Protokół Nr 0002.VII.2011
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 28 kwietnia 2011 r.

Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13,30 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski,  który stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych co stanowi kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał przybyłych na sesję: Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem  Ireneuszem Żurawskim oraz pozostałych zaproszonych gości.

Radni w głosowaniu:    za – 12    przeciw – 0  wstrzymało się – 0  przyjęli Protokół Nr 0002.VI.2011  z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi odbytej w dniu 31 marca 2011 r.
Na sesję przybył  radny Janusz Markiewicz – stan rady 13 osób.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta z pracy w okresie między sesjami Rady
Miejskiej.
2. Wnioski i interpelacje radnych.
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010 i 2011 r.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2011 r.
- w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Złotoryi,
- w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Złotoryi.
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
6. Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ.

Informację z pracy między sesjami Rady Miejskiej złożył Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski:
- zakończono i odebrano inwestycję pn. „Renowacja XV – wiecznej Baszty    Kowalskiej w Złotoryi”,
- w ramach zadania „Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego”  - reklama na nośnikach ruchomych zamieszczono reklamę  na tramwaju nr 105 NW we Wrocławiu /czas dzierżawy tramwaju do 21.04.2012 r./,
- dostarczono sprzęt sportowy w ramach projektu pn. „Zespół Otwartych Stref sportowo – rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych” dofinansowanego z Mechanizmu Norweskiego EOG,
- odbył się wyjazd roboczy do Gminy Rygge w Norwegii – partnera projektu jw.,
- trwają bieżące prace przy projekcie  pn.”Droga do Sukcesu” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- trwają prace promocyjne związane z zadaniem pn.”Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego”,
- w okresie międzysesyjnym przekazano do użytkowania stację transformatorową zasilającą  przepompownię kanalizacji deszczowej na LSSE w Złotoryi,
- ogłoszono przetarg na zadanie ”Modernizacja drogi gminnej ul. Górniczej w Złotoryi – wymiana nawierzchni jezdni i chodnika wraz z modernizacją oświetlenia”. Zadanie to współfinansowane jest przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki,
- rozpoczęte zostały roboty interwencyjne,
- zakończono remont dachu budynku przy ul. Konopnickiej 7. Budynek jest w 100% własnością gminy.
- trwają prace konserwacyjne elementów  małej  architektury / naprawy, malowanie, wymiana elementów zniszczonych/,
- odbyła się Konferencja Naukowa z okazji 800-lecia Miasta Złotoryja,
- przygotowywano uroczystości  związane z obchodami Konstytucji 3 Maja,
- Urząd był współorganizatorem Dnia Sybiraka.
Następnie, przy pomocy wizualizacji, Burmistrz Miasta zaprezentował radnym
przebieg obchodów Dni Złotoryi, które odbędą się w dniach  28 – 29 maja br.
Główną atrakcją obchodów w dniu 28 maja  będzie  korowód, który będzie
w Rynku przechodził przez Historyczną Bramę.  Korowód będzie się składał z 3 części, a mianowicie:
część I – początek korowodu
część II-  historyczna
część III – współczesna
W części współczesnej wezmą udział przedstawiciele różnych grup społecznych, zakłady pracy. Wezmą w niej udział m.in. pracownicy samorządu. Serdecznie zaprosił do udziału w tej grupie korowodu radnych. Zaproszenia otrzymają także radni poprzednich kadencji w licznie ok. 100 osób.  Trasa korowodu przebiegać będzie ulicami:  ul. Chopina    /początek korowodu/,    ul. Zaułek, ul. Basztowa, pl. Niepodległości, Rynek, ul. Mickiewicza, pl. Matejki. ul. Piłsudskiego i powrót na Rynek.  Do godz. 17-ej w Rynku odbywać się będą
imprezy i pokazy plenerowe, po godz. 17-tej  uroczystości zostaną przeniesione nad zalew.
 Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  podziękował Burmistrzowi za omówienie przebiegu obchodów i za zaproszenie radnych do udziału w korowodzie.

AD. 2 – WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH.

Radny Józef Banaszek  zwrócił uwagę na następujące sprawy:
1. Od jakiegoś czasu znikają w mieście skrzynki  pocztowe. Ostatnio zabrano
skrzynkę z budynku Rynek 42.  Zarówno mieszkańcy jak i turyści nie mają gdzie wysłać np. kartki pocztowej. Proszę o ustalenie przyczyny takich decyzji Poczty.
2. Mieszkańcy zgłaszają brak ławek i koszy  w ciągu pieszym. Szczególnie brakuje koszy na śmieci na trakcie spacerowym.
3. W mieście istnieją miejsca, które ludzie wydeptali bo skraca im to drogę.
Tak jest  np. od budynku nr 1 na ul. W. Polskiego do jamnika. Moje pytanie jest: czy by nie można takich miejsc po prosto zagospodarować?
Radna Kinga Maciejak -  zapytała w imieniu mieszkańców miasta, czy znany jest termin wypełnienia wodą  zalewu oraz czy przed wypełnieniem teren zalewu będzie oczyszczony. Ponadto zgłosiła konieczność oczyszczenia wejścia do tzw. ”Lisiej Jamy” i poprawienia betonowej platformy przy wejściu.

Radna Lilia Wolańska -  zgłosiła problem związany ze składowaniem niezużytych leków.  Pacjenci  często pytają, czy sprawa ta może być w jakiś sposób rozwiązana, bo apteki odmawiają przyjmowania takich leków. Czy jest jakiś przepis regulujący tą sprawę.

Radna Barbara Listwan -  poruszyła sprawę  sprzątania zejścia z osiedla Nad Zalewem do zalewu.  Jest to zejście nieoficjalne jednak ludzie tamtędy chodzą i przydałyby się kosze na śmieci bo w tej chwili teren jest wielkim śmietniskiem.

AD. 3 – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2010 I 2011 R.

Informację z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi złożyła Dyrektor Bożena Durmaj.  Działalność MOPS w roku 2010  szczegółowo była  omówiona na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, stąd na sesji Dyrektor zasygnalizowała najważniejsze problemy  takie jak: pomoc społeczną, zasiłki stałe i okresowe, zasiłki celowe, dożywianie dzieci w szkołach, dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Po omówieniu  zakresu działania MOPS  Przewodniczący Rady Miejskiej  Roman Gorzkowski  podziękował za zreferowanie sprawy i otworzył dyskusję.
Sam zadał następujące pytania:
1/ Czy na przestrzeni kilku lat dają się zauważyć tendencje malejące  jeżeli chodzi o wzrost ubóstwa, czy też jest odwrotnie?
2/ Czy MOPS w jakiś sposób uczestniczy w obchodach 800-lecia naszego miasta. Dyrektor Bożena Durmaj  odpowiedziała, że pracownicy MOPS wezmą udział w korowodzie z okazji Dni Złotoryi. Następnie  wyjaśniła, że na stronie  11  w  dostarczonej radnym materiale w tabelce przedstawiona jest liczba osób korzystających z różnych form pomocy. Obserwuje się wzrost liczby osób korzystających  ze świadczeń z powodu bezrobocia, widoczny jest wzrost ludzi bezdomnych. Pomoc rodzinie, walka z przemocą traktowana jest priorytetowo.
Pomoc społeczna  to taka dziedzina życia gdzie w jednym roku wypadają rodziny bo podjęły pracę  ale zaraz pojawiają się następne.
Na pytanie  Przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Gorzkowskiego -   czym można wytłumaczyć wzrost alkoholizmu ?  Dyrektor Bożena Durmaj stwierdziła, że  nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie . Pracownicy socjalni , podczas wywiadów, jeżeli wykryją taki problem w rodzinie to natychmiast zgłaszają go do Komisji ds. Zwalczania Problemów Alkoholowych.

Radny Józef Banaszek  zapytał, czy do integracji społeczności nie jest potrzebna  współpraca z dziećmi i młodzieżą  co pozwoli na przyswajanie problemów np. osób niepełnosprawnych.
Dyrektor Bożena Durmaj  przypomniała, że w przedłożonym materiale  szeroko opisała  z kim MOPS współpracuje. Jest to współpraca częsta, nie sporadyczna. Praktycznie w każdej imprezie uczestniczą dzieci i młodzież. W chwili obecnej organizujemy spotkanie z 80-latkami,  w którym będą uczestniczyły dzieci.

Wobec braku pytań  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  podziękował  Dyrektorce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za dotychczasową  pracę i zamknął dyskusję.
Następnie ogłosił przerwę w obradach od godz. 14,20 do godz. 14,30.

Po wznowieniu obrad Rada przeszła do realizacji następnego punktu porządku obrad.

AD. 4 -  PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Radny Józef Banaszek  poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2011 został szczegółowo omówiony przez  Skarbnik Miasta Grażynę Soję. Z uwagi na brak kworum ,na posiedzeniu Komisji projekt uchwały nie był na  głosowany. Niemniej jednak  Komisja skierowała go na sesję.

Radni w głosowaniu:
za – 13    przeciw -  0  wstrzymało się -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.VII.23.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2011 rok.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Złotoryi Przewodniczący Rady Miejskiej  przypomniał, że uchwała powstała z inicjatywy Burmistrza Miasta i ma na celu upamiętnienie obchodów 800-lecia miasta. Następnie głos zabrał  Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski, który wyjaśnił, że nadanie nazwy 800-lecia nie rodzi żadnych konsekwencji organizacyjnych ani finansowych. Teren / pokazany na mapce/ placu został zrewitalizowany i bardzo ładnie wygląda. Obchody  800 – lecia  miasta  zostaną w ten sposób upamiętnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  uznał inicjatywę jako bardzo cenną. Nie znane są dotychczas fakty upamiętniania  wcześniejszych rocznic nazwami ulic czy placów - powiedział.  Uchwała , którą będziemy podejmować jest pierwszą tego rodzaju.
Radny Waldemar Wilczyński Przewodniczący Komisji Gospodarczej   przekazał, że projekt uchwały wraz z załącznikiem  był omówiony na posiedzeniu Komisji i został jednogłośnie skierowany na sesję.

Rada w głosowaniu:
za – 13     przeciw -  0 wstrzymało się – 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.VII.24.2011 w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Złotoryi.

Przystępując do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej  Roman Gorzkowski.  Uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego podejmujemy z przykrością. Dotyczy ona radnego Andrzeja Piekuta, któremu mimo nieobecności dziękujemy za dotychczasową aktywność a zwłaszcza jeżeli chodzi o obchody 800-lecia miasta. Z pisma , które otrzymaliśmy z Sądu Rejonowego  wynika, że wobec radnego A.Piekuta warunkowo umorzono postępowanie karne na okres 2 lat.  Wobec takiego  faktu   Rada Gminy ma obowiązek  stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego w ciągu 3 m-cy od daty uprawomocnienia się wyroku co nastąpiło w dniu 29 marca 2011 r.
Następnie  przytoczył treść art. 190 Ordynacji wyborczej, który w ust.1 pkt 3 mówi, że wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek „utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów”. Zapis ten  ma związek
z art. 7 ust. 1 pkt 3  ordynacji w którym istnieje zapis, że  „ nie mają prawa wybieralności osoby wobec których wydano prawomocny wyrok  warunkowo  umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa  umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego”.
Wojewoda Dolnośląski w ciągu 3 miesięcy podejmie decyzję o ogłoszeniu terminu wyborów uzupełniających.

Radni w głosowaniu:
za – 10       przeciw -  1 wstrzymało się -   2
podjęli Uchwałę Nr 0007.VII.25.2011 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Złotoryi.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania  udzielił Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski.
Wyjaśnił m.in. na pytania radnych:
Józefa Banaszka -  w sprawie przywrócenia skrzynek pocztowych na miasta terenie  miasto zwróci się do Poczty. Ustawienie koszy i ławek w Rynku nastąpi po uroczystościach Dni Złotoryi. W sprawie dodatkowych przejść dla pieszych należy zwrócić się do Wydziału Mienia.
Barbary Listwan -   teren zalewu zostanie uprzątnięty w tym także wejście do „Lisiej Jamy”. Zalew zostanie napełniony wodą po uprzednim wysprzątaniu. Jeżeli chodzi o dzikie zejście  do zalewu to będzie ono sprzątane 2 razy w roku, nie będziemy tam stawiać koszy na śmieci.
Lilii Wolańskiej -  problem oddawania niezużytych leków to problem każdego z nas. Należy się zastanowić w jaki sposób go rozwiązać.
Następnie Burmistrz przypomniał, że apelował już wielokrotnie do radnych aby sprawy typu porządkowego zgłaszali do  Naczelników Wydziałów w trakcie codziennych spotkań i na posiedzeniach Komisji.

AD. 6   SPRAWY RÓŻNE.

 Radny Józef Banaszek  podziękował Burmistrzowi Miasta za zaproszenie do udziału w korowodzie. W poprzedniej kadencji radni zgłaszali wniosek o uszycie jednakowych ubiorów dla nich. Korowód wyglądałby o wiele ciekawiej gdyby grupa ludzi podkreślona była strojami.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski odpowiedział, że zaproszenie do udziału w korowodzie w grupie samorządowców otrzymało ok. 110 osób, którzy byli w samorządzie od 1989 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  przypomniał radnym terminy związane z uroczystościami majowymi, a mianowicie:
-   w dniu 1 maja nabożeństwo w Kościele NNMP  z okazji beatyfikacji Papieża Jana Pawła II,
- w dniu 3 maja o godz. 12,30 w Kościele Mariackim rozpoczną się  uroczystości związane z Konstytucją 3 Maja.
Poinformował ponadto o następujących sprawach:
1. do Rady Miejskiej wpłynęło pismo w sprawie trasy obwodnicy, pismo to
skierowane zostało do Komisji Gospodarczej ,
2. 10 maja o godz. 9-tej  rozpocznie się szkolenie radnych.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 14,55  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski ogłosił sesję za zamkniętą.


                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                       Roman Gorzkowski

Protokółowała:

Krystyna Kamińska

 

 

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.VII.2011 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.05.2011 13:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:12.05.2011 13:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 57