Protokół Nr 0002.VIII.2011
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 2 czerwca 2011 r.


Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13,30 otworzył  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski , który stwierdził, że w sesji
uczestniczy 14 radnych co stanowi kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Następnie przywitał zaproszonych na sesję:  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztofa Frankowskiego, Prezesa Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.  Damiana Klickiego , Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Z-cą Burmistrza Andrzejem Ostrowskim oraz pozostałych przybyłych gości.

Radni w głosowaniu:  za – 13    przeciw -   0  wstrzymało się – 1   przyjęli Protokół Nr 0002.VII.2011 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 kwietnia 2011 r.
Radni bez uwag przyjęli zaproponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie miedzy sesjami.
2. Wnioski i interpelacje radnych.
3. Złotoryjski rynek pracy w roku 2010 – sytuacja aktualna i prognoza
na 2011 rok.
4. Działalność  Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o
w Złotoryi w roku 2010 i 2011.
5. Podjęcie pakietu uchwał:
5.1. – w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2011 r.
5.2. -  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
5.3. -  w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2011
   dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
   budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
5.4. -  w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Miejskiej Złotoryja
   w Radzie Nadzorczej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. ,
5.5. - w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja,
5.5. - w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela  Miasta Złotoryja.
6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
7. Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Informacje z pracy między sesjami Rady Miejskiej przedłożył  Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski:
-  zajmowano się organizacją  święta państwowego  3 Maja   oraz organizacją
   głównych  obchodów  800-lecia miasta Złotoryja,
- zakończono remont elewacji, dachu i klatki schodowej budynku przy  Solnej 7,
- trwa odnawianie oznakowania poziomego,
- trwają prace związane z zadaniem pn. „ Kampania promocyjna na rzecz
   rozwoju turystki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza kaczawskiego”,
- miasto uczestniczyło w Międzynarodowych Targach Turystycznych TOURTEC
   w Jeleniej Górze w dniach 5 – 7 maja 2011. Targi  odbywały się w ramach
   projektu „Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury
   w  Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego”,
- odbyło się spotkanie z czeskim partnerem miastem Mimoń w celu  omówienia
   wspólnego projektu pn.: „Rozwój tradycji kulturowych w Złotoryi i Mimoniu”
   w ramach POWT RCz-RP 2007 – 2013,
- rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na zadanie pn.
   „Modernizacja drogi gminnej ulicy Górniczej w Złotoryi – wymiana
  nawierzchni jezdni i chodnika wraz z modernizacją oświetlenia”. Zadanie to
  współfinansowane jest przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w ramach
  Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
  2008 – 2011”,
- przekazano do użytkowania zadanie pn. „Utwardzenie nawierzchni pod
  ciągi piesze wzdłuż ul. Broniewskiego w Złotoryi.

AD. 2 -  WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH.

Radny Józef Banaszek -   zapytał, czy domki handlowe w Rynku zakupiło miasto, czy są one własnością handlujących.  Następnie przypomniał, że na poprzedniej sesji  zwrócił się  o wykonanie przejścia dla pieszych  od pl. Reymonta do Podwala. Zgodnie z prośbą Burmistrza  , po sesji zgłosił tę sprawę do Wydziału Mienia. Przez Naczelnika Wydziału został potraktowany nieprzyjemnie, po macoszemu. Dlatego też do protokołu z dzisiejszej sesji  składa mapkę na której jest zaznaczone proponowane na ścieżkę miejsce.

Radna Kinga Maciejak -  w imieniu mieszkańców ul. Złotej  zgłosiła potrzebę uporządkowania ulicy. Jest na niej piach, porozrzucana kostka brukowa, chodniki w stanie opłakanym. Stąd prośba aby o uliczkę zadbać, żeby nie była ona Złota tylko z nazwy.

Radna Lilia Wolańska -  zapytała, czy coś wiadomo o problemie ,który zgłaszała na poprzedniej sesji a mianowicie o zbiórce niezużytych leków.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   przypomniał  o piśmie, które kilka m-cy temu wpłynęło do Rady z Policji. Chodzi o zatrudnianie kolejnych dyrektorów Chóru Bacalarus na etatach szkół. Rada  odrzuciła uchwałę  w sprawie zajęcia się tą sprawą przez Komisję Rewizyjną.  Stąd moje pytanie czy ten problem został już rozwiązany czy może podjęto inne możliwości.

AD. 3 -  ZŁOTORYJSKI RYNEK PRACY W ROKU 2010 – SYTUACJA AKTUALNA I PROGNOZA NA ROK 2011.

Sprawozdanie  o złotoryjskim rynku pracy zreferował   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztof Frankowski.
Radni otrzymali wyczerpujące  sprawozdanie  dotyczące wielkości bezrobocia
i jego struktury . Szczegółowo problem bezrobocia omówiony został na Komisji Spraw Społecznych  Rady Miejskiej. W walce  z bezrobociem  stosujemy przeciwdziałania takie  jak: poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże i prace interwencyjne. Dużą popularnością cieszą się jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. W roku 2010 skorzystało z nich 79 mieszkańców Złotoryi. Przeszkodą w realizacji programów jest obcięcie środków finansowych. Otrzymaliśmy informację, że będzie to zmniejszenie dotacji o 30% natomiast w rezultacie  jest to 70% potrzebnych środków.  Dlatego szereg przedsięwzięć łagodzących skutki bezrobocia  musiało zostać zawieszone lub całkowicie odrzucone.
Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   podziękował za  złożone sprawozdanie i otworzył dyskusję.
Radny Iwo Matecki   zapytał, czy w związku z zaistniałą sytuacją finansową   realizowany jest program staży.
W odpowiedzi  Dyrektor Krzysztof Frankowski  wyjaśnił, że kilka staży zostało zrealizowanych. Prawo w tej kwestii nie uległo zmianie.  Pieniędzy na staże nie otrzymaliśmy, umowa z województwem nie została podpisana. Obiecano nam, że umowa zostanie podpisana i wtedy wystosujemy wniosek płatniczy.

AD. 4 – DZIAŁALNOŚĆ REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W ZŁOTORYI W ROKU 2010 I 2011.

Sprawozdanie z działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi  przedstawił  Prezes Zarządu Damian Klicki.  Ponieważ szczegółowe omówienie  sprawozdania zostało dokonane na posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej , na sesji Prezes Damian Klicki  omówił  podstawowe profile działalności przedsiębiorstwa.
Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.

W dyskusji udział wzięli:
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   przypomniał o pojawiającym się od niedawna problemie przechodzenia Wspólnot Mieszkaniowych ze Spółdzielni Mieszkaniowej pod zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej RPK. Czy  RPK zdaje sobie sprawę, ze powinno być konkurencyjne w tej sytuacji?

Prezes Damian Klicki  odpowiedział, że w mieście istnieje konkurencja  bo działają  4  firmy zarządzające Wspólnotami  Mieszkaniowymi.Prowadzimy z nimi rozmowy. Wspólnota o której mówił Pan Przewodniczący, po odejściu ze Spółdzielni na pewno odczuła pozytywne skutki finansowe.

Radny Józef Banaszek  stwierdził, że  dojście do siedziby Wspólnoty RPK na ul. Kolejowej jest bardzo trudne.

Prezes Damian Klicki  wyjaśnił, że w planach finansowych  było wykonanie schodów ale realizacja tego zadania zależna jest od posiadanych środków finansowych. Następnie odpowiedział na pytanie  Radnej Kingi Maciejak – czy w zasobach RPK istnieją tzw. pustostany -  że  RPK nie jest właścicielem nieruchomości w mieście, jest nim Gmina Miejska Złotoryja. Przedsiębiorstwo wykonuje remonty substancji komunalnej na zlecenie gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił przerwę w obradach od godz. 14,10 do godz. 14,20.

Po wznowieniu obrad Rada przeszła do realizacji następnego punktu porządku obrad.

AD. 5 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek  poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie był szczegółowo omówiony przez Skarbnika Miasta Grażynę Soja, która  udzieliła odpowiedzi na pytania radnych.
Projekt został przyjęty jednogłośnie i skierowany na sesję.
Radni w głosowaniu:
za- 14      przeciw – 0    wstrzymało się – 0
podjęli Uchwałę Nr  0007.VIII.26.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja  na 2011 rok.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w dyskusji głos zabrali:
Skarbnik Miasta Grażyna Soja – projekt uchwały był omawiany i przedyskutowany  na posiedzeniu Komisji  Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Rady Roman Gorzkowski -  w projekcie uchwały znajdują się
rodzaje zestawień, które muszą znaleźć się w projekcie budżetu oraz wyszczególniony jest tryb pracy nad projektem.
Radny Józef Banaszek   stwierdził, że członkowie Komisji Budżetu i Finansów mieli obiekcje co do terminów zawartych w uchwale ale wynikają one z przepisów prawa. W rezultacie Komisja  pozytywnie przegłosowała projekt i skierowała go na sesję Rady.
Radny Iwo Matecki –  w § 5 pkt 2 projektu uchwały jest zapis, że : „  Komisje Rady Miejskiej w terminie 14 dni od otrzymania materiałów odbywają posiedzenia , na których wyrażają w formie pisemnej  opinie do projektu uchwały”. Wynika z tego, że Komisje   w okresie 2 tygodni będą  musiały spotkać się 2 razy. Jest to więc przepis nie do zrealizowania.  Jeżeli Przewodniczący Rady otrzyma projekt budżetu do 15 listopada , to praktycznie Komisje do 1 grudnia będą musiały  wydać swoje opinie.
Skarbnik Miasta Grażyna Soja -  potwierdziła, że Przewodniczący otrzyma projekt budżetu do 15 listopada. Komisje muszą pracować nad budżetem, zgłaszać wnioski. Ustawodawca wyznaczył takie terminy i musimy się z nich wywiązać.
Przewodniczący Rady Roman Gorzkowski  dodał, że praktycznie każda Komisja liczy  większość radnych i w ciągu 2 tygodni zmieszczą się w czasie z wydaniem opinii.
Radny Iwo Matecki  - w dalszym ciągu twierdzę, że jest to termin nierealny. Trzeba sobie zdać sprawę z ograniczeń czasowych. Bardziej realny jest termin 21 dni. Proponuje to zmienić lub usunąć zapis z projektu uchwały.
Radna Barbara Listwan -  ilość radnych w komisjach nie ma nic do rzeczy ponieważ każda komisja będzie omawiała budżet ze swojego zakresu działania.
Radca Prawny Barbara Szynkowska wyjaśniła,  że gdyby termin ten został wydłużony to Regionalna izba Obrachunkowa nie miałaby czasu na analizę budżetu i wydanie opinii. Jeżeli poszczególne Komisje nie będą proponowały zmian do projektu budżetu to opinia będzie krótka. W przypadku uwag Komisja będzie musiała napisać uzasadnienie.
Radna Barbara Listwan  zapytała, czy opinia może być zwarta w protokole Komisji .
Radna Kinga Maciejak  poparła propozycję radnej Listwan. Uważa, że jeżeli Komisja nie będzie miała zastrzeżeń co do projektu budżetu to opinia może znajdować się w protokole z posiedzenia Komisji.
Radny Iwo Matecki   zaproponował aby  podjęcie uchwały przesunąć na następną sesję co da możliwości ponownego przeanalizowania jej zapisów i dokonania zmian. Dodał, że jeżeli opinia będzie znajdowała się w protokole to i tak  Komisja musi przegłosować protokół na swoim następnym posiedzeniu.
Radna Barbara Listwan  zwróciła się z pytaniem do Radcy Prawnego „ czy jeżeli uchwała zostanie przyjęta w zaproponowanej formie to opinia może znajdować się w protokole” -   nie widzę przeszkód aby zapis znajdował się w protokole – odpowiedziała Radca Prawny.
Radna Lilia Wolańska  zapytała, czy zmianie uległa ustawa  czy tylko wszedł przepis o konieczności sporządzania opinii przez Komisję.
Skarbnik Gminy Grażyna Soja  odpowiedziała, że weszły nowe przepisy i do tego musimy się dostosować. Nowa ustawa nakłada obowiązek  podania konkretnych terminów. Sprawa ta była omawiana na szkoleniu radnych w dniu 10 maja br.
Radna Kinga Maciejak  wyjaśniła radnemu Mateckiemu, że protokół może być nieprzegłosowany bo będzie przegłosowania „opinia Komisji”.
Zwróciła się do Przewodniczącego z prośbą  o podjęcie decyzji o głosowaniu.
Radca Prawny Barbara Szynkowska  potwierdziła, że opinia może być „wyciągiem z protokołu”
Radni w głosowaniu:
za -   14    przeciw -   0    wstrzymało się -   0
podjęli Uchwałę Nr 0007.VIII.27.2011 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przed przystąpieniem do głosowania  nad projektem uchwały w sprawie dotacji na prace konserwatorskie zabytków głos zabrał Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski. Poinformował, że projekt uchwały wraz z załącznikiem  powstał w wyniku 2 złożonych wniosków na prace konserwatorskie przy zabytkach. Dotacja ma być przeznaczona na wyremontowanie w Kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny  nagrobka Burmistrza, wykonanie sklepienia i odnowienie 2 epitafiów. W Kościele Św. Jadwigi  nastąpi wymiana stolarki okiennej w obiekcie klasztoru.
Radna Lilia Wolańska  zwróciła uwagę na to, że do projektu uchwały należałoby dołączyć kserokopie wniosku z wykazaniem na jaki cel przeznacza się dotację.
Ponieważ tego nie ma będę  głosowała przeciwko tej uchwale.
Radny Józef Banaszek  stwierdził, że głos radnej Wolańskiej odzwierciedla dyskusję jaka toczyła się na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Radni zagłosowali  wprawdzie nad skierowaniem projektu uchwały na sesje ale nie jednogłośnie.
Radna Barbara Listwan  wyraziła swoją opinię co do stanu Kościoła Św. Mikołaja przy cmentarzu. Kościół ten wymaga szybkiego remontu. Odbywają się tam  często uroczystości . Proboszcz nie dba o jego wygląd. Jestem gotowa zaproponować dopisanie  do uchwały środków na remont tego kościoła.
Radny Leszek Antonowicz  potwierdził, że  również jest za tym aby kościół był odnowiony ale trzeba znać koszty remontu. Parafia zachowuje się racjonalnie, bo to nie miasto ale  Parafia będzie koszty pokrywała.

Rada w głosowaniu:
za – 13   przeciw -    1   wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr  0007.VIII.28.2011 w sprawie  udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2011 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Radni w głosowaniu:
za – 14   przeciw – 0  wstrzymało się - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.VIII.29.2011 w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Miejskiej Złotoryja w Radzie Nadzorczej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektami uchwał w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zapoznał Radę z procedurą przyznawania tego tytułu. Jest ona zawarta w załączniku nr 4a do Statutu Miasta. Podejmujemy taką inicjatywę po raz pierwszy. Poprzednie rady nie widziały potrzeby podjęcia takiej inicjatywy. Nasza propozycja związana jest z obchodami  800-lecia miasta. Wpłynęły 2 wnioski od radnych, które po zapoznaniu się z nimi na Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zostały zaaprobowane i powstały projekty uchwał. Wnioski dotyczą uhonorowania Pana Herberta Helmricha i pośmiertnie Jerzego Szmajdzińskiego.
Proponuję zapoznać się z uzasadnieniem wniosków  oraz opinią Burmistrza.
Uzasadnienie do projektu uchwały:
 -w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta dla  Jerzego Szmajdzińskiego odczytał  Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusz Oleksów,
-w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja dla  Herberta Helmricha   - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Kinga Maciejak.
Z opinię Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie ww. projektów uchwał powstałych z inicjatywy radnych Rady Miejskiej zapoznał Radę Przewodniczący Roman Gorzkowski.
Następnie  poinformował, że zgodnie  z § 5 pkt 2  „zasad nadawania tytułu”
tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja”  przyznaje Rada Miejska w głosowaniu tajnym. Poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
Radna Kinga Maciejak zaproponowała   Leszka Antonowicza,  który wyraził zgodę.
Radny Leszek Antonowicz zgłosił kandydaturę Barbary Listwan -  wyraziła zgodę.
Radny Józef Banaszek  zaproponował do składu komisji  Iwo Mateckiego , który wyraził zgodę .
Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się – Przewodniczącym Komisji została
Radna Barbara Listwan.
Zasady głosowania  przedstawił członek Komisji Leszek Antonowicz.
Radni kolejno pobierali kartę do głosowania,  wchodzili do kabiny a następnie wrzucali kartę do głosowania do urny.
Po zakończeniu głosowania Komisja  dokonała podliczenia głosów i sporządziła protokół.
Protokół Komisji Skrutacyjnej odczytała  Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej  Barbara Listwan.  W wyniku głosowania  Rada przyznała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja obu kandydatom.
Przewodniczący Rady Miejskiej  Roman Gorzkowski  odczytał  treść uchwał:
Uchwałę Nr 0007.VIII.30.2011 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja/  Herbert Helmrich/,
Uchwałę Nr 0007.VIII.31.2011 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja/ Jerzy Szmajdziński/

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Następnie  Przewodniczący dodał, że  zgodnie z „zasadami….” wręczenie tytułu odbywa się na uroczystej sesji Rady Miejskiej. Osoba, której przyznano tytuł otrzymuje dyplom i jest wpisana do Księgi Pamiątkowej Honorowych Obywateli Miasta Złotoryi.
Wiele miast może poszczycić się nadaniem tych tytułów, my zrobiliśmy to po raz pierwszy ale chyba nie ostatni. Serdecznie gratuluję Panu Herbertowi Helmrichowi oraz rodzinie Pana Jerzego Szmajdzińskiego.

AD. 6  -  ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE.

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje udzielił  Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski:
- radnemu J.Banaszkowi -   stragany w Rynku nie są własnością Urzędu Miejskiego.  Ścieżkę planujemy zrobić w roku przyszłym, wykonując ją trzeba
przesuwać murek.
- radnej K. Maciejak -  ul. Złota zostanie posprzątana.
- radnej L.Wolańskiej -   rozważamy problem zwrotu nie zużytych leków, trzeba dograć jak ma się to odbywać technicznie.
- pytanie Przewodniczącego Rady  przekażę Burmistrzowi Miasta.

AD. 7 – SPRAWY RÓŻNE.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski – poinformował Radę, że następna sesja odbędzie się w dniu 30 czerwca. Będzie to sesja, na której zostanie omówiona działalność Przychodni Rejonowej oraz podjęta zostanie uchwała o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta.
Poinformował także, że wybory uzupełniające do Rady Miejskiej odbędą się w dniu 24 lipca, kalendarz wyborczy znajduje się na stronie internetowej miasta.

Radny Leszek Antonowicz – zaproponował, aby zastanowić się nad sprawą nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta  profesorowi Szmeterlingowi.
Profesor pokochał nasze miasto, mieszkał tu u schyłku życia, tu jest pochowany. Swoje zbiory monet, kamieni itp. przekazał dla miasta.

Radny Józef Banaszek -   przychylił się do głosu  przedmówcy. Zaproponował
ponadto,  aby na budynku dawnego PZGS-u umieścić tablicę z nazwiskami tych osób, które były tam zamęczone przez UB. Trzeba tych ludzi upamiętnić.
Ze spraw bieżących  przekazał, że na ul. Joannitów płotek został ponownie zniszczony/ mimo ciągłych napraw/  a od kilku dni nie ma oświetlenia.

Radny Tadeusz Oleksów  zapytał, czy po przebudowie ul. Górniczej zostanie rozwiązany problem parkowania samochodów  koło Przedszkola Miejskiego.

Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski  odpowiedział, że projekt  powinien być zadawalający dla mieszkańców.

Radna Ewa Miara  -  w imieniu mieszkańców podziękowała  Burmistrzowi Miasta za pozytywne załatwienie zgłaszanych przez nią spraw, a mianowicie:
1. przycięcia drzew na ul. Karola Miarki,
2. oświetlenia ul. Wiejskiej,
3. rozwiązania organizacji ruchu samochodowego na ul. Podwale.


Wobec wyczerpania się porządku obrad,  o godz.  16-tej  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił sesję za zamkniętą.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                            Roman Gorzkowski


Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.VIII.2011 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 2 czerwca 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:15.06.2011 13:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:15.06.2011 13:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 56