Uchwała Nr XXVI/166/2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.)i art. 4 1 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1.


Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 zwany dalej „programem” w następującym brzmieniu:

Rozwiązywanie problemów uzależnień ma zasłużenie wysoką rangę na liście problemów społecznych. Bezwzględne liczby potwierdzają skalę tego problemu zarówno w skali całego kraju jak też i w Złotoryi. Ze szczególną uwagą należy odnosić się do młodzieży. Przeciwdziałanie narkomanii znajduje się wśród priorytetów dla wielu instytucji. Z informacji prasowych wynika np., iż wiele uczelni będzie bardziej stanowczo traktować narkomanię, planuje nawet się powołanie, na wzór struktur samorządowych pełnomocników do spraw profilaktyki przy szkołach wyższych.

Trzeba podkreślić, że od początku powołania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szeroko pojęte działania profilaktyczne dla młodzieży miały zawsze pierwszeństwo przed usuwaniem skutków. W roku 2004 zrealizowano wszystkie zadania Miejskiego Programu Profilaktyki z tego zakresu.  Szczególnie podkreślić należy realizowane dla młodzieży zadania: nieobozową akcję letnią, obóz socjoterapeutyczny, program małych boisk sportowych, świetlicę socjoterapeutyczną , programy profilaktyczne realizowane w szkołach. Tendencje te podtrzymać chcemy w roku 2005 ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży gimnazjalnej.
Z drugiej jednak strony nadal z uwagą odnosimy się do dramatu rodzin alkoholowych – co w mieście Złotoryja odnosi się do przynajmniej 1200 osób . Utrzymujące się wysokie bezrobocie wraz z obniżeniem wieku inicjacji alkoholowej i wysokim spożyciem alkoholu na mieszkańca jest niekorzystne dla prognozy poprawy sytuacji.
 Jeśli jednak uwzględnić, że terapia odwykowa dla l pacjenta kosztuje około 5000 zł to nawet gdyby w wyniku prowadzonych wszystkich programów profilaktycznych udało się 4 osoby powstrzymać od wejścia na drogę uzależnienia to już wtedy praca ta jest wiele warta. A jak oszacować poprawę szans życiowych czy zmniejszenie kosztów cierpienia rodziny?
Mamy przekonanie, że proponowane działania przyczynią się do rozwiązywania problemów uzależnień w roku 2005.


A. Obszar uszkodzeń zdrowia spowodowany nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu.

 1. Przyjmowanie wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego oraz udzielanie pierwszej pomocy zgłaszającym się rodzinom, kierowanie na leczenie - średnia ilość przyjmowanych wniosków rocznie wynosi 50- w zakresie obowiązków Pełnomocnika.
 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz kierowanie do Sądu Rejonowego wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.
 3. Udzielanie pomocy psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie - w zakresie obowiązków Pełnomocnika ds. Uzależnień.
 4. Podejmowanie przez Pełnomocnika działań w zakresie współpracy z Komisjami ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sąsiadujących gmin.
 5. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Komendą Powiatową Policji w zakresie przyjmowania wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osób, których sytuacja pozostaje w  związku z nadużywaniem alkoholu.
 6. Podtrzymanie pomocy psychologicznej dla członków rodzin poprzez:
 • a) dotację dla Świetlicy Socjoterapeutycznej. Praca świetlicy zostanie poszerzona o okresy wolne od zajęć szkolnych,
 • b) wspieranie zorganizowanych form pomocy psychospołecznej dla dzieci z rodzin alkoholowych, szczególnie w okresie ferii i wakacji,
 • c) kontynuowanie pracy punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie.

Uwaga: Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-1/42/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. stwierdzające nieważność w § 1 litera A ust. 1, 3, 4.


B. Obszar działalności profilaktycznej i edukacyjnej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 1. Organizacja konkursu ofert i wybór najlepszych programów profilaktycznych do realizacji we wszystkich szkołach na terenie miasta.
 2. Popularyzacja dorocznego Zlotu Klubów Abstynenta jako trzeźwościowej imprezy masowej we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, Klub Abstynenta „Relaks”.
 3. Tworzenie alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
 4. Stała informacja o pracy Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i istniejących możliwościach szukania pomocy dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w lokalnych mediach.
 5. Współpraca z Komendą Powiatową Policji oraz innymi instytucjami w zakresie organizowania czasu wolnego .

C. Obszar wspierania i inicjowania działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowia.

 1. Współpraca z Klubem Abstynenta „Relaks” w zakresie pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi oraz pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin .
 2. Współpraca z Miejską Izbą Wytrzeźwień w Legnicy – w zakresie interwencji w przypadkach przemocy domowej .
 3. Współpraca z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Złotoryi w zakresie detoksykacji nietrzeźwych mieszkańców miasta stanowiących zagrożenie.
 4. Współpraca z Komendą Powiatową Policji; wspieranie przez sport programu profilaktyki realizowanego przez Policję .
 5. Współpraca z radami pedagogicznymi w zakresie szkolenia pedagogów i pracowników socjalnych.
 6. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych wśród korzystających z pomocy społecznej.

D. Obszar kontroli przestrzegania prawa, monitorowania.

 1. Upowszechnienie informacji o realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w prasie lokalnej .
 2. Szkolenie podmiotów prowadzących obrót napojami alkoholowymi w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydanych na jej podstawie uchwał Rady Miejskiej w Złotoryi.
 3. Stałe podnoszenie kwalifikacji członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez udział w szkoleniach.        
 4. Okresowa kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 5. Informowanie społeczności lokalnej o możliwościach  korzystania z pomocy dla osób uzależnionych i członków ich rodzin .
 6. Zakup materiałów edukacyjnych z zakresu uzależnień.

E. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 1. Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Miejskiej  Komisji ds. Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych:
  • a) przewodniczący, zastępca i sekretarz Komisji – 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwartale poprzedzającym jego ogłoszenie  w Monitorze Polskim.
  • b) pozostali członkowie Komisji – 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwartale poprzedzającym jego ogłoszenie w Monitorze Polskim.
 2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność na posiedzeniu i podpisanie listy obecności.
 3. Od naliczonego wynagrodzenia pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych.
 4. Listę wypłat przygotowuje sekretarz Komisji.

Uwaga: Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-1/42/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. stwierdzające nieważność w § 1 litera E ust. 3.

§ 2.

Realizację programu powierza się Urzędowi Miejskiemu w Złotoryi.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXVI/166/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:06.12.2004 14:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.01.2005 10:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 173