Protokół Nr 0002.XIV.2011
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 28 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz.10-tej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotoryi Roman Gorzkowski, który stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał przybyłych na sesję: Posła Roberta Kropiwnickiego, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim, radnych oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Młodych Demokratów , którzy są inicjatorami powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Złotoryi.
Radni w głosowaniu:  za – 12    przeciw -  0 wstrzymało się – 0 przyjęli Protokół Nr 0002.XIII.2011 z dnia 21 listopada 2011 r.

Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady porządku obrad, który przedstawia się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Podjęcie pakietu uchwał:
    3.1. – w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowania Gminy
                Miejskiej Złotoryja,
    3.2. -  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2012,
    3.3. -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2011 rok,
    3.4. -  w sprawie zmiany Uchwały Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi
                z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy
                finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
    3.5. – w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji  i informacji
                podatkowych,
    3.6. -  w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/50/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi
                z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
                Miejskiej w Złotoryi i nadania jej Statutu,
    3.7. -  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta
                Złotoryja przed sądami administracyjnymi,
    3.8. -  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2012r,
    3.9. -  w sprawie przyjęcia  planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej
                w Złotoryi na rok 2012,
    3.10.- w sprawie przyjęcia opinii Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie
                przebiegu obwodnicy miasta Złotoryja.
4. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawy różne.

Przed przystąpieniem do realizacji przyjętego porządku obrad głos zabrał, za zgodą Rady, Poseł Robert Kropiwnicki.
Poseł Robert Kropiwnicki zadeklarował  współpracę z samorządem miasta. Sprawy samorządów są mu szczególnie bliskie, jest ich do załatwienia dużo ale przy rozwiązywaniu problemów proszę o kontakt ze mną – powiedział. Na bieżąco utrzymuję kontakty z Burmistrzem Miasta i Przewodniczącym Rady.
Mam świadomość, że niełatwy jest czas konstruowania budżetu na rok przyszły.
Podstawowym zagrożeniem dla  finansów Polski jest sytuacja w Grecji, Włoszech itd. Wskaźniki w budżecie centralnym nie są małe ale nie możemy przewidzieć sytuacji finansowej w krajach UE. Naszym kluczowym zadaniem, ważnym dla rozwoju Pogórza Kaczawskiego, jest budowa obwodnicy. Oprócz drogi S3 jest to jedna z ostatnich i najważniejszych inwestycji województwa.
Następnie podziękował za zaproszenie na sesję i życzył wszystkim szczęśliwego Nowego Roku 2012.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  podziękował Posłowi Robertowi Kropiwnickiemu za wystąpienie  wyrażając jednocześnie nadzieję, że współpraca będzie owocna.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

Informację z pracy Urzędu Miejskiego w okresie między sesjami złożył Burmistrz Miasta Złotoryja Ireneusz Żurawski:
1. Złożono wniosek o płatność nr 6 do projektu: „ Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego” realizowany w ramach Działania Nr6.5 Priorytet nr 6 RPO WD i otrzymano pozytywną ocenę,
2. Realizowano projekt pn.”Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego” – emisja reklamy telewizyjnej na temat j.w.; wykonanie gadżetów,
3. Realizowano projekt „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole nr 3 w Złotoryi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
4. Złożony został wniosek końcowy o płatność w ramach projektu „Droga do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
5. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz złożono do Starostwa Powiatowego w Złotoryi zgłoszenie robót nie  wymagających pozwolenia na budowę zadania  pn.”Zagospodarowanie parku przy ul. Maluchów w Złotoryi na obszar aktywnej turystyki, rekreacji i integracji społecznej”,
6.Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na sporządzenie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości Gminy Miejskiej Złotoryja na 2012 r,
7. Podpisano umowę i uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławia  oddział w Legnicy dofinansowanie zadania przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej w Złotoryi w ramach inwestycji pn: „Przebudowa drogi ul. Szkolnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”,
8. Rozliczono z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu dofinansowanie inwestycji pod nazwą: „Modernizacja drogi gminnej ul. Górniczej w Złotoryi – wymiana nawierzchni jezdni i chodnika”,
9. Wykonano świąteczną dekorację miasta,
10.Dokonano drobnych napraw nawierzchni ulic ( Śląska, Konopnickiej, Rynek, Leszczyńska),
11.Miasto było współorganizatorem Wigilii w mieście i zakończenia obchodów jubileuszu 800-lecia miasta Złotoryja,
12.Współorganizowaliśmy Wigilię dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
13.Trwa rozliczanie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

AD. 2 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radna Barbara Listwan  zwróciła się z prośbą o interwencję w sprawie oświetlenia ul. Wojska Polskiego. Idąc w stronę Szkoły Zawodowej, na wysokości sklepu mięsnego bardzo często gasną lampy.
Radna Wiesława Żak  poruszyła także problem oświetlenia miasta. Na ul. Hożej przy przystanku autobusowym 2 lampy nie palą się.  Dzień jest krótki, robi się szybko ciemno i ta sytuacja stwarza dużą niedogodność dla korzystających z przystanku.

AD. 3 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Rozpoczęto procedurę  uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zapoznał radnych z zapisami ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 226,227,228 i 230 ustawy Rada  musi podjąć uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej obejmującej lata 2012 – 2023. Inicjatywa sporządzenia projektu uchwały w tym zakresie i jej zmian należy wyłącznie do kompetencji Burmistrza Miasta i jest podejmowana nie później niż uchwała budżetowa. Projekt tej uchwały jest przedstawiany Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Maciejak   odczytała Uchwałę Nr II/314/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Złotoryja na lata 2012 – 2023
przedłożonej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok.

Następnie głos zabrał  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  Józef Banaszek,  który przedstawił stanowisko Komisji w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Po szczegółowym omówieniu przez Skarbnika Miasta Grażynę Soję  na posiedzeniu Komisji  projektu uchwały – Komisja jednogłośnie skierowała go pod obrady Rady.

Rada w głosowaniu:
za – 12   przeciw -   0    wstrzymało się -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIV.73.2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2012 głos zabrała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Maciejak, która  odczytała Uchwałę Nr II/313/2011  Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Legnicy z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Złotoryja na 2012 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski zapoznał radnych z procedurą prawną niezbędną przy uchwalaniu budżetu. Projekt budżetu był przedmiotem obrad Komisji Rady Miejskiej. Projekt został dostarczony Radzie w ustawowym terminie do 15 listopada br., a Skarbnik Miasta Grażyna Soja szczegółowo omawiała na posiedzeniach Komisji działy budżetu będące w zakresie działania Komisji. Komisje sporządziły pozytywne  opinie do projektu budżetu, nie wnosząc żadnych wniosków, które zostały przekazane Burmistrzowi Miasta. Następnie na podstawie otrzymanych opinii swoją opinię sporządziła Komisja Budżetu i Finansów. Opinia została przekazana Burmistrzowi Miasta.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek, który
powiedział, że Komisja Budżetu pracowała zgodnie z zapisem § 5 ust. 3 Uchwały Nr 0007.VIII.27.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W dniu 6 grudnia 2011 r. Komisja Budżetu i Finansów sformułowała następującą  opinię odnośnie projektu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2012:
„Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Złotoryi pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2012”.  Powyższa opinia została przegłosowana. „Za” głosowało 8 radnych – wszyscy obecni na posiedzeniu.

Następnie głos zabrał  Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski, który powiedział:
„Przedkładam Wysokiej Radzie  projekt budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2012. Projekt został przygotowany w oparciu o obowiązujący stan prawny, przewidywane wykonanie dochodów miasta oraz realizację zadań z uwzględnieniem możliwości finansowych po stronie wydatków.
Mając świadomość o możliwościach finansowych gminy, biorąc pod uwagę mogące wystąpić zagrożenia w czasie trwania roku budżetowego, budżet został przygotowany i przedstawiony Wysokiej Radzie wraz z projektem uchwały oraz stosownymi objaśnieniami. Planowane dochody budżetu miasta wynoszą: 48 482 142 zł natomiast wydatki wynoszą : 44 984 603 zł.
Wnoszę o jego uchwalenie.”
Rada w głosowaniu:
za -  12   przeciw -  0    wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIV.74.2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2012.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  podziękował radnym za przyjęcie budżetu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski podsumowując sprawę uchwalenia budżetu miasta stwierdził, że miasto otrzymało solidną podstawę do realizacji zamierzeń. Mam nadzieję – powiedział – że korekty budżetu dokonywane w ciągu roku będą dotyczyły  zwiększenia środków finansowych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
Z sesji wyszedł Poseł Robert Kropiwnicki.

Rada przystąpiła do realizacji pozostałych pkt porządku obrad.
Skarbnik Miasta Grażyna Soja  omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2011 r. Zmniejszeniu o kwotę 307 348 zł ulegają zarówno dochody jak i wydatki.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek  poinformował Radę, że po wysłuchaniu szczegółowych wyjaśnień , Komisja Budżetu jednogłośnie skierowała projekt uchwały pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 12    przeciw -  0  wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIV.75.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2011.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  przekazała, że projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.  Zapisy tego projektu uchwały są konsekwencją  zmian w budżecie .
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  potwierdził, że Komisja  na swym posiedzeniu , po wysłuchaniu wyjaśnień,  jednogłośnie skierowała projekt uchwały na sesję.
Rada  w głosowaniu:
za – 12   przeciw – 0   wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIV.76.2011  w sprawie zmiany Uchwały Nr III/6/2010  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  wyjaśniła odnośnie projektu uchwały o numerze roboczym  3.5. , że przygotowane zostały formularze podatkowe dostosowane do przepisów ustawy jeżeli chodzi o terminy złożenia deklaracji. Podatnicy mogą także posługiwać się peselem, nie trzeba wpisywać NIP.

Komisja Budżetu i Finansów   jednogłośnie skierowała projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych – poinformował jej Przewodniczący  Józef Banaszek.
Radni w głosowaniu:
za – 12   przeciw -  0  wstrzymało się  - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XIV.77.2011m w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski , przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w statucie  Młodzieżowej Rady Miejskiej, przypomniał Radzie, że projekt uchwały powstał z inicjatywy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  po uprzednich spotkaniach z przedstawicielami Stowarzyszenia Młodych Demokratów, którzy chcą  reaktywować Młodzieżową Radę Miejską w Złotoryi. Do istniejącej już uchwały z 2003 r. wprowadzone zostały poprawki. Po przyjęciu zmian zostanie ogłoszony jednolity tekst  uchwały. Inicjatorzy zorganizują wybory do Rady Młodzieżowej.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Kinga Maciejak
zwróciła się do radnych o pozytywne przyjęcie projektu uchwały.  Członkowie Komisji jednogłośnie  skierowali ten projekt uchwały pod obrady Rady.

Rada w głosowaniu:
za – 12     przeciw -  0    wstrzymało się   -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIV.78.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/50/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Złotoryi i nadania jej Statutu.

Za zgodą radnych głos zabrał przedstawiciel Stowarzyszenia Młodych Demokratów Jakub Jagiełło. Podziękował radnym za przyjęcie uchwały. Młodzieżowa Rada Miejska będzie kuźnią młodych demokratów. Następnie  życzył  Radzie realizacji budżetu w 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski poinformował, że  Pani Renata Mazurek – Kujawa złożyła skargę na naszą Uchwałę nr 0007.X.47.2011 w sprawie odpłatności za zajęcia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Skargę skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Projekt następnej uchwały dotyczy więc  udzielenia radcy prawnemu Barbarze Szynkowskiej  pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej przed sądami administracyjnymi.
Radny Józef Banaszek – zapytał, czy po zakończeniu sprawy radca prawny poinformuje Radę o wynikach jej zakończenia ?  - na co otrzymał odpowiedź twierdząca.
Radni w głosowaniu:
za – 12   przeciw -  0 wstrzymało się  - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XIV.79.2011 w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Złotoryja przed sądami administracyjnymi.

Przed przystąpieniem do uchwalenia planu pracy Rady na rok 2012 , Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   odczytał projekt uchwały o numerze roboczym  3.8. Projekt był dyskutowany na posiedzeniach Komisji Rady.
Radna Barbara Listwan  zgłosiła wniosek  aby w grudniu do tematu o realizacji wniosków dopisać słowo „ Ocena”.

Rada w głosowaniu:
za – 12   przeciw  -  0  wstrzymało się  -  0
wyraziła na to zgodę.
Radni w głosowaniu:
za – 12   przeciw -  0   wstrzymało się  - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XIV.80.2011  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2012 rok.

Rada w głosowaniu:
za – 12      przeciw -  0    wstrzymało się   -   0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIV.81.2011 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2012 r.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały oznaczonej numerem roboczym 3.10 w sprawie przebiegu obwodnicy miasta Złotoryja –
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   wystąpił z wnioskiem aby do projektu uchwały dodać załącznik „Wariant VII” w postaci mapy.
Radny Józef Banaszek  dodał, że dla uściślenia można zaznaczyć iż jest to wariant południowy.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski stwierdził, że nie widzi sensu dołączania załącznika. W projekcie  pn. „Wielowariantowa analiza przebiegu wariantów  obwodnicy miasta  Złotoryja” znajduje się 9 wariantów, a jeden z nich to wariant 7 . Jest to właśnie  ten najkorzystniejszy dla nas wariant południowy.
Radni w głosowaniu:
za – 2     przeciw -  8    wstrzymało się -   2
odrzucili wniosek Przewodniczącego Rady.

Radni w głosowaniu:
za -  11   przeciw -   0    wstrzymało się   - 1
podjęli Uchwałę Nr 0007.XIV.82.2011  w sprawie przyjęcia opinii Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie przebiegu obwodnicy miasta Złotoryja.

AD. 4. ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski -  w odpowiedzi na uwagi radnej B. Listwan i W. Żak  w sprawie niesprawnego oświetlenia miasta  wyjaśnił, że  sprawdzi i podejmie kroki w celu usunięcia usterek.

AD. 5 – SPRAWY RÓŻNE.

Radny Józef Banaszek  podziękował Burmistrzowi Miasta za  szybką naprawę słupka  naprzeciw wejścia do Kościoła. Słupek został zdewastowany  przed samymi świętami. Dlatego dziękuję służbom miejskim za szybką interwencję – powiedział.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił przerwę w obradach Rady do godz. 12-tej.

O godzinie 12-tej Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  wznowił obrady sesji Rady Miejskiej. Przywitał  przybyłych na uroczystą część sesji Kierownictwo Urzędu z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim, Starostę Złotoryjskiego Józefa Sudoła i Przewodniczącego Rady Powiatu Zenona Bernackiego, Księdza Prałata Mariana Sobczyka, dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta oraz wszystkich pozostałych przedstawicieli organizacji samorządowych w mieście.
Przypomniał, jak w roku 2010 Rada wchodziła w nową kadencję i nikt nie wiedział co przyniesie rok 2011. W mojej ocenie – powiedział- rok 2011  był dobrym okresem dla miasta i powiatu. Udało się zrealizować większość zamierzeń. Stoimy jednak w takim  miejscu gdy nie znamy  przyszłości realizacji zamierzeń w roku 2012 a także tego co przyniesie nam świat i Europa.
W ciągu minionego roku spotykaliśmy się wszyscy na wielu spotkaniach. Jednym z miejsc naszych spotkań był Kościół Mariacki.  Następnie opowiedział fakt historyczny z dziejów Złotoryi. W lutym 1801 roku przyjechał do Złotoryi
organista. Ustalił z Burmistrzem, że w Kościele odbędzie się koncert organowy. Grupa mieszkańców miasta, ewangelików, ostro przeciwko temu protestowała.
W proteście udali się do Ratusza ale nic to nie dało. W dzień koncertu tłum poturbował organistę i jego żonę, którzy  schronili się u Burmistrza. Przytoczony fakt, świadczący o aktywności mieszkańców miasta 200 lat temu., skłania jednocześnie do wniosku, iż dobrze jest, że dzisiaj nie dochodzi w mieście do takich wydarzeń…
Wszystkim zgromadzonym na dzisiejszej sesji dziękuję za kredyt zaufania jakim obdarzyliście  Państwo nas rok temu. Dziękuję za życzenia Bożonarodzeniowe i noworoczne. Dziękuję naszemu duchowieństwu, które wspierało nas duchowo i materialnie. Dziękuję organizacjom społecznym, które zasypały nas  propozycjami imprez z okazji 800-lecia miasta. Pojawiły się nawet zdania, ze w mieście jest nadmiar inicjatyw społecznych. Dlatego rada Miejska w styczniu chciałaby spotkać się  z przedstawicielami organizacji społecznych i podyskutować na ten temat.
Na zakończenie życzę Państwu wszystkiego dobrego w przyszłym roku zarówno w miejscach pracy jak i w domach.Następnie poinformował, że 2 organizacje a mianowicie: Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych oraz Związek Zawodowy Policjantów „Solidarność” wręczą odznaczenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja Ireneuszowi Żurawskiemu.
W imieniu Zarządu Oddziału Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych  „Złotą Odznakę za zasługi ”  wręczył Burmistrzowi Miasta  , Przewodniczący Zarządu Marian Listwan.
Następnie przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji odczytał Uchwałę  nr 180/5 w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta Ireneuszowi Żurawskiemu „Złotą Odznakę za zasługi dla Związku Zawodowego Policjantów Solidarność”.
Wręczenia  odznaki dokonał Przewodniczący Związku Seweryn Maciejewski.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  podziękował za otrzymane wyróżnienia.
Jest to moment miły ale i zobowiązujący.  Podziękował radnym za uchwalony budżet na rok 2012. Ten budżet jest budżetem trudnym i oszczędnym. Nie do końca potrafimy przewidzieć to co dzieje się wokół nas na arenie międzynarodowej. Podziękował  wszystkim organizacjom społecznym i mieszkańcom za udział w obchodach 800-lecia naszego miasta. Zaplanowane imprezy przebiegały w sposób prawidłowy i bezpieczny. Największą radość sprawiały mi gratulacje od osób zaproszonych  jak i przyjezdnych. Kończąc  składam wszystkim  życzenia dużo zdrowia i dobrego roku 2012.

Starosta Józef Sudoł   nawiązał do historii sprzed 200 lat opowiedzianej przez Przewodniczącego Rady.  Świadczy ona o aktywności złotoryjan i działaniach na rzecz społeczności miejskiej. Teraz ta aktywność przejawia się  w formie działalności organizacji społecznych. Rok 2012 jest rokiem, którego boimy się wszyscy. W roku minionym niektóre sprawy udało nam się zrealizować m.in. dzisiaj podpisujemy akt notarialny na siedzibę Starostwa. Życzę wszystkim aby rok 2012 był rokiem dobrym, żebyśmy wszyscy działali  dla dobra mieszkańców w atmosferze spokoju.

Ksiądz Dziekan Marian Sobczyk  wyraził wdzięczność za zaproszenie na kolejne już spotkanie z Radą i przedstawicielami społeczności miejskiej. Wraz  z księżmi pozostałych parafii  wspominamy uroczystości obchodów 800-lecia miasta: koncert kolęd, korowód majowy, uroczystości związane z rozpoczęciem Mistrzostw Świata w Płukaniu Złota, Wigilię w Rynku. Życzę Paniom i Panom pokoju i dobra. Niech z naszego działania wypływa dobro, które przyczyni się do pomnażania dobra wspólnego.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  przypomniał, o czym nie wszyscy wiedzieli, że rok 2011 był rokiem obchodów 800-lecia istnienia Zakonu Klarysek.
Następnie podziękował  wszystkim za pomoc w organizacji obchodów 800-lecia miasta i okazaną aktywność.

O godzinie 12.35  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski ogłosił sesję za zamkniętą.


                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                     Roman Gorzkowski


Protokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XIV.2011 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:16.01.2012 10:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:16.01.2012 10:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 47