Uchwała Nr XXVI/167/2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 24 listopada 2004r.

w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr. 64, poz. 593, z późn. zm.), uchwala się ,co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się tabelę odpłatności za pobyt świadczeniobiorcy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Złotoryi.

Dochód w % wg kryterium dochodowego określonego w art. 8              ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość odpłatności za pobyt  w Środowiskowym Domu Samopomocy w Złotoryi

Ustalona od średniego miesięcznego kosztu pobytu osoby.

Osoba samotna                       i samotnie gospodarująca

Osoby w rodzinie

Do 100%

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

Powyżej 100% - do 200%

2%

3%

Powyżej 200% - do 250%

3%

4%

Powyżej 250% - do 300%

4%

5%

Powyżej 300% - do 350%

5%

7%

Powyżej 350% - do 400%

7%

10%

Powyżej 400% - do500%

20%

30%

Powyżej 500% - do 700%

50%

50%

Powyżej 700%

100%

100%

2. Średni miesięczny koszt pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi na każdy rok kalendarzowy uwzględniając kwotę rocznych wydatków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy z roku poprzedniego, bez wydatków inwestycyjnych, podzieloną przez liczbę miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy i podzieloną przez dwanaście.

§ 2.

Ustalona odpłatność za pobyt w danym miesiącu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Złotoryi wnoszona jest do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez osobę zobowiązaną w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca.

§ 3.

  1. Odpłatność wnoszona za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Złotoryi obliczana jest przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie obecności świadczeniobiorcy w danym miesiącu.
  2. W przypadku nieobecności w Środowiskowym Domu Samopomocy powyżej 15 dni, odpłatność podlega obniżeniu o połowę należnej kwoty.

§ 4.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi może zwolnić częściowo lub całkowicie z ponoszonej odpłatności w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza ze względu na:

  1. Zdarzenie losowe
  2. Konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo-wychowawczej, czy w zakładzie leczniczo-opiekuńczym


§5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady  Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXVI/167/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Środowis
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:06.12.2004 14:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:06.12.2004 14:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 83