Protokół Nr 0002.X.2011
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi
odbytej w dniach 22 i 26 sierpnia 2011 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 11-tej otworzył  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski. Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 12  radnych co stanowi kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał przybyłych na sesję radnych i Kierownictwo Urzędu.

Radni w głosowaniu : za – 12   przeciw -  0   wstrzymało się -  0 przyjęli Protokół Nr 0002.IX.2011 z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniach 30 czerwca i 4 lipca 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zaproponował wprowadzenie do przesłanego radnym porządku obrad wprowadzenie punktu:
„Przyjęcie pakietu uchwał”.  Zaszła potrzeba podjęcia na sesji 5 uchwał. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji
2. Ślubowanie radnego wybranego w wyborach uzupełniających 24 lipca 2011 r.
3. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi,
- w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach
dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 r.,
- w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów związanych
z pogorszeniem jakości ul. Górniczej podczas prowadzonego remontu oraz braku odpowiedzi na wcześniejsze pismo w tej sprawie.
4. Wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja Panu Herbertowi Helmrichowi.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi,
-   w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację
podstawy programowej wychowania przedszkolnego  w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Złotoryi i w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Złotoryi oraz w Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi.
6. Sprawy różne.
7. Nadanie pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja Panu Jerzemu Szmajdzińskiemu.

AD. 2 – ŚLUBOWANIE RADNEGO WYBRANEGO W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  24 LIPCA 2011 R.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zapoznał radnego z zapisami ustawy o samorządzie gminnym odnoszącymi się do ślubowania radnych. Obecni na sali powstali a Przewodniczący odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Radny Franciszek Słaby  wypowiedział słowa: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Joanna Pitura  złożyła
radnemu Franciszkowi Słaby gratulacje i wręczyła zaświadczenie MKW o wyborze na radnego.
Stan radnych obecnych na sesji – 13 osób.

AD. 3 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Radni w głosowaniu:
za – 13   przeciw -  0   wstrzymało się -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.X.43.2011  w sprawie zmian w składzie Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.

Rada w głosowaniu:
za -  13    przeciw -  0  wstrzymało się  - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.X.44.2011  w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 r.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli dokumentów związanych z remontem ul. Górniczej, Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  wyjaśnił, że skarga na Burmistrza  poprzedzona była pismem mieszkańców niezgadzających się na pokrycie nawierzchni ul. Górniczej asfaltem.  Odpowiedź na pismo otrzymali  ale mimo to skargę złożyli.

Rada w głosowaniu:
za -  11    przeciw -  0 wstrzymało się -  2
podjęła Uchwałę Nr  0007.X.45.2011 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów związanych z pogorszeniem jakości ul. Górniczej podczas prowadzonego remontu oraz braku odpowiedzi na wcześniejsze pismo.

Przewodniczący Rady Roman Gorzkowski  ogłosił przerwę w obradach od godz. 11,30 do godz. 12-tej.

AD. 4 – WRĘCZENIE TYTUŁU HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA ZŁOTORYJA PANU HERBERTOWI HELMRICHOWI.

 O godz. 12-tej rozpoczęła się część uroczysta sesji. Po  odegranym Hejnale Miasta Złotoryja,  Przewodniczący  Rady Miejskiej Roman Gorzkowski powitał Herberta Helmricha, jego żonę i brata, Starostę Józefa Sudoła, Wójta Gminy Złotoryja Marię Leśną,  Burmistrza Miasta Ireneusza Żurawskiego, radnych, przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń a także członków Polskiego Bractwa Kopaczy Złota, którzy w strojach historycznych uświetnili tę uroczystość.
Przypomniał zebranym, że w dniu 2 czerwca 2011 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Panu Herbertowi Helmrichowi. Nawiązał do starożytnego znaczenia słowa obywatel, podkreślając, że tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rada Miejska przyznaje po raz pierwszy.

Zespół muzyczny  odśpiewał pieśń  „Misericordias”.

Viceprzewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Maciejak  odczytała treść Uchwały Nr 0007.VIII.30.2011  w  sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja Panu Herbertowi Helmrichowi  oraz uzasadnienie do uchwały. Przypomniała historię i zasługi rodu Helmrichów, którzy w przeszłości sprawowali m.in. funkcje rektorów i burmistrzów, wybudowali np. pierwszy murowany ratusz. Ich zasługa był rozwój tutejszego gimnazjum, sprowadzenie słynnego rektora Valentina Trozendorfa. Po 1996 r. nawiązał ścisłe kontakty ze Złotoryją. /Herbert Helmrich otrzymał tłumaczenie tekstu na j. niemiecki dokonane przez Alfreda Michlera/.

Następnie głos zabrał Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Aleksander Borys.
W swoim wystąpieniu  przedstawił drogę życiową  Pana Herberta Helmricha.
Jego działalność opozycyjną w dawnym NRD, ucieczkę do zachodniej części Niemiec. Studia, działalność w Bundestagu gdzie był przewodniczącym komisji prawnej. Po zjednoczeniu  był  Ministrem Sprawiedliwości w Meklemburgii. Od 1995 roku Pan Helmrich  jest współprzewodniczącym  Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej. I tu rozpoczynają  się  kontakty Pana Helmricha ze Złotoryją.  Fundacja  wiele pomogła naszemu miastu m.in. przy renowacji Liceum Ogólnokształcącego, budowie budynku tzw.”Pałacyku” na zalewie,  adaptacji pomieszczeń w Domu Nauczyciela w których powstał Ośrodek Dokumentacji i Opracowywania Dziejów Ziemi Złotoryjskiej przy TMZZ. Pan Helmrich jest honorowym członkiem TMZZ oraz PBKZ.  / tłumaczenie wystąpienia na język niemiecki  Katarzyna Kaliciak-
Turkiewicz/.

Starosta Złotoryjski Józef Sudoł  zwracając się do Pana Herberta Helmricha powiedział, że jego rola w Złotoryi i całym powiecie jest nie do przecenienia.

Zawsze ceniłem Pana Helmricha za skromność i nie akcentowanie swojej znaczącej roli. Dlatego jestem wdzięczny radnym miejskim  za nadanie Panu Helmrichowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta. Dzięki  jego działalności zrozumiałem na czym polega magia miejsca. Pokolenia przychodzą i odchodzą a miejsca zostają o czym świadczą dzieje rodziny Helmrichów od wieków związane ze Złotoryją. Jako przedstawiciel powiatu  składam  serdeczne gratulacje  szanownemu beneficjentowi oraz całej rodzinie Helmrichów.
/tłumaczenie wystąpienia na język niemiecki   Katarzyna Kaliciak – Turkiewicz/                    

Pani Barbara Mendocha Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi
zwracając się do jubilata oraz obecnych na sesji, powiedziała, że dzień dzisiejszy jest wielkim świętem dla społeczności Liceum Ogólnokształcącego. Nadanie Panu Herbertowi Helmrichowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja jest ukoronowaniem naszej współpracy. Inicjatorem wprowadzenia do LO klas dwujęzycznych był nieżyjący już dyrektor Włodzimierz Wójtowicz. To on wspólnie z Burmistrzem Kazimierzem Zwierzyńskim nawiązał kontakt z Fundacją Współpracy Polsko – Niemieckiej i wtedy spotkaliśmy  Pana  Helmricha. Dzięki pomocy fundacji można było wprowadzić do LO program klas dwujęzycznych. Pamiętamy wspólne wspinaczki na strych budynku Bacalarusa i kreślenie zakresu remontu. Potem były spotkania z Burmistrzem Jerzym Kluzem, podczas których powstał projekt budowy Pałacyku Nad Zalewem. Na pewno wyjątkową pamięcią darzyć będą młodzi ludzie występ na EXPO w Hanowerze, gdzie pokazaliśmy piękny występ historyczny świadczący o trudnej historii Polski i Niemiec.
Szanowny Jubilacie!  W tak uroczystym dniu w imieniu społeczności szkolnej
zapewniam, że pamięć Pana osoby będzie się zawsze kojarzyła ze skromnością i tolerancją. W imieniu nauczycieli i uczniów jeszcze raz gratuluję Panu tak zaszczytnego tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja. / wystąpienie na język niemiecki tłumaczyła Katarzyna Kaliciak – Turkiewicz/.

Nastąpił akt wręczenia Panu Herbertowi Helmrichowi  tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja.
Dyplom wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski, natomiast radne Kinga Maciejak i Barbara Listwan upominki i bukiet róż.
Bukiety kwiatów wręczyli także uczestniczący w sesji przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń.
Następnie głos zabrał  Pan Herbert Helmrich.
Jestem tak wzruszony – powiedział, że właściwie   w trakcie przemówień i tylu miłych  słów do mnie kierowanych powinienem stać. Otrzymałem tyle kwiatów i gratulacji. Uważam, że jest to znak do dalszej współpracy.
Panie Przewodniczący, szanowni członkowie Rady Miejskiej,  szanowna pani Wójt, Panie Burmistrzu, Panie Starosto, Szanowne Panie i Panowie!
Jako rzecz pierwszą serdecznie pozdrawiam moich braci z Polskiego Bractwa Kopaczy Złota, którego jestem honorowym członkiem a także przyjaciół z Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Serdecznie dziękuję radnym Rady Miejskiej za nadanie mi tak zaszczytnego tytułu. Pan Przewodniczący  rozpoczął historię mojej rodziny sprzed 500 lat. Moi przodkowie zajmowali wielce znaczące stanowiska w Złotoryi i okolicach.  I to może im należałoby nadać ten tytuł a nie mnie?  Jesteśmy sterowani duchem szkoły, do której wszyscy chodzili. Gdzie znajdziecie miasto, w którym przed 100 laty postawiono pomnik profesorowi Trozendorfowi. Wierzę we wpływ jaki miała ówczesna szkoła na rozwój miasta. Podczas badania dokumentów historycznych o Złotoryi natknięto się na nazwisko Helmrich. Ja nigdy nie mieszkałem w Złotoryi, ale okazało się, że do tutejszej szkoły chodził mój ojciec.  Przywiozłem jego świadectwo ukończenia szkoły , które zostało  powieszone w gabinecie Dyrektora LO. Dalej  wspominał, jak z Panem Banaszkiem, Gorzkowskim  wspinali się na wieżę kościelną. Kiedy zobaczyłem jak pieczołowicie są przechowywane dokumenty sprzed lat stało się dla mnie jasne, że mogę tu mieć przyjaciół, którzy z dziedzictwem potrafią się z szacunkiem obejść.  Nabrałem pewności, że to co jestem winien moim przodkom mogę zrealizować. Szczególnie marzenie mojego ojca o swojej szkole, którą wspominał do końca życia. Jestem wdzięczny za to, że znaleźliśmy wspólną płaszczyznę, że to co sami dobrze ocenimy potrafimy zrobić. Jako Honorowy Obywatel Miasta Złotoryja jestem zobowiązany, że to co wspólnie będziemy robić, będziemy robić radośnie./tłumaczenie wystąpienia na język polski – Pan Alfred Michler/

Honorowy Obywatel Miasta Złotoryja Herbert Helmrich  został poproszony przez Burmistrza Miasta Ireneusza Żurawskiego o wpisanie się do  Złotej Księgi Pamiątkowej a  przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Gorzkowskiego o wpis do Księgi Pamiątkowej HOMZ.
W trakcie -  zespół muzyczny  odśpiewał pieśń  „Ubi Caritas”.

O godz. 13,35 Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił przerwę w obradach do dnia 26 sierpnia 2011 r. godz. 12-ta.

W dniu 26 sierpnia 2011 r. o godz.12-tej  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  wznowił obrady Rady Miejskiej.  Stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych co stanowi kworum do podejmowania uchwał. Przywitał obecnych na sesji radnych i Kierownictwo Urzędu Miejskiego.
Rada Miejska przystąpiła do realizacji porządku obrad  przyjętego na sesji w dniu 22 sierpnia 2011 r.

AD. 5 – PODJĘCIE UCHWAŁ.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  poinformował radnych, że przyjęta przez Radę na sesji w dniu 4 lipca br. uchwała w sprawie opłaty za pobyt dziecka w Żłobku  została przez nadzór prawny Wojewody Dolnośląskiego uznana za nieważną. W  rozstrzygnięcie nadzorczym Nr NK-N.4131.618.2011 .BSZ 2  stwierdzono nieważność uchwały z powodu braku ustalenia różnic w opłacie za pobyt dziecka w żłobku w przypadku gdy nie przebywa w nim  6 godzin. W związku z tym  Burmistrz Miasta Złotoryja ,projektodawca uchwały sporządził nowy projekt.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski odczytał treść uchwały.
Następnie głos zabrała  radna Kinga Maciejak,  która w imieniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej i Komisji Budżetu i Finansów/ wspólne posiedzenie tych Komisji odbyło się w dniu 25 sierpnia br./  poinformowała, że na posiedzeniu Komisji sprawę referowali  Skarbnik Miasta Grażyna Soja oraz Specjalista ds. Oświaty Zbigniew Wróblewski. Projekt uchwały głosami: za – 10   przeciw – 2  wstrzymało się – 0 radni skierowali pod obrady Rady.

Rada w głosowaniu:
za -  10     przeciw -  2   wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.X.46.2011 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia opłaty za ponadprogramowy pobyt dziecka w przedszkolu  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   wyjaśnił, że konieczność ponownego podjęcia tej uchwały jest wynikiem rozstrzygnięcia  nadzorczego nadzoru prawnego Wojewody Nr NK-N.4131.614.2011. BSZ2, który stwierdził nieważność tej uchwały. W uchwale  znajduje się zapis o maksymalnej stawce wyżywieniowej a zgodnie z przepisami w przedszkolu o jej wysokości decyduje dyrektor a nie Rada Miejska.
W związku z tym Burmistrz Miasta  przygotował nowy projekt uchwały bez ww. zapisu. Przewodniczący przeczytał treść nowego projektu uchwały.
Radna Kinga Maciejak w imieniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu i Finansów  przedstawiła stanowisko Komisji wypracowane na wspólnym posiedzeniu w dniu 25 sierpnia. Komisje w głosowaniu: za – 10   przeciw -  2 wstrzymało się -  0 skierowały projekt uchwały pod obrady Rady.

Rada Miejska w głosowaniu:
za -  11     przeciw -  2   wstrzymało się  - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.X.47.2011 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające  realizację podstawy programowej  wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Złotoryi i w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Złotoryi oraz w Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi.

AD. 6 – SPRAWY RÓŻNE.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  poinformował, że następna sesja Rady Miejskiej  odbędzie się w dniu 29 września 2011. o godz. 13,30.   Ogłosił przerwę w obradach do godz. 13-tej.

AD. 7 -  NADANIE  TYTUŁU HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA ZŁOTORYJA POŚMIERTNIE PANU JERZEMU SZMAJDZIŃSKIEMU.

O godzinie 13-tej  uroczysta część sesji  rozpoczęta została  hejnałem Miasta Złotoryja odegranym przez trębacza Jana  Bajowskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski powitał przybyłych na sesję gości a w szczególności: posła na Sejm RP Ryszarda Zbrzyznego,  Starostę Złotoryjskiego Józefa Sudoła, członków Zarządu Powiatu, Wójtów i Burmistrzów z miast i gmin powiatu złotoryjskiego , radnych powiatu i miasta  i wszystkich licznie zgromadzonych mieszkańców miasta.
Szczególnie gorąco powitał Panią Małgorzatę Szmajdzińską, która w imieniu swojego zmarłego męża odbierze przyznany Jerzemu Szmajdzińskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja. Następnie nawiązał również do starożytnego znaczenia słowa obywatel, po czym podkreślił, że dla dobra miasta działać mogą osoby, które sprawują zaszczytne funkcje państwowe, ale nie kierują się korzyściami ani osobistymi, ani politycznymi.    

Zespół zaśpiewał pieśń : Ubi caritas

Viceprzewodniczacy Rady Miejskiej Tadeusz Oleksów odczytał treść Uchwały
Nr 0007.VIII.31.2011  w sprawie  nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja pośmiertnie panu Jerzemu Szmajdzińskiemu. Odczytał także uzasadnienie do uchwały.
Następnie głos zabrał Starosta Józef Sudoł. To Złotoryja – powiedział – wystąpiła z tą inicjatywą i jestem dumny, że  Rada Miejska  podjęła uchwałę nadając tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jerzemu Szmajdzińskiemu. Często bywał w Złotoryi. Przypominam sobie kiedy przyjechał niezapowiedziany na festyn kobiet wiejskich w Lubiechowie. Był wtedy Ministrem Obrony Narodowej. Był to lokalny festyn wiejski, robił zdjęcia, bawił się razem . I ta wizyta taka niespodziewana była bardzo ciepła, był niezwykle przyjacielski i po prostu ludzki. Taki był zawsze.  Chciałbym w imieniu mieszkańców powiatu na ręce pani Małgorzaty Szmajdzińskiej złożyć podziękowanie za to co zrobił dla miasta.

Prezes Złotoryjskiego Towarzystwa Tenisowego Mieczysław Pluta  przypomniał o udziale Jerzego Szmajdzińskiego w budowie Hali Sportowej.
Z-ca Burmistrza Miasta Adam Zdaniuk złożył wniosek do Marszałka Województwa o budowę Hali. Projekt opracowała Pani Sieradzka ale budowy nie można było rozpocząć z powodu braku pieniędzy. I to właśnie Pan Jerzy Szmajdziński tak długo przekonywał Panią Minister Łybacką aż zgodziła się przekazać środki na ten cel. Budowę rozpoczął Burmistrz Adam Zdaniuk a zakończył Ireneusz Żurawski.   Pan  Jerzy Szmajdziński był wielkim fanem sportu a zwłaszcza tenisa. Kiedy powstało w mieście Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe nawiązaliśmy prędko kontakty. W 2002  roku mieliśmy przyjemność nadać Panu Jerzemu Szmajdzińskiemu tytuł Honorowego Członka ZTT. Często przyjeżdżał do Złotoryi. Szanowna Pani – powiedział zwracając się do Małgorzaty Szmajdzińskiej – przejęła Pani od męża to hobby tenisowe i jest Pani organizatorką turnieju krajowego kobiet
„Baba cup”. Myślę, że będzie Pani  kontynuatorką tradycji tenisowej męża jeżeli chodzi o nasze miasto.

Poseł Ryszard Zbrzyzny  powiedział, że jest dla niego wielkim wyróżnieniem
uczestniczenie w takiej uroczystości jak sesja uroczysta Rady Miejskiej:
Dziękuję wszystkim, że zechcieli nadać ten tytuł koledze Jerzemu. Był to bowiem prawdziwy przedstawiciel parlamentu. Spotkaliśmy się w roku 1991 i to on namówił mnie do polityki. Przez 17 lat razem pełniliśmy ten mandat
poselski, był to czas poświęcony na pracę dla kraju. Byliśmy w jednym klubie nie tylko w sensie politycznym ale i przyjacielskim.  Jego wkład w to co się działo jest nie do przecenienia. Zawsze służył dobrą radą i pomocą dla samorządów. Cieszę się, że o tym pamiętała Rada Miejska w Złotoryi. Nadaliście tytuł osobie godnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  wręczył Pani Małgorzacie Szmajdzińskiej  dyplom nadający pośmiertnie Panu Jerzemu Szmajdzińskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja.
Radni Waldemar Wilczyński i Tadeusz Oleksów   wręczyli wiązankę róż i upominki.
Nastąpiło wręczanie kwiatów i gratulacji od gości obecnych na sali.

Pani Małgorzata Szmajdzińska  zwracając się do zebranych  ze słowami podziękowania powiedziała m.in.:  Wysoka Rado ! Szanowni Państwo!
Wszystko co piękne już padło, usłyszałam dzisiaj same dobre słowa na temat męża. Był politycznie ponad podziałami, bardzo szanował ludzi. Nigdy nie przynosił do domu żadnych złych emocji i nigdy nie wypowiadał się źle o innych osobach. To co dzisiaj widzimy w polityce przeraża. W katastrofie smoleńskiej zginęło  dużo porządnych ludzi i ich nieobecność stanowi wyrwę w polityce. Jestem dumna z tego, że ten człowiek przez 24 lata stał u mojego boku. Młodzi ludzie powinni brać wzór z postawy mojego męża. Ogromnie dziękuję, że tak pięknie uczciliście to, co mój mąż robił dla miasta, powiatu i kraju. Ogromnie się cieszę, że był fanem sportu. Uważał, że wychowanie dzieci i młodzieży powinno odbywać się przez sport. Ja próbuję kontynuować jego zaangażowanie w sport. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję za tak zaszczytne wyróżnienie mojego męża Jerzego Szmajdzińskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  podziękował P. Małgorzacie Szmajdzińskiej za wystąpienie, mówiąc, że do życia i zasług Jerzego Szmajdzińskiego można przypisać słowa: non omnis moriar.
Poprosił  Panią Małgorzatę Szmajdzińską  o wpisanie się do Księgi Pamiątkowej Honorowych Obywateli Miasta Złotoryja.
W czasie dokonywania wpisu zespół muzyczny wykonywał pieśń „ Jesteś życiem, jesteś tchnieniem”.  
 
Wobec wyczerpania się porządku obrad o godz. 14-tej  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił sesję za zamkniętą.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

 

Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.X.2011 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z 22 i 26 sierpnia 2011 r
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:08.09.2011 10:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:08.09.2011 10:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 57