Uchwała Nr XXVI /164/2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 24 listopada 2004r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203) art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm. Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Dz. U. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) uchwala się, co następuje:

§ 1.  

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

 1. od gruntów:
   a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób    zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni,
   b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,38 zł   od 1 ha powierzchni,
   c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,23 zł od 1 m2 powierzchni;
 2. od budynków lub ich części:
   a) mieszkalnych - 0,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
   b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,31 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
   c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym   materiałem siewnym - 8,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
   d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
   e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 1. Grunty, budowle lub ich części oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby działalności opiekuńczo-wychowawczej.
 2. Komunalne nieruchomości lub ich części albo obiekty budowlane lub ich części, jeżeli nie zostały oddane w użytkowanie, zarząd lub na podstawie innej umowy osobom fizycznym, przedsiębiorcom lub jednostkom organizacyjnym.
 3. Grunty zajęte na cmentarze.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr III/11/2002 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXVI/164/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:06.12.2004 13:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:06.12.2004 13:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 81