Rady Miejskiej w Złotoryi

z dnia 29 kwietnia 2003r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej

w Złotoryi i nadania jej Statutu.

                  Na podstawie art.5b ust.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Młodzieżową Radę Miejską w Złotoryi.

§ 2.

Młodzieżowej Radzie Miejskiej  nadaje się Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Wiesław Woźniak

 

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne.

§1.     Młodzieżową Radę Miejską w Złotoryi zwaną dalej Radą, tworzą

          uczniowie  ze złotoryjskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

§ 2.    Kadencja Rady trwa dwa lata, licząc od dnia wyborów.

§ 3.    Siedzibą Rady jest Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1

          59-500 Złotoryja.

§ 4.    Rada może osobie szczególnie zasłużonej dla Złotoryi i realizacji celów

          Rady nadać tytuł „Młodego Złotoryjanina Roku”.

          

ROZDZIAŁ II

Zakres działania i zadania Rady

§ 5.   Działalność Rady ma charakter konsultacyjny

§ 6.   Rada podejmuje uchwały, rezolucje, stanowiska, apele i oświadczenia

§ 7.   Celem działania Rady jest:

         1/ reprezentowanie interesów młodzieży wobec lokalnego samorządu

             gminnego, instytucji rządowych i pozarządowych,

         2/ współpraca z samorządami uczniowskimi,

         3/ działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia,

         4/ promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych

             i do  nich adresowanej,

         5/ kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych,

         6/ czynny udział w walce o czyste środowisko,

         7/ organizowanie przez ludzi młodych pomocy charytatywnej,

         8/ działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych

             i twórczych,

         9/ umożliwienie młodzieży opiniowania decyzji bezpośrednio

             wpływających na sposób i jakość jej życia.


 § 8.  Rada realizuje cele przez:

         1/ inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście,

             w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu,

         2/ opiniowanie skierowanych przez inicjatorów projektów niektórych

             uchwał Rady Miejskiej w Złotoryi regulujących sprawy mające wpływ

             na warunki rozwoju młodego pokolenia, dotyczące nauki, kultury,

             sportu i ochrony środowiska,

         3/ udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia

             praw ucznia,

         4/ nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi

             organizacjami młodzieżowymi,

         5/ organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych

             propagujących cele Młodzieżowej Rady,

        6/ koordynację i inspirowanie inicjatyw młodych ludzi,

         7/ prowadzenie działalności informacyjno – doradczej.

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja wewnętrzna Rady

 

 § 9.1.  Rada jest reprezentantem zbiorowych interesów młodych mieszkańców

            Złotoryi.

       2.  Rada składa się z radnych w liczbie określonej w Ordynacji Wyborczej

           do Młodzieżowej Rady Miejskiej Złotoryi, zwanej dalej Ordynacją,

           stanowiącą załącznik do Statutu, wybranych przez uczniów złotoryjskich

           gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 § 10.   Do wyłącznej właściwości Rady należy:

       1/ uchwalanie projektu statutu Rady,

       2/ wybór i odwołanie Prezydium Rady oraz przyjmowanie sprawozdań

           z jego działalności,

       3/ ustalanie składów osobowych komisji Rady,

       4/ powoływanie i odwoływanie Miejskiego Rzecznika Praw Młodzieży,

          zwanego dalej Rzecznikiem,

       5/ nadawanie tytułu „Młodego Złotoryjanina Roku”,

       6/ uchwalanie projektu zmian do Ordynacji ,

       7/wyrażanie stanowiska o projektach uchwał Rady Miejskiej w  Złotoryi,

           związanych z zadaniami określonymi § 8 pkt.2,

       8/ wyrażanie stanowiska w sprawach istotnych dla miasta Złotoryi,

            9/ decydowanie o przeznaczeniu wszelkich środków finansowych 

                będących w dyspozycji Rady,

     10/ stanowienie w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji

           innych organów Rady.

 § 11.   1. W sprawach istotnych dla realizacji celów, o których mowa w § 7

                niniejszego statutu, Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu

                konsultacji.

            2. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji określa każdorazowo Rada

                w uchwale o przeprowadzeniu konsultacji.

            3. Wynik konsultacji ma charakter opinii.

§  12.  Organizację wewnętrzną  oraz tryb pracy Rady określa Regulamin

           Młodzieżowej Rady Miejskiej w Złotoryi, zwany dalej Regulaminem,

           uchwalany przez Radę. Rada przekazuje tekst Regulaminu Radzie

           Miejskiej w Złotoryi, która w terminie 1 miesiąca może wnieść do niego

            stosowne uwagi.

  § 13.1. Radny reprezentuje wyborców, przedstawia i wyjaśnia swoim
              wyborcom zasadnicze cele Rady oraz informuje ich o działaniach
              podejmowanych przez Radę.
         2. Radny współpracuje z samorządem uczniowskim w okręgu,
               w którym został wybrany, przyjmuje skargi, uwagi i wnioski oraz
               przedstawia je Radzie do rozpatrzenia.

         2. Radny współpracuje z samorządem uczniowskim w okręgu,
               w którym został wybrany, przyjmuje skargi, uwagi i wnioski oraz

               przedstawia je Radzie do rozpatrzenia.

  § 14.1. Radny jest zobowiązany brać czynny udział w pracach Rady i jej

              organów, do których został wybrany lub desygnowany.

          2. Radny, z wyjątkiem członków Prezydium i Rzecznika, jest

              zobowiązany brać czynny udział  w pracach  co najmniej jednej

              komisji stałej Rady.

   § 15.   Szkoła, którą reprezentuje dany radny winna zapewnić mu warunki

              niezbędne do wykonywania mandatu i udzielać pomocy w jego pracy.

   § 16.1.W przypadku uchylania się od obowiązków związanych

   z wykonywaniem mandatu radnego lub nieprzestrzegania przepisów

              niniejszego statutu, radny może zostać ukarany upomnieniem lub

   naganą.

           2. Upomnienia udziela pisemnie Przewodniczący Rady, informując

               radnego o przyczynie jej udzielenia.

3.     Nagany udziela pisemnie Przewodniczący Rady  po uprzednim

               nieskutecznym upomnieniu radnego. O fakcie udzielenia nagany,

               Przewodniczący Rady informuje Radę i szkołę, którą reprezentuje

               dany radny.

 

Prezydium Rady.

 

2.     Funkcji, o których mowa w ust.1 nie można łączyć z funkcją

   Rzecznika oraz członkostwem w Komisji Organizacyjno-Prawnej

               Rady.

  § 18. Do zadań Prezydium Rady należy w szczególności :

      1/czuwanie nad tokiem i terminowością prac Rady,

      2/przygotowywanie projektów uchwał Rady,

           3/opracowywanie projektu budżetu Rady , ( jeżeli Rada takowy posiada)
              i jego realizacja,

      4/przedkładanie Radzie sprawozdań z pracy Prezydium Rady,

      5/współpraca w imieniu Rady z Radą Miejską w Złotoryi, oraz innymi

         organami władzy publicznej.

  § 19.Zasady wyboru Przewodniczącego Rady , Wiceprzewodniczących 

          Rady , Sekretarza Rady , Skarbnika Rady , a także tryb pracy

          Prezydium określa Regulamin.

Przewodniczący Rady

                                                                                                          

  §20.1.Przewodniczący Rady  współdziałając z Prezydium Rady
            i przewodniczącymi komisji Rady , kieruje jej pracą oraz czuwa nad

            zapewnieniem radnym warunków niezbędnych do wykonywania

            mandatu.

    2.W przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez

             Przewodniczącego Rady zastępuje go wyznaczony przez niego

             Wiceprzewodniczący Rady.

   § 21. Przewodniczący Rady w szczególności:

            1) organizuje pracę Rady,

            2) zwołuje sesje Rady i przewodniczy jej obradom,

            3) reprezentuje Radę na zewnątrz,

            4) zapewnia realizację uprawnień Rady jej komisji i radnych,

            5) nadaje bieg inicjatywom uchwałodawczym, oraz wnioskom innych

                organów i instytucji skierowanym do Rady,

            6) czuwa nad przestrzeganiem Statutu Rady,

            7) organizuje współpracę pomiędzy organami Rady, koordynuje ich

                działania, a w razie potrzeby zleca im rozpatrzenie określonych spraw

                z jednoczesnym wyznaczeniem terminu ich załatwienia,

            8) określa na piśmie zakres obowiązków Wiceprzewodniczących Rady,

            9) podejmuje inne czynności wynikające ze Statutu oraz uchwał Rady.

Komisje Rady

  § 22. W celu sprawnego wykonywania zadań Rada powołuje Komisje stałe

           i  doraźne.

  § 23. Rada powołuje następujące Komisje stałe:

           1)Komisja Sportu i Rekreacji,

           2)Komisja Kultury i Oświaty,

           3)Komisja Zdrowia i Patologii Społecznej,

           4)Komisja Organizacyjno-Prawna.

                                                                                              

  § 24.1.W skład Komisji Organizacyjno-Prawnej wchodzi nie mniej niż

             trzech i nie więcej niż siedmiu radnych, z wyłączeniem członków

             Prezydium oraz Rzecznika.

          2.Do kompetencji Komisji Organizacyjno-Prawnej należy 
             w szczególności:

             1/występowanie do Prezydium lub Rzecznika z wnioskami

                wynikającymi ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

             2/występowania do Rady z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla

                ustępującego Prezydium,

             3/wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady,

             4/udzielanie wykładni przepisów Statutu i uchwał Rady,

             5/rozstrzyganie w sprawach  spornych powstałych na tle działalności

                Rady,

             6/wykonywanie innych działań zleconych przez Radę.

  § 25. Rada może powoływać odrębnymi uchwałami komisje doraźne.

           Powołując takie komisje, Rada określa cel, zasady i tryb ich działania

           oraz ustala skład osobowy. Po wypełnieniu zadań komisji, Rada odrębną

           uchwałą rozwiązuje komisję.

                                                                                                        

  § 26. Komisje podlegają wyłącznie Radzie.

           1.Komisje działają na podstawie rocznego planu pracy, oraz wykonują

              zadania zlecone doraźnie przez Radę.

           2.Komisje, co najmniej raz na pół roku, składają Radzie sprawozdanie

              ze swojej działalności.

§ 27. Zasady i tryb pracy komisji stałych Rady określa Regulamin.

 

ROZDZIAŁ IV

Miejski Rzecznik Praw Młodzieży

 

                                                                                                        

  § 28.  1. Ustanawia się Miejskiego Rzecznika Praw Młodzieży w Złotoryi.

2. Rzecznik stoi na straży praw i wolności młodych mieszkańców

                Złotoryi oraz uczniów złotoryjskich szkół, określonych w Konstytucji

                Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisach prawnych.

 3.Rzecznik podejmuje inne czynności związane z propagowaniem idei 

    ochrony praw i godności młodych obywateli oraz upowszechnianiem

    przepisów prawnych dotyczących dzieci i młodzieży.

  § 29. Zasady wyboru oraz tryb pracy Rzecznika określa Regulamin Miejskiego

           Rzecznika Praw Młodzieży w Złotoryi, uchwalony przez Radę

           z uwzględnieniem zapisu § 12 zdanie 2 Statutu.

Postanowienia końcowe

  § 30. Propozycja zmiany Statutu wymaga uchwały Rady podjętej w obecności

           co najmniej 2/3 składu Rady. Propozycja ta przedstawiana jest Radzie

           Miejskiej w Złotoryi.

  § 31. Rada może zostać rozwiązana mocą własnej uchwały podjętej

           w obecności co najmniej 4/5 składu Rady.

                                                                                      

ORDYNACJA  WYBORCZA  DO  MŁODZIEŻOWEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  ZŁOTORYI.

§ 1. Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb wyboru radnych do

       Młodzieżowej Rady Miejskiej w Złotoryi.

§ 2. 1. Do Rady może kandydować osoba, która uczęszcza do

           ponadpodstawowych szkół złotoryjskich.

       2. Liczba radnych wybieranych do Rady wynosi 15.

       3. Okręgami wyborczymi są:

           1/ Gimnazjum nr 1

           2/ Gimnazjum nr 2

           3/ Liceum Ogólnokształcące

           4/ Zespół Szkól Zawodowych przy ul. Wilczej,

           5/ Zespól Szkół Zawodowych przy ul. Wojska Polskiego

        4.Na każdy okręg wyborczy przypadają 3 mandaty wyborcze.

 § 3. Wybory do Rady są równe, bezpośrednie, powszechne i większościowe,

        a głosowanie tajne.

 § 4.1.Wybory do  Rady pierwszej kadencji przeprowadzone zostaną przez 

          Miejska Komisję Wyborczą złożoną z 5 przedstawicieli samorządu

          uczniowskiego - po jednym z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, LO

          i dwóch z Zespołu Szkół Zawodowych.

      2. Komisja ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza.

      3. W pracach Miejskiej Komisji Wyborczej nie może uczestniczyć kandydat

          na radnego.

      4. Wybory zarządza Miejska Komisja Wyborcza w terminie 1 miesiąca 

          przed upływem kadencji  Rady.

      5. Wybory powinny być przeprowadzone najpóźniej 30 dni od ich 

          zarządzenia.

      6. Wybory w poszczególnych okręgach przeprowadzają Szkolne Komisje

          Wyborcze składające się z 3 osób wybranych przez samorząd uczniowski.

 § 5. Kandydaci na radnych powinni posiadać poparcie co najmniej 15 uczniów

       z własnego okręgu wyborczego.

 § 6. 1. Listy osób popierających kandydata muszą zawierać imię, nazwisko,

           klasę,  adres zamieszkania, rok urodzenia, numer legitymacji szkolnej

           osoby popierającej oraz jej własnoręczny podpis. Wzór listy osób

           popierających kandydaturę stanowi załącznik  do Ordynacji Wyborczej.

       2. Listy te powinny zostać złożone do Miejskiej Komisji Wyborczej

          w ciągu 14 dni od daty pisemnego poinformowania szkoły o wyborach.

3.Na podstawie list osób popierających kandydatów Miejska Komisja  

   Wyborcza w ciągu 5 dni od daty ich wpłynięcia ustala listę osób

    uprawnionych do kandydowania.

4.Odrzucenie kandydatury może nastąpić w sytuacji , gdy kandydat nie

   spełnia wymogów zawartych w ust.1 i 2.

§ 7. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem jej ogłoszenia przez   

       Miejską Komisję Wyborczą w postaci osobnego ogłoszenia.

§ 8.1. Prowadzenie kampanii w dniu wyborów jest zakazane.

      2. Głosowanie odbywa się  w godzinach 8.00 – 12.00.

§ 9.1. Głosujący otrzymuje od Szkolnej Komisji Wyborczej kartę do

          głosowania ostemplowaną pieczątką Miejskiej Komisji Wyborczej.

     2. Głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania, po

          przedstawieniu Szkolnej Komisji Wyborczej legitymacji szkolnej lub

          poświadczenia wychowawcy, bądź innego nauczyciela, że jest

  uczniem danej szkoły, i po podpisaniu listy wyborców.

     3. Głosujący stawia w pustym polu przy nazwisku kandydata, którego 

          popiera, znak „X”.

     4. Na karcie do głosowania znak „X” może być umieszczony tylko przy

         trzech nazwiskach.

     5. Za głosy nieważne uznaje się karty, na których znak „X” zakreślono 

  przy nazwiskach więcej niż trzech kandydatów.

6.     Karty puste należy uznać za ważne, ale bez dokonania wyboru.

 § 10.1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Szkolne Komisje

             Wyborcze przystępują do obliczenia jego wyników.

         2. Z przeprowadzonego głosowania Szkolna Komisja Wyborcza

             sporządza protokół, który powinien zawierać:

-         liczbę osób uprawnionych do głosowania,

-         liczbę wydanych kart do głosowania,

-         liczbę oddanych głosów,

-         liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,

-         liczbę głosów nieważnych,

-         liczbę głosów ważnych bez dokonania wyborów,

-         nazwiska i imiona osób wybranych do Rady.

3.     Protokół podpisują wszyscy członkowie Szkolnej Komisji

               Wyborczej i przekazują go Miejskiej Komisji Wyborczej oraz podają

                wyniki głosowania do wiadomości wyborców.

   § 11.1. Mandat radnego uzyskują osoby, które uzyskały największą liczbę

                głosów.

           2. W przypadku uzyskania przez kandydatów na radnych równej liczby

                  głosów Miejska Komisja Wyborcza  w ciągu trzech dni

                  przeprowadza losowanie wyłaniające spośród tych kandydatów

                  radnego.

    § 12. Protesty związane z przebiegiem wyborów lub ustaleniem ich wyników

             można zgłaszać do Miejskiej Komisji Wyborczej w ciągu 7 dni od daty

             zakończenia głosowania. Po tym terminie protesty nie będą

             rozpatrywane.

    § 13. Miejska Komisja Wyborcza w terminie 9 dni po wyborach, na 

             podstawie protokołów, ogłasza wyniki wyborów w formie zwyczajowo

             przyjętej.

             Decyzja Miejskiej Komisji Wyborczej wchodzi w życie  7 dni od daty

             jej ogłoszenia.

 § 14.1.Pierwszą sesję pierwszej kadencji zwołuje i prowadzi Przewodniczący

               Miejskiej Komisji Wyborczej. Sesja ta zwoływana jest w ciągu 14 dni

               od daty uprawomocnienia się wyników wyborów do Rady.

           2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady każdej następnej kadencji zwołuje

               i prowadzi  Przewodniczący Rady ustępującej kadencji. Sesja ta

              zwoływana jest w ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia się wyników

              wyborów do Rady. Jeśli zwołanie sesji przez Przewodniczącego

              ustępującej kadencji nie będzie możliwe, sesja zwoływana jest i

              prowadzona przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.

  § 15. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek zrzeczenia się

               mandatu, ukończenia szkoły lub skreślenia z listy uczniów. Radny,

               który nie przestrzega Statutu  Rady i nie wywiązuje się ze

               swoich obowiązków, może zostać pozbawiony mandatu na podstawie

               uchwały Rady podjętej większością 2/3 składu Rady.

  

 § 16. Jeżeli okręg wyborczy nie jest reprezentowany przez określoną w § 2

              ust.4 liczbę radnych, Rada powierza mandat radnego następnej osobie,

              która w danym okręgu uzyskała kolejno największą liczbę głosów.

§ 17. Jeżeli obsadzenie mandatu byłoby niemożliwe z powodu braku

              kandydatów z danego okręgu wyborczego, mandat ten pozostaje

              nieobsadzony.

§ 18.1.Wniosek o dokonanie zmian w Ordynacji może być przedłożony

               Radzie Miejskiej Złotoryi po przyjęciu go w głosowaniu jawnym

               bezwzględną większością głosów, w obecności 2/3 składu Rady.

           2.Z wnioskiem o dokonanie zmian w Ordynacji może wystąpić

              Prezydium, Przewodniczący lub 5 radnych .

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

* umieszczony w uchwałach zapis:

"Uchwała wchdzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzedowym Województwa Dolnosląskiego" oznacza, że po upływie 14 dni, licząc od dnia ukazania sie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, uchwała wywiera przewidziane skutki prawne.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VIII /50/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Złotoryi i nadania jej Statutu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:23.12.2003 14:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:23.12.2003 14:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 96