Protokół Nr 0002.XII.2011
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 27 października 2011 r.

        Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz.15.30 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski.  Przewodniczący stwierdził, na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 13 radnych co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu z Z-cą Burmistrza Andrzejem Ostrowskim,  Komendanta Komendy Powiatowej Policji Henryka Stefanko,  członków Stowarzyszenia Młodych Demokratów oraz przedstawicieli  Fundacji im. Stefana Batorego.
Ci ostatni filmowali fragment sesji  Rady Miejskiej dla potrzeb konkursu „Super Samorząd 2011”, do którego miasto Złotoryję zgłosiło  Stowarzyszenie Młodych Demokratów.
Przewodniczący Rady Miejskiej zachęcił wszystkich obecnych do wzięcia udziału w dyskusji nad głównym tematem sesji, a mianowicie sprawami bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Zapewnił jednocześnie, że Rada nie będzie przeciwna  zabieraniu głosów przez osoby spoza Rady,obecne na sesji.

Radni w głosowaniu: za – 11     przeciw -  0    wstrzymało się  -  2  przyjęli Protokół Nr 0002.XI.2011 z sesji Rady odbytej w dniu 29 września 2011 r.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski odczytał proponowany porządek obrad.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Kinga Maciejak  zgłosiła wniosek Komisji w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały dotyczącej  odpowiedzi dla  Pani Renaty Mazurek – Kujawy , która swoim pismem  wezwała Radę Miejską do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady w sprawie opłaty na przedszkola. Zaproponowała, aby uchwała ta otrzymała nr roboczy 4.6.

Radny Waldemar Wilczyński  wystąpił z wnioskiem o odrzucenie projektu uchwały, ponieważ nie ma opinii Burmistrza.
Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski  wyjaśnił, że Burmistrz nie wniósł uwag do projektu uchwały i zaopiniował go pozytywnie.
Radny Waldemar Wilczyński  wycofał zgłoszony wniosek.

Rada głosami : za – 13  przeciw – 0   wstrzymało się -  0  przyjęła porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie miedzy sesjami.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Bezpieczeństwo i  porządek publiczny w 2010 i 2011 roku.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
4.1.- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2011 r,
4.2.- w sprawie zmiany uchwały nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi
          z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy
          finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
4.3.- o zmianie uchwały Nr 0007.IX.39.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi
          z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie założenia gimnazjum,
4.4.- w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Złotoryi,
4.5.- zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/138.2008 Rady Miejskiej w Złotoryi
          z dnia 30 października 2008 r. w sprawie stawek dziennych,
          terminów płatności oraz zasad poboru opłaty targowej, wyboru i
          wynagradzania inkasenta,
            4.6.- w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie Pani Renaty
                      Mazurek – Kujawy dotyczące Uchwały Nr 0007.X.47.2011 Rady
                      Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia
                      opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy
                      programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim
                      Nr 1 w Złotoryi i Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Złotoryi oraz
                      w Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnym w Złotoryi,
            4.7.- w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych.
      5.   Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
      6.   Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Informację o pracy Urzędu Miejskiego w okresie między sesjami Rady Miejskiej złożył  Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski:

-  dokonano odbioru zadania pn. „Modernizacja  drogi gminnej ul. Górniczej w Złotoryi – wymiana nawierzchni jezdni i chodnika wraz z modernizacją oświetlenia” oraz złożono do PINB zawiadomienie o zakończeniu budowy,
-  złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.”Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Złotoryi wraz z odwodnieniem i oświetleniem” w ramach  Programu Wieloletniego pn. Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
- przeprowadzony i rozstrzygnięty został przetarg dotyczący dostawy pomocy
naukowych w projekcie pn.” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Szk.P. nr 1i Szk.P nr 3,
- wykonano i emitowano spot reklamowy w projekcie „ Kampania Promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego”, wykonano także  gadżety promocyjne,
- koordynowano prace związane z rozliczeniem projektu pn. Polsko-Niemiecki dialog edukacyjny,
- przygotowano raport roczny z realizacji projektu pn. „Turystyczne zagospoda-rowanie Złotoryi i Mimonia”,
- przygotowano raport roczny z realizacji projektu informatyzacji Urzędu,
- uzyskano pozytywną weryfikację wniosków o płatność do projektów pn. „Droga do sukcesu oraz indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III w Szk. P Nr 1 i Szk. P nr 3”,
- w ramach obchodów 800-lecia miasta – Urząd był współorganizatorem Festiwalu Sportu,
- współorganizowaliśmy „Dzień Seniora”,
- przeprowadzono kontrolę realizacji zadań publicznych, na które organizacje pozarządowe otrzymały dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ,
- wykonano utwardzenie ciągu pieszego z kostki brukowej na ul.  Brzozowa – Broniewskiego,
- utwardzono miejsca pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Broniewskiego,
- wykonano zejście – schody przy ul. Tuwima – Wojska Polskiego,
- wykonano zjazd z ulicy Piastowej do budynków 1-9.

AD.2 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Waldemar Wilczyński-   kilkanaście tygodni temu zwolniły się pomieszczenia po Banku Spółdzielczym w Rynku 42. Moje pytanie to: jakie są plany co do zagospodarowania tych pomieszczeń ?

Radny Józef Banaszek –
1/ Na ul. Basztowej, naprzeciwko restauracji „Wzorcowa”  zniknęły ławeczki.
     Mieszkańcy pytają, czy to już na okres zimowy czy też jest inny powód.
2/ Mam uwagi do łuszczącej się kostki brukowej w Rynku. Wskazywałem
     kiedyś, że  kostkę położono kiepsko technicznie. Czy nie powinien tego
     poprawiać wykonawca.
3/ Słyszymy w telewizji, że autostrada A4 będzie płatna. Czy w związku z tym
   nie zniknie nam zjazd do Złotoryi. Taka praktyka istnieje na innych odcinkach.

Radna Kinga Maciejak -  czy miasto przygotowuje się  do zimowego utrzymania dróg i jakie są środki na ten cel.

Radny Franciszek Słaby -   przy Szpitalu na ul. Hożej po wykonaniu chodników nie ma wjazdów na wózki.

Radna Lilia Wolańska -  na jednej z sesji zgłaszałam potrzebę  zorganizowania zbiorki leków w mieście, jest to zadanie gminy. Do chwili obecnej sprawa nie została zrealizowana wobec czego zgłaszam następujący wniosek:
„Proszę o zabezpieczenie w budżecie miasta na rok 2012 środków na utylizację leków”.

Radna Ewa Miara -  nie ma drogi dojazdowej do posesji Państwa Kuczyńskich / przedłużenie ul. Wiejskiej/. Obietnice w tej sprawie  nie zostały wykonane, mieszkańcy zaczęli to robić sami, na własny koszt. Co miasto zamierza w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zapytał:
1. Proszę o potwierdzenie, że ul. Szkolna nie będzie w tym roku remontowana.  Jeżeli tak, to proszę o jej naprawę.
2. Słyszymy od wielu lat o konieczności  remontu Oczyszczalni Ścieków.
Jeżeli jej nie zmodernizujemy to płacić będziemy duże kary. Co robi się w tej sprawie.
3. W maju podjęliśmy uchwałę o nadaniu nazwy pl.800-lecia. Do dzisiaj nie ma tam tablic z nazwą placu.

Radny Franciszek Słaby -   obecnie wcześniej gaśnie światło  na ulicach. W nocy nic nie widać na przejściach dla pieszych. Czy nie można zamontować świateł pulsujących.

Radna Wiesława Żak -  proszę o informację, jak będzie wyglądało zabezpieczenie wokół cmentarza w związku ze Świętem Zmarłych.  Ile wydano zezwoleń na handel kwiatami i zniczami.

Radny Tadeusz Oleksów -  podziękował Burmistrzowi Miasta za  szybką interwencję w kwestii przycięcia żywopłotów koło Przychodni Rejonowej w Złotoryi.

AD. 3 – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W 2010 I 2011 R.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  - przywitał Komendanta Komendy Powiatowej Policji Henryka Stefanko  i poprosił o przedstawienie  najważniejszych spraw związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w mieście w latach 2010 i 2011.

Komendant zreferował najważniejsze problemy związane z przestępczością w mieście i zwrócił uwagę na  dużą ilość wykroczeń m.in. spożywanie alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych, zakłócanie spokoju oraz niszczenie mienia komunalnego. Metodą, która  przynosi najlepsze skutki w walce z wykroczeniami jest stosowanie kary aresztu. Zwłaszcza dotyczy to ludzi  zdemoralizowanych, którzy wykroczenia popełniają  często. Żadne inne kary jak upomnienia, mandaty czy praca społeczna nie odnoszą skutków. Stosowana jest więc polityka represyjna. Komendant zwrócił uwagę na wysoką wykrywalność sprawców przestępstw i wykroczeń. Następnie podziękował Burmistrzowi Miasta za udzielane dotychczasowe wsparcie finansowe i inne.
Każde wsparcie powiatu i gmin z powiatu jest nieocenione – powiedział. Dzięki niemu wykonaliśmy w budynku Komendy dużo remontów. W najbliższym czasie będziemy modernizować sieć grzewczą w budynku  i prosimy o wsparcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  podziękował Komendantowi  za wystąpienie i zwrócił się do radnych o zadawanie pytań.

Radna Kinga Maciejak – czy w złotoryjskiej policji funkcjonuje takie stanowisko jak „dzielnicowy”.  Jeśli tak to proszę o przybliżenie tematu.

Radny Józef Banaszek -  zapytał, czy na naszym  terenie występuje zjawisko bezdomności oraz czy policja współpracuje ze szkołami.

Za zgodą Rady Miejskiej -  Jakub Jagiełło przedstawiciel Stowarzyszenia Młodych Demokratów -  zapytał:
1. Jak przedstawia się przestępczość wśród nieletnich w Złotoryi,
2. Czy podejmowane są czynności odnośnie zabezpieczenia Wilczej Góry,
gdzie w ostatnim okresie zginęło kilka osób.

Radny Iwo Matecki -  zapytał czy kierowanie spraw do sądu zamiast wypisywania mandatu jest dobrą metodą. Więzienie dla mnie jest karą okrutną. Czy nie można kierować takich ludzi do prac społecznych. Jak wygląda sprawa karalności za posiadanie narkotyków.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zapytał o następujące sprawy:
1.  Czy w dalszym ciągu  rozprowadzana jest przez policję wśród mieszkańców ankieta nt. bezpieczeństwa,
2. Jak wygląda sprawa marihuany w mieście,
3. Czy stan dróg ma wpływ na wypadkowość.

W odpowiedzi Komendant Komendy Powiatowej Policji Henryk Stefanko  wyjaśnił:
Uważam politykę karania karą aresztu za wykroczenia za jedynie słuszną w stosunku do pewnej grupy osób. W mieście 99% ludzi chce żyć cicho i godnie a ci ludzie łamią wszystkie społeczne normy.  Ankieta wśród mieszkańców jest dalej prowadzona. Na pytanie co najbardziej przeszkadza mieszkańcom odpowiadają, że picie alkoholu, zaczepianie mieszkańców oraz  brawurowo jeżdżący kierowcy. Społeczeństwo domaga się polityki represyjnej wobec takich ludzi. Ostatnia ankieta była przeprowadzona w 2010 r. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym utrzymuje się na stałym poziomie – 149 zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. W 2010 roku w 24 wypadkach drogowych śmierć poniosły 4 osoby.
Restrykcje stosowane do pijanych kierowców odnoszą skutek. Są jednak recydywiści, którzy notorycznie popełniają wykroczenia. W pionie  patrolowo – interwencyjnym utrzymuje się pełny stan ludzi, wakaty są w innych działach.
Jeżeli chodzi o przestępczość nieletnich to przeorganizowałem Zespół ds. patologii i interwencji. Obecnie znajduje się on w Wydziale Kryminalnym.
Współpraca ze szkołami jest bardzo prężna, przynosi dobre efekty. Prowadzimy z dziećmi i młodzieżą spotkania, uświadamiania. Na Wilczej Górze nie będzie stałego posterunku.  Nie zajmujemy się zjawiskiem bezdomności. Jednak w okresie zimowym kontroluje się miejsca gdzie mogą przebywać bezdomni, przewozimy ich do schronisk, informujemy o adresach schronisk. Jednak cześć bezdomnych nie wyraża zgody na pobyt w schronisku. Obowiązują tam pewne zasady m.in. niespożywanie alkoholu na co osoby bezdomne nie godzą się.
Policjanci dzielnicowi w mieście funkcjonują, jest ich 4. Ich zdjęcia i zakres działania znajduje się w Komendzie oraz często przypominamy o nich w Gazecie Złotoryjskiej. Realizują oni takie zadania jak:  roznoszenie poczty pism sądowych, sporządzają opinie sędziów, ławników, wykonują też prace na rzecz firm ubezpieczeniowych. Staramy się  aby obsada  była stała.
Jako policjant jestem zdecydowanie przeciwny legalizowaniu posiadania marihuany i wszystkich innych narkotyków. Przestępczość narkotykową staramy się skutecznie zwalczać.

Radny Józef Banaszek zapytał, jak wygląda  sprawa wypadków na drodze do Legnicy.
Komendant Henryk Stefanko   odpowiedział, że na ul. Legnickiej potrzebny jest pas poszerzony do skrętu w lewo. Na pl. Reymonta potrzebne jest punktowe oświetlenie przejść dla pieszych na wysokości hotelu.  Dużo zdarzeń na trakcie Legnickim nie ma.

Radna Barbara Listwan Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych  poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Pan Komendant Henryk Stefanko szczegółowo omówił problem bezpieczeństwa i porządku w mieście.  Podobnego omówienia dokonał  Komendant Straży Miejskiej Jan Pomykała.
Sprawozdania zostały przyjęte. Następnie przypomniała o konieczności  oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Górniczej, znak jest potrzebny.

Radny Waldemar Wilczyński   zgłosił wniosek do Komendanta, aby w Wilczycach,  koło restauracji na obiektach magazynowych zmienić ustawienie reflektora.  Reflektor jest bardzo silny, oślepia kierowców.

Radna Barbara Listwan zwróciła się z prośbą o zwrócenie uwagi na przejście do kościoła od ul. Basztowej. Kiedyś stali tam młodzi narkomani. Teraz młodzieży nie ma natomiast są pijani. Wzmocnienie oświetlenia byłoby rozwiązaniem.

Komendant Policji Henryk Stefanko  zwrócił się do  obecnych na sesji w prośbą, aby zgłaszali każdy przejaw łamania prawa, informowali o wszystkim co się dzieje źle. Nie musi to być osobiście, można zgłosić telefonicznie.

Sprawozdania  o stanie bezpieczeństwa i porządku w mieście w roku 2010 i 2011  sporządzone przez:
Komendę Powiatową Policji w Złotoryi,  Straż Miejską w Złotoryi  stanowią załączniki do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski o godz. 17-tej ogłosił 10 minutową przerwę.

AD.4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  wyjaśniła, że  uchwały budżetowe oznaczone nr roboczym 4.1 i 4.2 zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Radni otrzymali informacje na wszystkie  pytania.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  Józef Banaszek   stwierdził, że Komisja  przeanalizowała uchwały i po otrzymaniu wyjaśnień skierowała je na sesję Rady. Uchwała 4.2. jest konsekwencją uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Rada w głosowaniu:
za – 13    przeciw -  0    wstrzymało się  - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XII.55.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2011 r.

Rada w głosowaniu:
za – 13    przeciw -  0   wstrzymało się  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XII.56.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  przypomniał radnym, że uchwała w sprawie założenia gimnazjum  była podjęta na sesji w czerwcu br.
Służby Wojewody stwierdziły jej nieważność z uwagi na błędy występujące  w statucie gimnazjum będącym załącznikiem do uchwały. Powstał więc nowy projekt uchwały uwzględniający wszystkie rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Kinga Maciejak
poinformowała, że projekt uchwały był szeroko omówiony na posiedzeniu Komisji, która głosami: za – 8   przeciw -  0   wstrzymało się -  0 skierowała go na sesję.
Radni w głosowaniu:
za – 12     przeciw -  0   wstrzymało się – 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XII.57.2011 o zmianie uchwały Nr 0007.IX.39.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie założenia gimnazjum.

Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski   wyjaśnił, że nazwana  w projekcie uchwały droga Stawowa stanowi łącznik pomiędzy ul. Chojnowską i Łąkową.  Droga znajduje się na niezależnej działce stanowiącej własność Gminy Miejskiej Z-ja.

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Ewa Miara   przekazała, ze projekt uchwały  w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Złotoryi został po omówieniu, skierowany na sesję głosami: za  9    przeciw -  0 wstrzymało się  - 1.

Rada w głosowaniu:
za – 13      przeciw -  0   wstrzymało się  - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XII.58.2011 w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Złotoryi.

Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie targowiska miejskiego powstał w związku z środkami, jakie Ministerstwo Rolnictwa przyznaje na modernizację targowisk. W dotychczasowym regulaminie trzeba było wprowadzić odpowiednie korekty w stosunku do nowych uwarunkowań prawnych.
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Ewa Miara  poinformowała, że ze względu na nieobecność Z-cy Burmistrza na tej części posiedzenia Komisji analiza uchwały była dokonana na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek  stwierdził, że Komisja miała pewne zastrzeżenia co do zapisów w regulaminie targowiska np.
zakazu sprzedaży mleka niepasteryzowanego, niemniej jednak oceniła projekt pozytywnie i skierowała go na sesję Rady.

Rada w głosowaniu:
za – 7     przeciw -  1    wstrzymało się  -   5
podjęła Uchwałę Nr 0007.XII.59.2011  zmieniającą uchwałę Nr XXIV/138/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 października 2011 r. w sprawie stawek dziennych, terminów płatności oraz zasad poboru opłaty targowej, wyboru i wynagradzania inkasenta.

Rada w głosowaniu:
za – 11   przeciw -   2    wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XII.60.2011 w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie Pani Renaty  Mazurek – Kujawy dotyczące Uchwały Nr 0007.X.47.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Złotoryi i Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Złotoryi oraz w Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi.

Przed wyborem ławników do  sądów powszechnych  Przewodniczący Rady Miejskiej  Roman Gorzkowski  zapoznał radnych z procedurą  wyboru ławników. Na podstawie art. 160 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych ławników wybierają rady gmin w głosowaniu tajnym. Rada przyjmuje także zgłoszenia na ławników wg zasad opisanych w ww. ustawie. Jak wiadomo, zgodnie z ustawą na sesji w m-cu wrześniu powołaliśmy zespół opiniujący kandydatów na ławników. Posiedzenie zespołu, pod przewodnictwem radnego Bogdana Łosia,   odbyło się w dniu 17 października br. Zgodnie z ustawą wybór ławników w głosowaniu tajnym musi odbyć się w terminie do 30 października roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.
Tak więc wyboru ławników musimy dokonać na dzisiejszej sesji. Wybieramy – 10 ławników do Sądu Rejonowego w Złotoryi oraz 2 ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy.
Następnie  radny Bogdan Łoś – Przewodniczący zespołu opiniującego -  odczytał protokół zespołu z posiedzenia  odbytego w dniu 17.10.2011 r.
Z sesji – za zgodą Przewodniczącego Rady – wyszła  radna Barbara Listwan.
Stan  rady – 12 osób.

Rada przystąpiła do wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Radna Kinga Maciejak zgłosiła  kandydaturę  Wiesławy Żak -  która wyraziła zgodę – Rada jednogłośnie / 12 za/ zaakceptowała kandydaturę.
Radna Lilia Wolańska zgłosiła kandydaturę Ewy Miary -  która wyraziła zgodę.
Rada jednogłośnie / 12 za/ kandydaturę zaakceptowała.
Radny Iwo Matecki zgłosił kandydaturę  Franciszka Słabego -  który wyraził na to zgodę. Rada jednogłośnie / 12 za /  kandydaturę zaakceptowała.
Komisja Skrutacyjna udała się do osobnego pomieszczenia w celu ukonstytuowania się.
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej  wybrany został  Radny Franciszek Słaby.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  odczytał zasady głosowania. Każdy z radnych otrzyma 2 karty do głosowania. Na karcie do wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotoryi jest 11 kandydatów – wybieramy 10. Do Sądu Okręgowego w Legnicy wybieramy 2 ławników – na karcie jest 3 kandydatów.
Członek Komisji Skrutacyjnej Ewa Miara odczytywała  nazwisko radnego , który otrzymywał 2 karty do głosowania, wchodził do kabiny, gdzie dokonywał wyboru i wrzucał karty na urny.
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna   dokonała przeliczenia głosów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej  wraz z kartami do głosowania  stanowi załącznik do protokołu z sesji.

W związku z tym, że rada nie dokonała wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy -  tylko 1 kandydat otrzymał wymaganą liczbę głosów -  Przewodniczący Rady  Roman Gorzkowski  zarządził powtórne głosowanie  na 2 kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali taką samą liczbę głosów.
Sporządzono karty do głosowania.
Głosowanie odbywało się wg zasad opisanych wyżej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Franciszek Słaby,  po przeliczeniu kart, odczytał protokół Komisji. W wyniku ponownego głosowania Rada dokonała wyboru drugiego ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik
do protokołu z sesji.

Rada wgłosowaniu:
 za -  12  przeciw -  0   wstrzymało się   -
podjęła Uchwałę Nr 0007.XII.61.2011 w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych udzielił  Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski:
radnemu Waldemarowi Wilczyńskiemu -  w budynku po Banku Spółdzielczym na razie nic się nie dzieje. Bank zachował sobie jeszcze kilka pomieszczeń, z których korzysta.
radnemu Józefowi Banaszkowi – ławki na ul. Basztowej zostały zabrane do naprawy. Wrócą na swoje miejsce. Wyjaśnienie tej sprawy znajdowało się w ostatnim numerze Gazety Złotoryjskiej. Kostka w Rynku jest wydłubywana, sprawcy zostali złapani. Jeżeli chodzi o zjazd z autostrady A4  nie mamy żadnych wiadomości w tej sprawie.
radnej Kindze Maciejak -   rozpoczęły się procedury przetargowe na zimowe utrzymanie dróg. Po ich zakończeniu będziemy państwa informować kto będzie
wykonawcą.
radnemu Franciszkowi Słabemu -  postaramy się dostosować chodniki koło szpitala dla wjazdu wózkami przez osoby niepełnosprawne.
radnej Lilii Wolańskiej -  utylizacja  niepotrzebnych leków nie jest dla gminy zadaniem prostym. temat ten był przedmiotem rozważań władz miasta. Obecnie czekamy na rozporządzenia wykonawcze do tzw. ustawy śmieciowej. Na terenie miasta w 2 aptekach znajdują się pojemniki na zużyte leki.
radnej Ewie Miara  -  ulica Wiejska została przez miasto utwardzona co ułatwiło dojazd do wspomnianej posesji. Mieszkańcy otrzymali zezwolenie na wykonanie drogi, poradzą sobie sami.
Przewodniczącemu Rady Romanowi Gorzkowskiemu -  ul. Szkolna będzie robiona w zakresie infrastruktury -  instalacja deszczowa, dlatego nie jest wykonywana nawierzchnia. Jeżeli chodzi o Oczyszczalnię Ścieków to sprawa jest w sądzie. Chodzi o decyzję wodno – prawną, ciągnie się od wielu lat. Stronami w tej sprawie jest RPK i Legnica. Wyrok już był, ale odwołała się Legnica. Na placu 800-lecia była tabliczka z nazwą placu. Sprawdzimy.
radnemu Franciszkowi Słaby -   światła na pasach stanowią problem, ponieważ decyzję w tej sprawie podejmuje Zakład Energetyczny. Od pewnego czasu miasto przejmuje od Z-du Energetycznego słupy energetyczne i przy ich wymianie będziemy mieli sprawę oświetlenia pasów na uwadze.
Nawierzchnia ul. Łąkowej będzie klejona na wiosnę, obecnie  pokrywamy nierówności.
radnej Wiesławie Żak -  organizacja ruchu w mieście na 1 Listopada będzie taka jak od paru lat. W Gazecie Złotoryjskiej znajdują się  mapki określające ruch samochodowy w tym dniu. Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, tj. sprzedaż kwiatów, zniczy – zezwolenia wydajemy do momentu napływu wniosków.
Ograniczenie ruchu drogowego obowiązuje od 28 października .
radnej Barbarze Listwan -   na skrzyżowaniu na ul. Górniczej i W. Polskiego  jeden znak został wycięty. Przelot z ul. Basztowej do Kościoła jest dozorowany przez Straż Miejską

AD. 6 -  SPRAWY RÓŻNE.

Przewodniczący rady Miejskiej Roman Gorzkowski  przekazał radnym następujące informacje:

1. Następna sesja Rady Miejskiej  odbędzie się w dniu 21 listopada 2011 r. o godz. 13:30,
2. W tym samym dniu/ 21.11.2011 / o godz. 12:30 odbędzie się spotkanie z Przewodniczącymi Komisji Rady,
3. W dniu 3 listopada w sali nr 11 Urzędu Miejskiego o godz. 13:30 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami szkół. Dotyczyć będzie reaktywowania w mieście Młodzieżowej Rady Miejskiej. Spotkanie organizuje Stowarzyszenie Młodych Demokratów. Serdecznie zapraszam radnych do udziału,
4. W dniu 5 listopada odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 1 „Złote dyktando”. O godz. 11-tej dyktando pisać będą dorośli, zachęcam radnych do wzięcia udziału,
5. W dniu 6 listopada zapraszam radnych na koncert zaduszkowy do Kościoła NNMP,
6. Organizatorzy Młodzieżowej Rady Miasta proszą o wypełnienie ankiety.
Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 18:50  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   ogłosił sesję za zamkniętą.


Przewodniczący Rady Miejskiej

         Roman Gorzkowski


Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XII.2011 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:10.11.2011 10:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:10.11.2011 10:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 28