  • b) Klubu Żeglarskiego “REDA” w Złotoryi, ul. Garbarska 2, 59-500 Złotoryja – 1.600,00 zł na zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży, wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień – organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych – Zimowisko Szkoleniowe .

§ 4.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się przez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz na stronie internetowej www.zlotoryja.pl.

§ 5.

Wykonanie powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Złotoryi
Ireneusz Żurawski

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 07 lutego 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2011
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:07.02.2011 10:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wioleta Łaskawiec-Wilk
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.01.2016 09:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 461