Protokół Nr 0002.XIII.2011
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 21 listopada 2011 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13:30 otworzył  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski. Przewodniczący  stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał przybyłych na sesję radnych, kierownictwo Urzędu z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożenę Durmaj, Panią Ewę Mikus - Pełnomocnika ds. Uzależnień i pozostałych gości.

Radni w głosowaniu: za  -  13   przeciw -   0  wstrzymało się -  2   przyjęli Protokół Nr 0002.XII.2011  z sesji Rady odbytej w dniu 27 października 2011 r.

Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady porządku obrad, który przedstawia się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
-  podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2012 rok.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
4.1. – w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2011 r.
4.2. -  w sprawie zmiany uchwały nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
4.3. – w sprawie wysokości  stawek podatku od nieruchomości  i zwolnień od tego podatku,
4.4. – w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych,
4.5. -  w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
4.6. – w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi,
4.7. - w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
4.8. - w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
4.9. – w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
4.10. – w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na  lata 2007 – 2013.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Informacje z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej przedłożył Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski:

- uzyskano z Powiatowego Inspektoratu Budowlanego pozwolenie na użytkowanie inwestycji pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej na terenie LSSE – podstrefa Złotoryja”,
- uzyskano od Powiatowego Inspektoratu Budowlanego zaświadczenie o przyjęciu   zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych i nie zgłoszenia zastrzeżeń do realizowanej inwestycji „przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Górniczej”,
- złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddz. w Legnicy na dofinansowanie zadania przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej w Złotoryi w ramach inwestycji pn. ”Przebudowa drogi ul. Szkolnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”,
- złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.”Modernizacja / przebudowa/ targowiska miejskiego w Złotoryi „Mój rynek” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
-  złożono wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w imieniu ZOKiR  pn. „Rozwój infrastruktury  kultury – przebudowa Złotoryjskiego Ośrodka Kultury  i Rekreacji w Złotoryi”,
-  wykonano reklamę telewizyjną na temat Subregionu Gór i Pogórza Kaczawskiego,
-  złożono wniosek o płatność nr 5 do projektu „Kampania promocyjna na rzecz rozwoju   turystyki  i kultury w Subregionie Gór i  Pogórza kaczawskiego”  i otrzymano pozytywną  odpowiedź,
-   realizowano zadania w projekcie ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania  uczniów klas I – III w Szk. Pod. Nr 1 i nr 3 w Złotoryi”,
-  złożony został wniosek  o płatność końcową oraz sprawozdanie końcowe w ramach  projektu „Polsko – niemiecki dialog edukacyjny”,
-  rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę i zrealizowano  dostawę sprzętu i materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania  uczniów klas I i III w Sz. Pod. nr 1 i Nr 3 w Złotoryi”,
-  zawarto umowę z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Złotoryi na  utrzymanie dróg zimą,
-  osłonięto fontanny na okres zimowy,
-  prowadzone były działania organizacyjno – techniczne w związku ze świętem Wszystkich  Świętych,
-  rozpoczęte zostało dekorowanie miasta/ iluminacje świetlne/,
- miasto było współorganizatorem wystawy „Zwierciadło Saskie i Prawo Magdeburskie – fundamenty Europy”, którą otwarto 9 listopada br. w ZOKiR,
- w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z okazji Święta 11 Listopada,
- miasto było współorganizatorem Koncertu Zaduszkowego oraz Złotego Dyktanda.
  
      Następnie Burmistrz poinformował, że nastąpiła zmiana w ordynacji wyborczej do rad gmin. Następne wybory samorządowe będą odbywać się w jednomandatowych okręgach wyborczych. Oznacza to, że radnym zostanie osoba, która uzyska największą ilość głosów w danym okręgu. Decyzję w tej sprawie musimy podjąć do 30 kwietnia 2012 r.

AD. 2 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

W punkcie tym radni nie zgłosili żadnych wniosków i  interpelacji.

AD. 3 – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  KOMISJI DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:

- podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zwrócił uwagę na ważną rolę jaką odgrywa Komisja w walce z problemem alkoholowym w życiu społeczeństwa. Dlatego co roku słuchamy sprawozdania z pracy Komisji.

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złożyła Radzie Ewa Mikus - Pełnomocnik ds. Uzależnień.
Ponad 330 dzieci skorzystało z organizowanej akcji letniej i zimowej. Akcja sfinansowana była ze środków , który Urząd Miejski uzyskał z wydawanych handlowcom pozwoleniom na sprzedaż alkoholu. Jest to kwota 123 tys. zł.
Dzieci i młodzież chętnie angażują się w różnego rodzaju programy pomocowe.
Komisja zorganizowała w roku 2011 dla przedszkolaków oraz uczniów  szkół
podstawowych i gimnazjów  m.in. 6 edycji programu „Przejawy agresji i sposoby radzenia sobie z nią”  oraz 6 programów z zakresu bezpieczeństwa na drogach i zagrożeń ze strony używek.  Programami profilaktycznymi objęci byli także rodzice, którzy uczestniczyli w organizowanych dwukrotnie warsztatach
profilaktyczno – wychowawczych pn.” Zagrożenia wieku dorastania”.
Komisja  w okresie sprawozdawczym spotkała się na 21 posiedzeniach. Zaopiniowano 44 wnioski osób ubiegających się o sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych. Członkowie Komisji dokonywali kontroli sprzedaży alkoholu, kładąc nacisk na sprzedaż alkoholu i papierosów osobom nieletnim.
Nie stwierdzono żadnego przypadku łamania prawa w tym zakresie. Z opłat wnoszonych za sprzedaż alkoholu  finansowana jest także działalność  Świetlicy Terapeutycznej, do której uczęszcza 45 dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym. Sama  Pełnomocnik w ramach przyjęć interesantów udzieliła 200 porad osobom uzależnionym. Komisja współpracuje na bieżąco z Klubem Abstynenta „Relaks” oraz Miejską Izbą Wytrzeźwień w Legnicy.
Sprawozdanie  stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Barbara Listwan -  poinformowała, że sprawozdanie było szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji. Pytania radnych dotyczyły głównie problemów alkoholowych w mieście oraz na ile program na rok 2012 różni się od obowiązującego w roku 2011.
Radny Józef Banaszek  stwierdził, że jak wynika ze sprawozdania, Komisja swoim działaniem łagodzi skutki, prowadzi działania ratunkowe.  Czy są to dzieci z rodzin patologicznych?
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zapytał, czy w czasie kontrolowania sklepów wystąpiły przypadki sprzedaży alkoholu nieletnim.
Na zadane pytania  Pełnomocnik ds. uzależnień Ewa Mikus wyjaśniła, że programami profilaktycznymi objęte są  wszystkie dzieci. W trakcie kontroli nie stwierdzono przypadków sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zacytował słowa piosenki Włodzimierza Wysockiego „ogarnia pusty czas”.  Czy wg Pani Pełnomocnik w naszym mieście można znaleźć  ten „ pusty czas”?
Pani  Pełnomocnik Ewa Mikus  odpowiedziała, że zajęcie „pustego czasu” zależy od człowieka, od  zainteresowań jakie posiada. Musimy tez zwrócić uwagę, że dzieci wychowują się w rodzinach  co wpływa na ich charakter, zainteresowania itp. Myślę, że w Złotoryi brak jest lokalu bezalkoholowego  z odpowiednim programem zajmującym młodzieży czas.
Radny Iwo Matecki  -  mam taką sugestię: aby młodzieży organizować czas wieczorem. Jak wszystkim wiadomo, alkohol pije się głównie wieczorami stąd konieczność  istnienia lokalu, który zorganizuje czas w godzinach wieczornych.
Radna Kinga Maciejak -  co Komisja może zaproponować osobie, która zgłasza, że w domu dzieje się coś niepokojącego.
Przewodniczacy Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zaproponował, aby kontrolą  sprzedaży objąć imprezy masowe.
Ewa Mikus  wyjaśniła, że w takim przypadku wysyłane jest do danej osoby zaproszenie na rozmowę. Można to zrobić kilkakrotnie. Jeżeli dana osoba nie zgłasza się mogę  poinstruować, co rodzina może zrobić: np. zgłosić do prokuratury, zaproponować leczenie otwarte, zamknięte itp.
Następnie  Pełnomocnik Ewa Mikus   omówiła Miejski  Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
Program na rok 2012  jest rozszerzony o pkt dotyczący powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego. Główne założenia programu to profilaktyka dzieci. Jak co roku Komisja będzie starała się dotrzeć do sprzedawców alkoholu i uświadamiać ich jaką rolę odgrywają przy sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Barbara Listwan  poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Pani Pełnomocnik szczegółowo omówiła program.
Komisja zgodziła się z jego założeniami i jednogłośnie skierowała pod obrady Rady.

Rada w Głosowaniu:
za -  15    przeciw -  0   wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIII.62.2011 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski ogłosił przerwę w obradach  od godz. 14:10  do 14:20.

Po wznowieniu obrad Rada przystąpiła do realizacji pkt 4 porządku obrad.

AD. 4 -  PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja -  uchwała 4.1  była omawiana szczegółowo na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Radni otrzymali wyjaśnienia na interesujące ich sprawy. Otrzymaliście państwo zmianę części załącznika nr 2 do uchwały. Chodzi o pomyłkę pisarską. Jest paragraf 2310 a powinien być 2830.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek  - na posiedzeniu Komisji  radni otrzymali wyjaśnienia na wszystkie interesujące ich  sprawy związane ze zmianami w budżecie. Projekt uchwały został jednogłośnie skierowany na sesję.
Rada w głosowaniu:
za -  15   przeciw -  0    wstrzymało się – 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIII.63.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2011 rok.

Przed podjęciem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowania   Skarbnik Miasta Grażyna Soja  wyjaśniła, że projekt uchwały  był szczegółowo  omówiony na posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek  poinformował, że Komisja po uzyskaniu wyjaśnień  stwierdziła, że projekt jest konsekwencją uchwały w sprawie zmian w budżecie i  jednogłośnie skierowała go na sesję Rady.
Radni w głosowaniu:
za -  15    przeciw -   0 wstrzymało się -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XIII.64.2011 w sprawie zmiany uchwały nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku głos zabrała Skarbnik Miasta Grażyna Soja.  Omówiła poszczególne stawki podatku od nieruchomości porównując je z dotychczas obowiązującymi a następnie przedstawiła  możliwości zwolnień od podatku.


Radny Leszek Antonowicz -  stwierdził, że śmierć i podatki to 2 rzeczy, których
nie unikniemy.  Proponowane stawki podatków są do przyjęcia, są umiarkowane, nie maksymalne.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek  dodał, że na posiedzeniu Komisji Pani Skarbnik przekazała radnym szerszą informację na temat podatków. Jest problem w ich  opłacaniu. Otrzymaliśmy informację o możliwościach zwolnień od płacenia podatków w skrajnych sytuacjach finansowych podatników, a także o możliwości rozłożenia podatku na raty.
Rada w głosowaniu:
za – 10    przeciw -  2    wstrzymało się -  3
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIII.65.2011 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.

Rada  przeszła do omawiania następnego projektu uchwały  oznaczonego nr roboczym  4.4.
Skarbnik Miasta Grażyna Soja omówiła projekt uchwały w sprawie wysokości podatku od środków transportowych. Podjęcie uchwały jest konieczne,  bowiem dotychczasowe stawki podatku nie mieszczą się w stawkach minimalnych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów. Przedstawiła poszczególne stawki
porównując je z dotychczas obowiązującymi.
Na pytanie  radnej Kingi Maciejak  odpowiedziała, że  na podstawie zrobionej kalkulacji gmina zyska na tych nowych stawkach o 10 tys. więcej.  Następnie  wskazała na możliwość zgłoszenia samochodu nieczynnego i przez ten okres podatek nie będzie naliczany.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek  poinformował, że  na posiedzeniu Komisji projekt był dokładnie omówiony. Wykazano, że podwyżka stawek jest konieczna, ponieważ dotychczasowe są poniżej progu.
Komisja głosami : za – 5   przeciw – 1   wstrzymało się – 1  skierowała projekt uchwały na sesję Rady.
Radni w głosowaniu:
za – 12      przeciw -  1   wstrzymało się – 2
podjęli Uchwałę Nr 0007.XIII.66.2011  w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportu.
Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński przedłożył informacje z przebiegu prac
nad projektem uchwały w sprawie Miejskiego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Projekt był szeroko omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Dyrektor MOPS Bożena Durmaj omówiła założenia programu, przedyskutowano wszystkie wątpliwości.
Na pytanie  Przewodniczącego Rady:  co dla Pani Dyrektor jest  najważniejszym celem działania? - Dyrektor MOPS Bożena Durmaj wyjaśniła, że najważniejszym instrumentem w tym programie jest działanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Mamy teraz właściwe procedury do walki z przemocą. To członek zespołu będzie proponował  wypełnienie „ niebieskiej karty”. Kartę może też wypełnić pracownik socjalny i skierować ją do Zespołu. W ramach zespołu powstaną grupy do badania  spraw. Pracownik socjalny po otrzymaniu sygnału uda się na wywiad i jeżeli uzna, że zgłoszenie jest niesłuszne  sprawę umorzy lub w przypadku potrzeby przekaże do Zespołu. Dotychczas sprawy przemocy w rodzinie były prowadzone przez Policję, MOPS i inne organizacje, a teraz będzie się tym zajmował jeden zespół co znacznie przyspieszy udzielenie pomocy.
Radna Barbara Listwan Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych  potwierdziła, że Komisja po szczegółowym zapoznaniu się z programem, jednogłośnie przekazała go na sesję rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14    przeciw -  0   wstrzymało się – 1
podjęła Uchwałę  Nr 0007.XIII.67.2011 w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski zapytał, czy  Środowiskowy Dom Samopomocy w Złotoryi będzie nowym podmiotem Gminy.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski wyjaśnił, że dotychczas  Środowiskowy Dom Samopomocy był w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od 1 stycznia 2012 r., zgodnie z ustawą, będzie to oddzielny podmiot.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Barbara Listwan   poinformowała, że podczas omawiania tego projektu uchwały  pytania członków Komisji dotyczyły głównie finansowania ŚDS. Dotychczas był on finansowy przez Urząd Marszałkowski w sposób zadawalający. Od 1 stycznia sposób finansowania nie zmieni się. Komisja  przy 1 głosie wstrzymującym  skierowała projekt uchwały na sesję.
Rada w głosowaniu:
za – 14   przeciw -   0   wstrzymało się -  1
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIII.68.2011 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego – Przewodniczący Rady Roman Gorzkowski  zapytał, kto może być członkiem Zespołu.
Dyrektor MOPS Bożena Durmaj -  wyjaśniła, że sprawa zgłoszeń ma swoje umocowanie w ustawie o przemocy w rodzinie.  Burmistrz Miasta będzie występował  z pismami do policji, oświaty itd. o wskazanie kandydatów do zespołu. Skład Zespołu będzie powołany Zarządzeniem Burmistrza. Ilość członków Zespołu nie jest ograniczona. Kierunek jest taki, aby do zespołu powołać kierowników jednostek, a dopiero do określonych grup kierowani byli
pracownicy.
Radna Barbara Listwan w imieniu Komisji Spraw Społecznych   przekazała, że projekt uchwały omówiony był na Komisji i nie budził żadnych wątpliwości.
Jednogłośnie skierowano go na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14     przeciw -   0    wstrzymało się  - 1
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIII.69.2011 w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Barbara Listwan  poinformowała, że projekt uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze  był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji. Pytania członków Komisji dotyczyły głównie spraw wysokości opłat. Komisja, po otrzymaniu wyczerpujących wyjaśnień, jednogłośnie skierowała  projekt pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za -  14  przeciw -  0  wstrzymało się -  1
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIII.70.2011  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński  wyjaśnił, że przyjęcie nowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest obowiązkowe. Stąd nowy projekt programu. Program był konsultowany z organizacjami pozarządowymi. Nie wpłynęły żadne uwagi.
Radna Barbara Listwan  - na Komisji Spraw Społecznych projekt tej uchwały był omówiony szczegółowo, nie budził żadnych zastrzeżeń i został jednogłośnie skierowany na sesję.

Rada w głosowaniu:
za – 15    przeciw -  0 wstrzymało się – 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIII.71.2011 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji  powstał w związku z wolnymi środkami w ramach priorytetu 9 miasta RPO dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Środki te  zdecydowaliśmy się przeznaczyć na remont Parku Maluchów, Miasteczka Ruchu Drogowego i terenów zielonych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  przypomniał historię tego miejsca. W latach 60-tych XX wieku  planowano w tym miejscu zbudować amfiteatr.  Przez lata koncepcja ta upadła.
Radna Barbara Listwan  zapytała, czy będzie zrobiona nowa nawierzchnia na placu ruchu drogowego i czy zostaną zlikwidowane te wstrętne misy z kwiatami.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski przypomniał, że projekt  nie zawiera przebudowy  a tylko remont . W miejsce tych „mich” przewiduje się zasadzenia jeżeli starczy środków. Przeznaczona kwota jest dostosowywana .
Radna Barbara Listwan  zawnioskowała, żeby miski z kwiatami wzdłuż schodów usunąć bez środków finansowych.
Burmistrz Miasta  odpowiedział, że nic nie zrobi się bez środków i przypomniał, że miski stanowią element ogrodzenia.
Radna Ewa Miara Przewodnicząca Komisji Gospodarczej  -  projekt uchwały był na posiedzeniu Komisji omawiany przez Skarbnika Miasta Grażynę Soję oraz
Naczelnika Wydziału Funduszy Zewnętrznych Katarzynę Iwińską. Został zaopiniowany pozytywnie i skierowany na sesję.
Rada w Głosowaniu:
za – 15   przeciw -  0 wstrzymało się  - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIII.72.2011  w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2007 – 2013.

AD. 5 – O9DPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radni nie zgłosili żadnych zapytań, wniosków i interpelacji.

AD. 6 – SPRAWY RÓŻNE.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zapoznał radę z treścią pisma złożonego przez Burmistrza Miasta w sprawie oświadczeń majątkowych
kierowników jednostek gminy. Wszyscy złożyli oświadczenia w terminie.
Następnie poinformował, że grudniowa  sesja  odbędzie się w dniu 28.XII.br. i będzie składała się z 2 części: roboczej i uroczystej.
Zaprosił radnych na  ostatnie imprezy z okazji 800-lecia Złotoryi w tym na najważniejszą Wigilię.
Przypomniał, że 5 listopada odbyło się w mieście „Złote Dyktando” w którym mimo zaproszeń uczestniczył 1 radny. Na ogłoszenie wyników dyktanda nasze miasto zaszczycił swoją obecnością  prof. Jan Miodek.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski   złożył radnym  życzenia zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Zaprosił wszystkich do uczestniczenia w Wigilii bo będzie to zakończenie obchodów 800-lecia  miasta.

Życzenia zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom miasta złożył Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 15:15  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski ogłosił sesję za zamkniętą.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XIII.2011 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:30.11.2011 13:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:30.11.2011 13:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 37