Uchwała Nr XXVI/169/2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 24 listopada 2004r.

w sprawie przyjęcia „ Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Złotoryja”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz .U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r -Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628
z późn  zm.), uchwala się, co następuje:

     
§ 1.

Uchwala się „Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Złotoryja”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, który jest częścią „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Złotoryja”.

     
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.


§ 3.

Burmistrz Miasta, co 2 lata, sporządza i przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie
 z wykonania planu.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXVI/169/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia „ Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Złotoryja”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:06.12.2004 14:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:06.12.2004 14:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 87