Protokół Nr 0002.XI.2011
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 29 września 2011 r.


Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi  o godz. 13,30 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski. Przewodniczący  stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Następnie przywitał przybyłych radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim, dyrektorów szkół i przedszkoli, pozostałych obecnych na sesji.

Radni w głosowaniu : za – 11    przeciw -   0   wstrzymało się – 1  przyjęli Protokół Nr 0002.X.2011 z sesji  odbytej w dniach 22 i 26 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Roman Gorzkowski poinformował, że Burmistrz Miasta
wycofał z proponowanego porządku obrad projekt uchwały oznaczony numerem roboczym 4.7. w sprawie założenia gimnazjum. Zaszła natomiast konieczność podjęcia uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi. Jak radnym wiadomo, w  podjętej w czerwcu uchwale  nie  było przedstawiciela Wojewody. Obecnie Wojewoda wyznaczył swojego przedstawiciela do Rady Społecznej Przychodni. Jest to Pani  Danuta Sarzalska. Proponuję więc wprowadzić do porządku obrad w miejsce uchwały  o założeniu gimnazjum , uchwałę  w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej Przychodni.
Ponieważ nikt z radnych  nie wniósł uwag do zaproponowanego porządku obrad w głosowaniu:
za – 12   przeciw -  0  wstrzymało się  - 0
Rada przyjęła porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
2. Wnioski, interpelacje  i zapytania radnych.
3. Stan oświaty w mieście. Podsumowanie roku szkolnego 2010/2011.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
4.1. – w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2011 rok,
4.2. - w sprawie zmiany Uchwały Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
4.3. – w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
4.4. – w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gminy
Złotoryja,
4.5. –w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych,
4.6. – w sprawie zaliczenia działki nr 539/1 obręb 8 Złotoryja do kategorii dróg gminnych,
4.7. – w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Informację z pracy w okresie między sesjami Rady złożył Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski, który wymienił wykonane zadania, a mianowicie:
- zakończono prace konserwacyjne i remontowe na cieku wodnym przy ulicach
   Legnicka – Rzemieślnicza,
- wykonano dojście z kostki brukowej do budynku 3-go Maja 14,
- wykonano dodatkowe miejsca parkingowe przy ul. Zimowej / 6 miejsc/,
- wykonano czyszczenie i koszenie na cieku wodnym wzdłuż ul. Łąkowej,
- rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszy balkon i ogródek w mieście,
- przeprowadzono akcję „Sprzątanie świata” i rozstrzygnięto konkursy plastyczne i fotograficzne,
-  zorganizowano akcję zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- przygotowywana jest do odbioru po modernizacji ul. Górnicza,
- złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę „Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Złotoryi wraz z odwodnieniem – etap I kanalizacja deszczowa”,
- złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę na zadanie „ Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Złotoryi wraz z odwodnieniem – etap I roboty drogowe”,
- został rozstrzygnięty przetarg dotyczący zatrudnienia kadry w projekcie pn.
  „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w   Szkole  Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 3”,
- zostało przeprowadzone postepowanie przetargowe w ramach ww. projektu
  w zakresie dostawy pomocy i materiałów dydaktycznych,
- wykonano spot reklamowy w projekcie „Kampania promocyjna na rzecz
  rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego”,
- opracowano projekt budowy separatorów kanalizacji deszczowej w ul.
   Stromej,
- Urząd Miejski był współorganizatorem imprez wpisanych do Kalendarza
   Imprez Miejskich oraz imprez w ramach obchodów 800-lecia Miasta,
- przygotowano wystawę plenerową dotyczącą zawodów „Nordic Walking” i
   „ Mistrzostw Świata w Płukaniu Złota”,
- udział w obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz „Dnia Sybiraka”,
-  w programie telewizyjnym „ Dzień Dobry TVN”  promowano inwestycję –
   monitoring miejski z funduszy unijnych pn.” Turystyczny rozwój pogranicza –
   system monitoringu miejskiego w Złotoryi – bezpieczny turysta”.

AD. 2 -  WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radna Barbara Listwan -   w nawiązaniu do informacji Burmistrza, że ul. Górnicza przygotowywana jest do odbioru, zapytała czy planowana jest  zieleń.
Są 2 klomby do obsadzenie, czy będą ławeczki.
Radny Franciszek Słaby -  zwrócił uwagę, że na ul. Górniczej brak znaków  przy progach zwalniających stwarza  w nocy duże niebezpieczeństwo.
Radny Józef Banaszek  zgłosił następujące zapytania:
1. mieszkańcy miasta pytają o wspólne zdjęcie mieszkańców, gdzie je można dostać,
2. co będzie z dziurą po rozebranym w Rynku ”sarkofagu”/ czyli wejściu do
podziemi kamienicy nr 14/,
3. na ul. Krzywoustego, na strefie wycieka woda z kanalizacji, czy coś jest
w tej sprawie robione,
4. czy w projekcie budowy obwodnicy znajdują się ścieżki rowerowe,
5. na pomniku „Kopaczy”  został oderwany kilof,  czy Straż Miejska tego nie
monitoruje,
6. czy podjęte zostały jakieś kroki w sprawie zdewastowanego budynku
mieszkalnego Szkolna nr 7,
7. słyszymy w kraju dużą dyskusję  w sprawie zawyżanych opłat za pobyt dzieci w żłobkach -  czy w podjętej przez nas uchwale wszystko gra?

Radna Wiesława Żak -  poruszyła następujące sprawy:
1. mieszkańcy Rynku proszą o ustawienie koszy na śmieci,
2. Na parkingu przy ul. Konopnickiej stoją stare samochody. Powoduje to
ograniczenie miejsc parkingowych dla mieszkańców przyjeżdżających
na targowisko.  Proszę o spowodowanie usunięcia tych wraków .
3. Na rogu ul. Górniczej i W. Polskiego 28 stoją 2 kontenery na śmieci.
Czy nie można spowodować przeniesienia ich w inne miejsce.

Radna Barbara Listwan -  przy okazji  odbioru ul. Górniczej proszę o zwrócenie
uwagi na oświetlenie. Znaki drogowe zasłaniają sygnalizację świetlną.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski poinformował radnych , że nieobecny na sesji radny Waldemar Wilczyński w piśmie  o  usprawiedliwienie jego nieobecności  prosi o zgłoszenie  dwóch wniosków:

1. Usunąć  usytułowane na słupach oświetleniowych tablice wyborcze Pana
Roberta Kropiwnickiego. Tablice przy przejściach dla pieszych zasłaniają widoczność.
2. Przekazanie pisemnej informacji na jakim etapie jest opracowany projekt budowy odwodnienia i dróg przy ul. Leszczyńskiej w Złotoryi.

Radny Franciszek Słaby  zwrócił się z pytaniem, czy jest możliwość  zamontowania ławek na dojściach do obiektów sportowych. Proszą o to mieszkańcy miasta.

AD. 3 – STAN OŚWIATY W MIEŚCIE. PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  nawiązując do głównego
tematu sesji przypomniał radnym, że tradycyjnie, zgodnie z ustawą, Rada ma obowiązek  corocznie  dyskutować na temat   stanu oświaty w mieście.

Informację o stanie oświaty w mieście oraz podsumowanie roku szkolnego  2010/2011  przedłożył, z upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja, Główny Specjalista ds. oświaty Zbigniew Wróblewski.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
W dyskusji nad przedstawionym materiałem udział wzięli:
Radna Barbara Listwan -  poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych na swoim wrześniowym posiedzeniu  zajmowała się patologią wśród dzieci i młodzieży.  Komisja zwróciła szczególną uwagę na  używanie przez dzieci wulgaryzmów i podjęła w tej sprawie wniosek, który niniejszym  przekazuje
korzystając z obecności dyrektorów  szkół. Na posiedzeniu Komisji nie było pedagoga z Gimnazjum Nr 2.

Radny Leszek Antonowicz -  zwrócił uwagę na sprawę  możliwości decyzyjnych
samorządów na oświatę. Budżet Państwa przekazuje niewystarczające środki na utrzymanie szkół i przedszkoli. Decyzje ministerialne  często mijają się z potrzebami a samorządy muszą  dofinansować znaczne środki. Najwyższy czas żeby zaufać pedagogom i mieć większy wpływ na pracę szkół. Są pomysły na  uproszczenia wielu rzeczy,  np. pisemne analizy oceniające dzieci. Po co nam świadectwa ukończenia poszczególnych klas – powinno być jedno na zakończenie szkoły. Podobna jest sprawa z podręcznikami. W szkole powinny być jednakowe, co daje nam możliwość ich przekazywania.  Jeżeli na testach ktoś ułoży pytania z innego podręcznika to dlatego potem są takie słabe wyniki.
Jeżeli nie będzie dalszego kroku w kierunku samorządności, to będzie to dalej  przekazywanie zadań bez pieniędzy do ich wykonania.

Radny Józef Banaszek  stwierdził, że solidaryzuje się z wypowiedzią poprzednika. Następnie zapytał „  czy w podanej  liczbie dzieci  1191 są dzieci z przedszkoli” – na co otrzymał odpowiedź „ nie”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  poruszył sprawę  wyników testów. To, że doganiamy wskaźnik wojewódzki  nie świadczy wcale o naszym wyższym poziomie,  bowiem wskaźnik wojewódzki spada. Następnie zapytał:
1.  Jak wygląda obecnie współpraca  szkół z Niemcami i Czechami, podobno coraz rzadsza jest wymiana dzieci.
2. Czy do Złotoryi trafili kontrolerzy Pana Premiera w sprawie stawek opłat za przedszkola i żłobek.

Pan Zbigniew Wróblewski  w  odpowiedzi  na poruszone sprawy wyjaśnił, że faktem była nieobecność pedagoga z gimnazjum na posiedzeniu Komisji. Było to niedopatrzenie szkoły, która nie powiadomiła Komisji o przyczynach nieobecności. Jako gmina  staramy się wykonywać zadania oświatowe najlepiej jak potrafimy.  Jeżeli chodzi o podręczniki – jesteśmy na etapie kolejnej reformy oświatowej. Burmistrz Miasta w swojej informacji  miał obowiązek przekazać  wyniki testów i egzaminów, ale w żadnej mierze nie jest odpowiedzialny za wyniki.  Na ich wysokość mają wpływ różne czynniki. Nasze uchwały w sprawie opłat za przedszkola i żłobek zostały przekazane Wojewodzie i do chwili obecnej nie mamy żadnych uwag w tej sprawie.

Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na zabranie głosu przez  Dyrektora Gimnazjum Nr 2 Andrzeja Skowrońskiego.
Odniósł się do uwag zgłoszonych przez radnych.  Sprawa poruszona przez radnego Antonowicza – szkoły nie mogą nie przestrzegać prawa. W chwili przejęcia oświaty przez samorządy nasze miasto już dokładało do oświaty.  Sprawa patologii w szkołach – wniosek Komisji Spraw Społecznych. Oczywistą jest rzeczą, że zwracamy uwagę na wulgaryzmy uczniów.  Jednak proszę wziąć pod uwagę, że np. w moim Gimnazjum na 90 uczniów kl. 1 jest 30% dzieci przerośniętych. Nie zdajemy sobie także sprawy  w jakich warunkach domowych te dzieci funkcjonują. Jeżeli chodzi o wymianę dzieci, w ramach współpracy międzynarodowej,  nasi uczniowie w roku bieżącym nie brali w niej udziału, ponieważ nie było zainteresowania ze strony niemieckiej.
Radny Leszek Antonowicz  nawiązując do wypowiedzi Dyrektora Skowrońskiego wyjaśnił, że nie nawołuje do nieprzestrzegania prawa. Uważa, że samorząd powinien mieć większy wpływ na działalność oświaty.

Radna Ewa Miasta  Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  poinformowała, że  w imieniu Komisji Oświaty ma prośbę do dyrektorów,  aby zwiększyć udział dzieci i  młodzieży w organizowanych imprezach miejskich. Są to wprawdzie imprezy organizowane w większości dla dorosłych, ale udział dzieci jest wskazany chociażby ze względu na czczenie różnych rocznic i  wydarzeń historycznych.  Udział dzieci jest aspektem wychowawczym. Na wulgaryzmy  dzieci i młodzieży musimy reagować wszyscy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił przerwę w obradach od godz. 14,45 do godz. 15-tej.

Po wznowieniu  obrad Rada  przystąpiła do realizacji pkt 4 porządku obrad.

AD. 4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Skarbnik miasta Grażyna Soja   przekazała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.  Wyjaśnione zostały zmiany w budżecie i ich skutki.
Radny Józef Banaszek Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów   potwierdził, że  uchwała była przedmiotem obrad Komisji.  Uchwała została skierowana na sesję jednogłośnie.

Rada w głosowaniu:
za  - 12    przeciw -  0    wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XI.48.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2011 r.
Skarbnik Miasta Grażyna Soja wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie zmian
w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowania jest konsekwencją uchwały w sprawie zmian w budżecie. Projekt  był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek  poinformował Radę, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji  w dniu 26.09.br. Członkowie Komisji otrzymali wyjaśnienia na wszystkie pytania. Projekt został przyjęty jednogłośnie i skierowany na sesję.

Radni w głosowaniu:
za – 12     przeciw -  0    wstrzymało się  - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XI.49.2011  w sprawie zmiany Uchwały Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Przed przystąpieniem do głosowania  nad projektem uchwały 4.3. głos zabrała
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Barbara Listwan.  Na posiedzeniu Komisji  radni  wyłonili członków komisji opiniującej kandydatów na ławników. Są to radni:  Łoś Bogdan, Słaby Franciszek i Wiesława Żak. Przewodniczącym Komisji został Bogdan Łoś. Komisja jednogłośnie skierowała projekt uchwały na sesję Rady.

Radni w głosowaniu:
za – 12    przeciw -   0   wstrzymało się   -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XI.50.2011  w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  odczytał treść projektu uchwały  w sprawie warunków udzielania i wysokości bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  zaznaczył, że wysokość bonifikaty jest na poziomie obowiązującym od wielu lat.

Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarczej Wiesława Żak -  stwierdziła, że
projekt  omówiony został na posiedzeniu Komisji.  Radny Iwo Matecki  złożył wniosek o zwiększenie bonifikaty z 90 na 95 %.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  Józef Banaszek  przedstawił wynik głosowania Komisji w sprawie tego projektu.  Komisja pozytywnie oceniła projekt i głosami: za -  4    przeciw -  2  skierowała go na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za -  9      przeciw -  3    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XI.51.2011 w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gminy Złotoryja.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  poinformował, że konsekwentnie, od lat  miasto stara się uporządkować  sprawę dróg gminnych. Stąd następne projekty dwóch uchwał w tym temacie.

Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarczej Wiesława Żak -   na posiedzeniu Komisji radni zapoznali się z treścią projektów uchwał i jednogłośnie przekazano je pod obrady Rady.

Radni w głosowaniu:
za -  12    przeciw -  0   wstrzymało się  -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XI.52.2011  w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych.

Rada w głosowaniu:
za -  12   przeciw -  0   wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XI.53.2011  w sprawie zaliczenia działki nr 539/1 obręb 8 Złotoryja do kategorii dróg gminnych.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały oznaczonym nr roboczym  4.7 Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Wojewoda Dolnośląski zgłosił  nazwisko osoby, która w jego imieniu ma być w składzie Rady Społecznej Przychodni Rejonowej. Uchwała w tej sprawie/ bez przedstawiciela Wojewody/ była podjęta na sesji w czerwcu br.
Na pytania  radnych , kim jest Pani Danuta Sarzalska -  radny Oleksów wyjaśnił, że jest kierownikiem  Laboratorium w szpitalu.

Radny Leszek Antonowicz   zakwestionował konieczność podejmowania uchwały. Skoro Wojewoda wyznaczył osobę, to my jako Rada nie mamy nic do powiedzenia, to po co ta uchwała.

Burmistrz Miasta  zgodził się ze zdaniem radnego Antonowicza.  Są to sytuacje, które pomału zaczynają być porządkowane. Np. Rada nie będzie podejmować uchwały o odwołaniu radnego, to odbywać się będzie z mocy prawa.

Radni w głosowaniu:
za – 12   przeciw -  0   wstrzymało się -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XI.54.2011  w sprawie  uzupełnienia składu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   przeczytał treść uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.

Następnie głos zabrał  Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski.  Podzielił się spostrzeżeniami  dot. uzasadnienia  w uchwale będącego jednocześnie opinią Komisji Rewizyjnej. Zarzucił, że Komisja  napisała nieprawdę. Uznanie skargi za uzasadnioną w części dot. nie udzielenia odpowiedzi dla mieszkańców ul. Górniczej nie jest prawdą, ponieważ odpowiedź została udzielona na ręce Pana Bednarczyka.  Komisja stwierdziła, że pismo zostało skierowane na ręce  Burmistrza przez mieszkańców ul. Górniczej.  Mieszkańcy nie udzielili   nikomu pełnomocnictwa. Kolejna rzecz to   napisanie w uzasadnieniu , że było podane imię, nazwisko i ulica a to nie jest prawdą, dlatego Komisja posługuje się określeniem rejonu.  Kiedy jakieś pismo wpływa do Urzędu musimy je zakwalifikować. Uznaliśmy, że jest to podanie. Kiedy chcieliśmy udzielić odpowiedzi zaczęliśmy ustalać adresy. Okazało się, że na ul. Górniczej nie ma takiej osoby jak Pan Bednarczyk, mieszka on natomiast nam ul. Pochyłej. Pozostali mieszkańcy podpisani pod pismem też mieszkają na różnych ulicach.
Czystość intencji takiego pisma zaczęła budzić wątpliwości. W zasadzie Burmistrz powinien zostawić je bez odpowiedzi bo całość sprawy nie jest do końca czysta i przejrzysta. Zdecydował jednak , że odpowiedzi trzeba udzielić.
Następnie Burmistrz zacytował opinię Radcy Prawnego w tej sprawie, po czym stwierdził, że jakakolwiek decyzja podjęta przez Radę  będzie dla niego nieistotna. Opinia Komisji Rewizyjnej zawiera nieprawdziwe sformułowania.

Radny Iwo Matecki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  odpowiedział, że Pan Burmistrz chce być sędzią we własnej sprawie. Komisja analizowała przepisy prawne i inaczej nie da się zrobić. W świetle art. 64 KPA jest to jednoznaczne.
Członkowie Komisji na 2 posiedzeniach dyskutowali na ten temat i zagłosowali zgodnie z własnym sumieniem. Określenia „rejon” użyto ponieważ osoby podpisane mieszkają w rejonie ul. Górniczej. Uzyskana opinia radcy Prawnego jest bardzo lakoniczna i nie pozwala nam jednoznacznie rozstrzygnąć  sprawę.

Radna Barbara Listwan – dodała, że jeśli chodzi o adresy, to mieszkańcy często
mieszkają przy ul. np. Górniczej a adres mają Kaczawska. Bo tak usytułowane są budynki.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  odpowiedział, że radna Listwan nie przekonała go. Rozumiem radnego Mateckiego, który nie daje mi wypowiedzieć się mówiąc, ze jestem sędzią we własnej sprawie. Ja tylko informuje Radę  o nieprawdziwych informacjach.

Do  zabrania głosu zgłosił się Pan Aleksander Borys , autor  skargi na Burmistrza.
Rada  głosami : za – 12    przeciw – 0   wstrzymało się  - 0   wyraziła na to zgodę.

Pan Aleksander Borys   stwierdził, że wiadomość o remoncie ulicy Górniczej była dla mieszkańców szokiem. Ulicą tą codziennie  przechodzi setki ludzi do pracy, szkoły, przedszkola. Jeżeli chodzi o jakość nowej nawierzchni to chyba nie można porównywać kostki brukowej z asfaltem. Na ulicy zdarzają się częste awarie różnych sieci. Mieszkam na ul. Złotej i tam mieszkańcy  sami naprawiają dziury w jezdni. Mieszkańcy myśleli, że ktoś  skonsultuje z nimi  taką zmianę nawierzchni. Widzę, że rada w ogóle się tym nie zajmowała. Uważamy, że koszty utrzymania nawierzchni będą większe.  Nie wiemy też co stało się ze zdjętą kostką. Jej  wartość wyceniamy na ok. 400 tys. zł.

Radna Barbara Szynkowska -  na wniosek Komisji Rewizyjnej sporządziłam  opinię, w której stwierdziłam, że nie było możliwości zawiadomić wszystkich podpisanych pod pismem ze względu na rozbieżności w adresach. Analiza pisma budzi wątpliwości, kto jest autorem pisma. Urząd miał podstawy nie odpowiadać na to pismo.

Radny Leszek Antonowicz  poinformował, że był przeciwny temu zapisowi Komisji . Uważam, że  Komisja powinna opierać się na opinii Radcy Prawnego, bo sami nie jesteśmy prawnikami. Mam takie wrażenie, że gdyby Pan Burmistrz nie odpowiedział na to pismo, to nie byłoby sprawy.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski -  zgadzam się z radnym Antonowiczem. Nie miałem żadnego obowiązku udzielenia odpowiedzi.   Chcę Państwu przekazać moje uwagi dotyczące drogi asfaltowej. Przeraziło mnie stwierdzenie Pana Borysa , że na ul. Górniczej  co dwa tygodnie są awarie . Ulicą tą już nie można było jeździć. Awarie na nawierzchni asfaltowej nie są kosztowniejsze od kostki

Radny Iwo Matecki – nie mogę oprzeć się myśli, że nie można było adresów ustalić.  Proszę Radę o przegłosowanie uchwały.

Rada w głosowaniu:
za – 5         przeciw – 5     wstrzymało się -  2
nie podjęła uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski:
Radnej Barbarze Listwan -   zieleń będzie po zakończeniu inwestycji, jeżeli chodzi o sygnalizację świetlną zasłoniętą  przez znaki drogowe -  sprawę zbadamy.

Radnemu  Franciszkowi  Słaby -  proszę poczekać na zakończenie inwestycji na ul. Górniczej. Znaki pionowe informujące o progach zwalniających będą na pewno.  Podobnie ławeczki na ul. Lubelskiej zostaną postawione po wykonaniu na tej ulicy sieci wodnej.

Radnemu Józefowi Banaszkowi -   zdjęcie mieszkańców miasta z okazji 800-lecia jest zrobione. Problem polega na tym, że jest na nim mało ludzi, bo większość mieszkańców po zakończeniu korowodu rozeszła się do domów. Na dzień dzisiejszy nie wiem co będzie z dziurą po” sarkofagu” bo nie zakończyła się sprawa sporu z Państwem Moczulskimi.  Sprawdzimy wyciek wody na ul. Krzywoustego, ale nie wycieka ona chyba z kanalizacji. Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe na obwodnicy, to nie ma jeszcze projektu obwodnicy. Moje 3- letnie
starania zaczynają się rozmywać przez mieszkańców Kopacza, którzy skutecznie budowę blokują. Budową obwodnicy nie są zainteresowani ani mieszkańcy miasta ani Rada Miejska. Na spotkaniu konsultacyjnym w ZOKiR w sprawie budowy było tylko dwóch radnych. Jest przygotowana koncepcja budowy obwodnicy od strony południowej. Natomiast jest propozycja od strony północnej. Jeżeli do tego dojdzie, to całkiem zrezygnujemy, ponieważ obwodnica od strony północnej nic miastu nie daje.  Ileż można udowadniać, że dla miasta potrzebna jest obwodnica południowa, że musimy wyprowadzić ruch ciężkich samochodów z miasta. Pękają budynki i kanalizacja na ul. W. Polskiego, Staszica, Legnickiej. Mieszkańcy Kozowa kwestionują obwodnicę 150 m od swoich zabudowań. Połączone komisje Rady Gminy wyśmiały naszą strefę ekonomiczną a przecież ludzie z terenu gminy też tam pracują. Nowi inwestorzy  od nas odchodzą bo nie mogę im zagwarantować obwodnicy.  Dlatego myślę o akcji informacyjnej w mieście, może mieszkańcy zaangażują się w tą sprawę. Do tej pory mam wrażenie, że na obwodnicy zależy tylko mnie i radnej Szeląg.
Jeżeli chodzi o kilof na pomniku Kopacza to odpadł on sam. Budynek przy ul. Szkolnej 7  będzie remontowany po uzyskaniu środków na ten cel, kosztorys został wykonany.
Radnej Wiesławie Żak -  Rynek zostanie  wyposażony w kosze w roku przyszłym.  Usuwaniem samochodów z parkingu przy ul. Konopnickiej  zajmuje się Starostwo Powiatowe. Jeżeli samochód posiada rejestrację to może tam stać i 5 lat. Polecę Straży Miejskiej żeby sprawdziła czy samochody, które tam stoją mają rejestrację. Pojemniki na śmieci przy ul. Górniczej stoją tam i będą stały dopóki Wspólnota Mieszkaniowa nie podejmie decyzji o ich obudowie.

Radnemu Waldemarowi Wilczyńskiemu –  sprawdzimy  czy plakaty wyborcze
rzeczywiście zasłaniają widoczność. Jeżeli chodzi o ul. Leszczyńską -  mówiłem o tym w informacji międzysesyjnej.

AD. 6 – SPRAWY RÓŻNE.

Radny Stanisław Pazera   zapytał kiedy od Spółdzielni Mieszkaniowej zostaną przejęte następne działki.
Burmistrz Miasta  odpowiedział, że działki miasto weźmie  wtedy, kiedy Spółdzielnia Mieszkaniowa je przekaże.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   stwierdził, ze dobrze się stało, że na sesji padły słowa o obwodnicy. Do tej pory mogliśmy uważać, ze obwodnica jest tylko sprawą Burmistrza Miasta i Pani Szeląg.
Następnie zachęcił radnych do udziału w debacie w sprawie Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Poinformował, że następna sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 27 października 2011 r. o godz. 15,30.

Radny Leszek Antonowicz  przypomniał wniosek Komisji Oświaty, aby spotkać się po wyborach z posłami i podjąć dyskusję nad zwiększeniem uprawnień dla samorządów. Z uwagę obserwuję – powiedział – działania Pana Dutkiewicza, aby samorządy weryfikowały pewne posunięcia.

Radna Wiesława Żak -   na Komisji Gospodarczej, kiedy analizowaliśmy projekt uchwały w sprawie przejęcia działek, bardzo się rozczarowałam. Myślałam, że chodzi o kawałek chodnika na ul. Podwale. Tym chodnikiem nie można już chodzić, jego stan jest fatalny. Matki z wózkami nie mogą przejechać, przewracają się dzieci. Dlatego proszę o przyspieszenie przejęcia tego chodnika
i wykonanie remontu. Ten chodnik Wspólnota przekazała na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej a ta twierdzi, że przekazała go miastu.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  odpowiedział, że teren ten jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ze względu na wyczerpanie się porządku obrad – o godz. 16,50  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił sesję za zamkniętą.

 

                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                        Roman Gorzkowski


Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XI.2011 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 września 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:11.10.2011 12:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:11.10.2011 12:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 44