UCHWAŁA NR VIII /49/2003
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 kwietnia 2003r
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia
podlegającego komunalizacji


       Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pk. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

W celu sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji powołuje się komisję inwentaryzacyjną w składzie:
 1. Andrzej Ostrowski  - Przewodniczący Komisji
 2. Jacek Janiak  - Zastępca Przewodniczącego
 3. Wiesław Kołodziej  - Sekretarz
 4. Maria Gagatek  - Członek Komisji (przedstawiciel Starostwa                                                    Powiatowego)

§ 2


                    Traci moc Uchwała Nr XXXVII/335/2001 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia     12 grudnia 2001 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

§ 3


1. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w sposób przewidziany w ust. 1.


                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                       Wiesław Woźniak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VIII/49/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2003r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:18.07.2003 09:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:18.07.2003 09:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 71