Zarządzenie Nr 0050.173.2011
Burmistrza Miasta Złotoryja
Z dnia 17 sierpnia 2011 r.

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za I półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 28.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania za I półrocze 2011 roku budżetu Miasta Złotoryja w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za lata 2011-2023 w brzmieniu jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Informację wskazane w § 1, 2 niniejszego zarządzenia postanawia się przedłożyć Radzie Miejskiej w Złotoryi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Legnicy.

§ 4.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r. jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Złotoryja przedkłada się Radzie Miejskiej w Złotoryi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Legnicy. Informacja ta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Burmistrz Miasta
Ireneusz Żurawski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.173.2011 Burmistrza Miasta Złotoryja Z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za I półrocze 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:17.08.2011 08:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Soja
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:15.01.2018 08:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 386