Uchwała Nr XXVI/174/2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 24 listopada 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Na podstawie oraz art. 41 ust. 1 pkt 1 i 3 , ust. 2  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1.

W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/96/22003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wprowadza się następujące zmiany :

- w dziale C. Obszar wspierania i inicjowania działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowia dodaje się punkt 7 o brzmieniu :

„ 7. Wyposażenie lokalu użytkowanego przez Klub Abstynenta „RELAKS” w instalację grzewczą.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXVI/174/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:06.12.2004 14:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:06.12.2004 14:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 92