Protokół Nr 0002.VI.2011
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 31 marca 2011 r.

            Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13,30 otworzył  Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotoryi Roman Gorzkowski, który stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych co stanowi kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Następnie przywitał  przybyłych na sesję: Kierownictwo Urzędu Miejskiego  z  Z-cą Burmistrza  Andrzejem Ostrowskim oraz pozostałych zaproszonych gości.
Na sesję przybył  radny Andrzej Piekut – stan rady 14 osób.

Radni w głosowaniu:
za – 13    przeciw – 0   wstrzymało się – 1  przyjęli Protokół Nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 24 lutego 2011 r.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany porządek obrad, który przedstawia się
następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta z pracy w okresie miedzy sesjami Rady
Miejskiej.
2. Wnioski i interpelacje radnych.
3. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Złotoryi na lata 2007 – 2013.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
-  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2011 r.,
-  w sprawie zmiany Uchwały Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi
    z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy
   finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
   i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
6. Sprawy różne.

AD. 1 -  INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ.

Informację o pracy Urzędu Miejskiego w okresie międzysesyjnym przedstawił
Z-ca Burmistrza Miasta Andrzej Ostrowski:
-  wybrano wykonawcę i podpisano umowę na zadanie: „Kampania promocyjna
    na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i  Pogórza
   Kaczawskiego” – reklama na nośnikach ruchomych,
-  wybrano wykonawcę i podpisano umowę na dostawę sprzętu sportowego
    w ramach projektu pn.: „Zespół  Otwartych Stref Sportowo – Rekreacyjnych
    w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych”  dofinansowanego
    z Mechanizmu Norweskiego EOG,
-  zakończono i odebrano inwestycję pn. „Utwardzenie nawierzchni pod ciągi
    piesze wzdłuż ul. Broniewskiego w Złotoryi”,
-  w przetargu nieograniczonym wybrano dostawcę materiałów budowlanych
    na roboty publiczne oraz remonty cząstkowe dróg / LPGK/,
-  wyłoniono wykonawcę na malowanie oznakowania drogowego /RESTAL-
   Opole/,
-  w przetargu nieograniczonym wybrano firmę transportową na obsługę
   robót publicznych,
-  zakończono remont dachu na budynku przy ul. Kolejowej 13. Budynek jest
   w 100% budynkiem komunalnym,
- miasto było współorganizatorem obchodów Dnia Kobiet ze Związkiem
   Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
-  miasto współorganizowało VI Kaczawski Turniej  Sygnalistów Myśliwskich
   w ramach obchodów 800-lecia Złotoryi.

AD. 2 -  WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH.

Radna Barbara Listwan -  mieszkańcy części miasta położonej miedzy Rynkiem a ul. Klasztorną pytają czy ich podwórka w ramach rewitalizacji będą tak zagospodarowane jak  na ul. Basztowej. Proszą także o naprawę urządzeń na placu zabaw.

Radny Bogdan Łoś-  na prośbę mieszkańców ul. Grunwaldzkiej / na Skałce/ zgłosił konieczność  poprawienia dojazdu z ul. Zagrodzieńskiej.

Radny Józef Banaszek – 1. w informacjach składanych przez Burmistrza często słyszymy o kolejnych krokach zmierzających do budowy obwodnicy Złotoryi. Problem ten nurtuje społeczność Złotoryi od wielu lat. Dowodem na to, że zmierzamy do jego rozwiązania są kolejne sumy przekazywane z budżetu na ten cel. W ostatnim jednak czasie coraz częściej słychać o protestach mieszkańców sąsiednich miejscowości dotyczących trasy przebiegu obwodnicy. Dlatego proszę o poinformowanie Rady o szczegółach zaplanowanych rozwiązań z zaznaczeniem odcinków spornych oraz o podanie argumentacji projektantów co do takich właśnie rozwiązań.
2.  Na południu miasta mamy sporo obiektów sportowych, brakuje ich w północnej części miasta. Miedzy innymi mieszkańcy ul. Łąkowej  zgłaszają potrzebę budowy placu sportowego. Wiem, że jest to sprawa na przyszłość dlatego też proszę aby w przyszły budżet włożyć ten temat.

Radna Kinga Maciejak -  już dwukrotnie na sesjach  stawiałam sprawę remontu nawierzchni dróg ale otrzymywałam informację, że jest jeszcze za zimno choć
okoliczne miasta już naprawy rozpoczęły.
W międzysesyjnej Pan Burmistrz podał, że wyłoniono wykonawcę remontów dróg stąd moje pytanie kiedy rozpoczną się remonty nawierzchni.

Radna Wiesława Żak – zgłosiła potrzebę:
1. założenia progów zwalniających lub ich uzupełnienie po okresie zimowym w miejsca w których były,
2. wycinki drzew na ul. Wojska Polskiego 19, 21. Zgłoszenia do Woj. Zarządu Dróg konieczności wywozu liści zalegających po zimie,
3. przycinki drzew w pasie ul. W. Polskiego ponieważ lampy świecą w drzewach co znacznie pogarsza widoczność.

Radna Lilia Wolańska -   od 2 lat na ul. Wiśniowej wykonywana była inwestycja wymiany rur kanalizacyjnych, która obecnie została przerwana. Stąd moje pytanie czy jest szansa wykonania ul. Tęczowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  - zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na następujące sprawy:
1. Jak wygląda w mieście sprawa punktów z bezpłatnym internetem,
2. Teren pomiędzy mostami od drewnianego na ul. Garbarskiej do mostu kolejowego wymaga uporządkowania i systematycznej opieki. Kiedyś był to bardzo ładny  teren wypoczynkowy.

AD. 3 – LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZŁOTORYI NA LATA 2007  -  2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   przechodząc do realizacji tego punktu porządku obrad powiedział, że  w dziejach naszego miasta rewitalizacja jest czymś wyjątkowym, pozwala na uporządkowanie wielu spraw. Efekty są już widoczne ale też wiele zostało do wykonania.

Za zgodą Burmistrza Miasta – Lokalny Program Rewitalizacji omówiła  Pani Katarzyna Iwińska  Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim.
Swoje wystąpienie  rozpoczęła od  przypomnienia historycznego zarysu miasta. Następnie omówiła proces starania się o środki na rewitalizację miasta.  Program jest jednym z programów poprawiających stan urbanistyczny miasta. Jest skoncentrowany na określonym obszarze, ma na celu porządkowanie dużych przestrzeni publicznych. Charakterystyka obszaru problemowego wskazuje jakimi przesłankami kierujemy się przy wyborze obszaru do rewitalizacji, obszaru zdegradowanego. Dla Złotoryi właściwym do wdrożenia programu okazał się teren starego miasta.

Na sesję przybyła  radna Ewa Miara – stan radnych 15 osób.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski -  podziękował  Pani Katarzynie Iwińskiej za wystąpienie i otworzył dyskusję.

Radna Kinga Maciejak -  poprosiła o wyjaśnienie jak będzie wyglądał plac w Rynku. Czy będzie zieleń, ławeczki itp.

Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski -  odpowiedział, że projekt zagospodarowania był przedmiotem szczegółowych omówień, jego zakres znajduje się w opisówce.

Radna Barbara Listwan -   zapytała jak będzie wyglądała ul. Klasztorna. W odpowiedzi Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski wyjaśnił, że zadanie to jest w budżecie i będzie przedmiotem rewitalizacji.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Waldemar Wilczyński  poinformował, że  Lokalny Program Rewitalizacji był omawiany na posiedzeniu Komisji. W trakcie dyskusji radni skupili się na piśmie przedsiębiorców, których rewitalizacji pozbawiła dojazdu do swoich sklepów i parkingów. Przedsiębiorcy proszą o zmianę oznakowania oraz o przywrócenie ruchu od ul. Piłsudskiego do Rynku.
Przewodniczący Rady Roman Gorzkowski  zwrócił uwagę na aspekt, że w przedstawionych materiałach rewitalizacja miała przynieść określone skutki społeczne i gospodarcze a tymczasem przedsiębiorcy  uważają, że rozwiązania zastosowane w Rynku pogarszają ich sytuację.
Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski  poinformował, że przedsiębiorcy zwrócili się w tej sprawie do Burmistrza Miasta i Burmistrz poinformuje ich o zajętym stanowisku.
Radny Waldemar Wilczyński – w związku z tym, że sam projekt rewitalizacji
budzi zastrzeżenia zarówno radnych jak i przedsiębiorców,  zawnioskował aby w m-cu kwietniu odbyło się dodatkowe posiedzenie Komisji Gospodarczej na ten temat.
Radny Józef Banaszek  wyraził swoje podejrzenie, że szereg pytań  urodzi się po tej Komisji.  Osobiście dopytywał się o zieleń w mieście, która znika. Nie mógł dotrzeć do dokumentów w tej sprawie. Został potraktowany po macoszemu. Niektórzy bardzo często używali argumentu, że nie znam się na dokumentacji – powiedział. Uważam, że znajomość dokumentacji to moja sprawa.
Radna Lilia Wolańska -   zapytała, czy w tym obszarze rewitalizacji planowane są lokale gastronomiczne.
Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski -  wyjaśnił, że wszystko o co radni pytają odbywa się na  podstawie prawa. Projekt przedsięwzięcia był wyłożony do wglądu przez miesiąc czasu. Można było kierować wszystkie pytania. W pracach brał czynny udział konserwator zabytków -  przygotowane zostało Studium Konserwatorskie. Prace projektowe to były opracowania wszystkich ludzi zainteresowanych dokumentem.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  stwierdził, że nie widzi związku, że dokumentów tych nie można zobaczyć.

Radna Barbara Listwan – odnoszę wrażenie, że temat rewitalizacji jest tematem „tabu”. My teraz zadajemy pytania. W trakcie kampanii wyborczej w Gazecie Złotoryjskiej  pokazano nam projekt. Sprawa jest niejasna. Na jednej z Komisji Burmistrz podał, że „Grzybek” wróci.
Przewodniczący Rady Miejskiej  dodał, że nie jest mu znane stwierdzenie, ze „Grzybka” nie będzie.

Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski  przypomniał, ze na sesji omawiany jest konkretny projekt a nie plan zagospodarowania miasta. Projekt obejmował konkretne zmiany i sugestie. Grupa radnych uczestniczyła w tym.

Radny Józef Banaszek  zapytał, czy ten dokument jest dokumentem tajnym?.

Radna Wiesława Żak   przypomniała, że przy rewitalizacji została pominięta ul. Moniuszki, czy będzie rewitalizowana.

Na sesji obecni byli przedstawiciele przedsiębiorców. Jeden z nich chciał zabrać głos. W związku z tym  Przewodniczący Rady Miejskiej  Roman Gorzkowski  zwrócił się do Rady z zapytaniem, czy może udzielić mu głosu.
Rada w głosowaniu :  za – 15      przeciw -  0 wstrzymało się – 0   wyraziła na to zgodę.
Głos zabrał  Pan Paweł Okręglicki .   Zaapelował do władz miasta o przemyślenie swoich decyzji odnośnie rozwiązań ruchu kołowego w Rynku oraz o zapoznanie się z ich petycją. Lokalni przedsiębiorcy nie mają dostępu do swoich placówek handlowych, które żywią ich rodziny a także dają zatrudnienie innym.

AD. 4  - PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja – omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2011.
Zwiększeniu ulegają dochody  oraz wydatki. Najważniejszą zmianą są środki na projekt „Zwiększania szans edukacyjnych”. Następuje zmniejszenie subwencji oświatowej ze względu na mniejszą liczbę dzieci w placówkach, zmniejszeniu ulega także subwencja na Miejska Bibliotekę Publiczną. Zwiększamy środki na remont dróg oraz na modernizację Biblioteki.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek  stwierdził, że Komisja szczegółowo analizowała ten projekt uchwały. Projekt został omówiony
przez Skarbnika Miasta. Komisja zaopiniowała go pozytywnie i skierowała na sesję.

Radni w głosowaniu:
za – 15      przeciw -  0    wstrzymało się -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.VI.20.2011 w sprawie zmian w budżecie  Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2011.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  poinformowała, że treść projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja jest konsekwencją uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek  przekazał, że Komisja , po wyjaśnieniu  treści zawartych w projekcie uchwały przez Skarbnika Miasta , zaopiniowała projekt pozytywnie przy 1 głosie wstrzymującym się.
Radni w głosowaniu:
za – 15      przeciw -  0 wstrzymało się  - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.VI.21.2011  w sprawie zmiany Uchwały Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski -  przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały  w sprawie nowych taryf za wodę i ścieki  wyjaśnił, że wniosek w tej sprawie Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne  złożyło do Burmistrza Miasta w dniu 18 lutego br.  Burmistrz Miasta  pismem z dnia 16 marca 2011 r.  zaopiniował wniosek pozytywnie i przesłał do Rady Miejskiej projekt stosownej uchwały. Treść projektu uchwały była przedmiotem obrad Komisji Gospodarczej.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej  Waldemar Wilczyński   potwierdził, że projekt uchwały był omawiany przez Prezesa RPK Damiana Klickiego na posiedzeniu Komisji w dniu 23 marca 2011 r. Następnie przypomniał proponowane stawki za wodę i ścieki:
za 1 m3 wody dla odbiorców indywidualnych – 2,84 zł – stawka poprzednia – 2,83 zł
za 1 m3 wody dla pozostałych odbiorców -  3,04 zł – poprzednio -  2,94 zł
za 1 m3 ścieków – 4,72 zł – poprzednio – 4,64 zł.
Członkowie Komisji przyjęli projekt uchwały: za -  6 wstrzymało się – 5 osób.
Rada w głosowaniu:
za -  8      przeciw  -   5  wstrzymało się – 2
podjęła Uchwałę Nr 0007.VI.22.2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski .
Na zapytanie radnej Barbary Listwan – kolejny etap rewitalizacji  zaplecza ul. Klasztornej jest przygotowywany , środki są w budżecie.

Radny Bogdan Łoś -   sprawa zejścia będzie przedmiotem zainteresowania i będzie wykonane.

Radny Józef Banaszek -  obwodnica jest przygotowywana przez województwo
obecnie na etapie uzgodnień z ochroną środowiska. Te uzgodnienia stanowią podstawę aby uzgodnić przebieg. Propozycji co do trasy obwodnicy było kilka ale nie ma  jeszcze ostatecznej decyzji.  Obwodnica będzie przebiegać poza miastem, po terenie gminy wiejskiej.  Plac zabaw na ul. Łąkowej został spalony i zdewastowany, myślimy jednak coś tam zrobić dla dzieci.

Radna Kinga Maciejak  -  remonty dróg będą wykonane do końca kwietnia. Po zejściu śniegu zrobiliśmy analizę potrzeb. Przetarg na remont nawierzchni wygrało Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. W pierwszej kolejności będą remontowane główne ciągi a potem boczne.  Realny termin  wykonania to 1  miesiąc.  Naprawa dróg będzie polegała na wycinaniu odpowiednich połaci asfaltu i położenia nowego.

Radna Wiesława Żak -  progi zwalniające zostały zakupione i będą wymieniane.
W sprawie drzew na ul. W .Polskiego  wystąpiliśmy do Wrocławia.

Radna Lilia Wolańska -  remont ul. Wiśniowej   musieliśmy przerwać  z powodu dużych opadów śniegu a także z powodu otrzymania środków na remont ulicy Broniewskiego. Musieliśmy  wykorzystać te pieniądze. Remont będzie kontynuowany. Ulica Tęczowa będzie  realizowana doraźnie.

Radny Roman Gorzkowski -   uporządkowanie brzegów rzeki Kaczawy wzdłuż ul. Garbarskiej nie zostało wykonane w ubiegłym roku ze względu na powódź. W tym roku  krzewy zostaną poprzecinane i teren uporządkowany.

Na  pytanie o darmowy internet  Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński wyjaśnił, że  dostęp do darmowego internetu jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w Centrum Informacji Turystycznej.

AD. 6 -  SPRAWY RÓŻNE.

 Przewodniczący  Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  poinformował radnych, że 10 maja br. w godzinach od 9-tej do 16-tej odbędzie się szkolenie radnych. Proszę zarezerwować czas.  Następnie przekazał, że powołana  przez Radę Komisja Doraźna  odbyła już dwa posiedzenia. Jej Przewodniczącym został radny Tadeusz Oleksów.
Przypomniał radnym o obecności w dniu 1 kwietnia o godz. 12-tej pod pomnikiem Papieża  Jana Pawła II, gdzie w rocznicę śmierci papieża składane będą wiązanki kwiatów.

Radny Józef Banaszek   poruszył sprawę konieczności wymiany popękanej pokrywy na studzience telekomunikacyjnej na ul. Hożej koło „Biedronki”. Trzeba wysyłać pisma w tej sprawie.

Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski  odpowiedział, że pisma w tej sprawie idą przynajmniej 1 raz w miesiącu. Telekomunikacja tłumaczy się terminami, przetargami itp.

Radny Waldemar Wilczyński  zapytał, czy znamy budżet rzeczowy i inwestycyjny województwa w zakresie dróg?

Nie znamy – wyjaśnił Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski .   Wysyłamy do nich nasze  potrzeby. Zakres prac na swoim terenie wyznaczają oni.  Szykowany jest inny model nadzoru nad drogami wojewódzkimi.

Radny Waldemar Wilczyński  zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Woj.Zarządu Dróg  o uzyskanie informacji jakie roboty będą prowadzone. Temat ten będzie przedmiotem posiedzenia Komisji Gospodarczej.

Radna Ewa Miara – na poprzedniej sesji zgłaszałam problem parkowania samochodów po prawej stronie ul. Podwale. Samochody stojące z 2 stron ulicy powodują, że droga nie jest przejezdna. Czy coś w tej sprawie zrobiono, postawiono znaki zakazu?

Wobec wyczerpana się porządku  obrad o godz. 15,15  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski ogłosił sesję za zamkniętą.


                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                               Roman Gorzkowski

Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 0002.VI.2011 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca2011 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:14.04.2011 08:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:14.04.2011 08:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 45