Uchwała Nr 0007.VIII.27.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr  0007.VIII.27.2011
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 2 czerwca 2011 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu sporządza się w szczegółowości określonej w ustawie o finansach publicznych i przedstawia w formie tabelarycznej.

§ 2.

Projekt budżetu przedstawia się w zestawieniach tabelarycznych obejmujących:
1) plan dochodów budżetowych;
2) plan wydatków budżetowych;
3) plan przychodów i rozchodów budżetowych;
4) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
5) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
6) plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
7) wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji;
8) wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej;
9) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej;
10) plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii;
11) środki do dyspozycji jednostek pomocniczych i plan wydatków finansowych z tych środków.

§ 3.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej obejmuje:
1) w zakresie dochodów – omówienie poszczególnych źródeł dochodów;
2) w zakresie wydatków – uzasadnienie poszczególnych wydatków;
3) w zakresie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej – uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków;
4) omówienie przychodów i rozchodów oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej, bądź też sposób pokrycia deficytu;

§ 4.

 Materiały informacyjne obejmują:
1) informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej przedsięwzięciach wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł zagranicznych, a także wielkości środków własnych możliwych do zabezpieczenia (zaangażowania);

§ 5.

1. Przewodniczący rady Miejskiej po otrzymaniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi kieruje projekt do wszystkich stałych komisji Rady miejskiej w celu zaopiniowania oraz wyznacza termin sesji budżetowej.
2. Komisje Rady Miejskiej w terminie 14 dni od otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na których wyrażają w formie pisemnej opinie do projektu budżetu.
3. Opinie Komisji Rady Miejskiej przedstawiane są niezwłocznie komisji właściwej ds. budżetu oraz Burmistrzowi Miasta.
4. Komisja właściwa ds. budżetu wyraża ostateczna opinię do projektu budżetu i przedkłada ją Przewodniczącemu Rady Miejskiej w okresie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania opinii pozostałych komisji Rady.
5. Przewodniczący rady Miejskiej przedkłada niezwłocznie Burmistrzowi Miasta opinię do projektu budżetu, o której mowa w ust. 4.

§ 6.

1. Burmistrz Miasta zajmuje pisemne stanowisko odnośnie wniosków zawartych w opinii komisji właściwej ds. budżetu dotyczące wprowadzenia zmian w projekcie budżetu.
2. Burmistrz Miasta sporządza ostateczny projekt uchwały budżetowej i przedkłada Radzie Miejskiej do uchwalenia.

§ 7.

Porządek sesji budżetowej winien zawierać następujące punkty:
1) przedstawienie przez Burmistrza Miasta projektu budżetu;
2) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
4) odczytanie opinii komisji stałych rady Miejskiej;
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
6) głosowanie na projektem uchwały budżetowej.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 9.

Traci moc uchwała Nr IX/52/2003 Rady Miejskiej Złotoryja z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.


Przewodniczący Rady Miejskiej

       Roman Gorzkowski


UZASADNIENIE:
Projekt niniejszej uchwały przedkłada się Radzie Miejskiej Złotoryja na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który stanowi:
„Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności:
1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu;
3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały”.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.VIII.27.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:06.06.2011 09:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:06.06.2011 09:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 30