Zarządzenie Nr 0050.5.2012
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2012.

 Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , w związku z art. 5 ust.4 pkt 2 i art. 13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie           (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z  późn. zm.) oraz uchwałą 0007.XIII.71.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia “Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej w składzie:

  • Włodzimierz Bajoński  - przewodniczący
  • Zbigniew Wróblewski
  • Wioleta Łaskawiec-Wilk
  • Anna Ardelli
  • Beata Siudak zgłoszona przez Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości

rozstrzyga się otwarty konkurs  ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:
1. sportu dzieci i młodzieży, rekreacji : zimowy wypoczynek dzieci  i młodzieży, wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień,

§ 2.

Przyznaje się następujące środki finansowe na realizację zadania nr 1.a) dla:

  1. Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Złotoryi, 59-500 Złotoryja, ul. Sienkiewicza 4 – zimowy wypoczynek w miejscu zamieszkania „Zima w Mieście”,  od 16-27.01.2012 r. –  kwota wsparcia -  4.700.00  zł
  2. Kaczawskiego Klubu Sportowego „REN-BUD”, 59-500 Złotoryja, pl. Sprzymierzeńców 2 -Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień „Z Łysej Górki na Pazurki”, od  16-27.01.2012 r. - kwota wsparcia - 2.700,00 zł
  3. Klubu Żeglarskiego “REDA” ul. Garbarska 2 , 59-500  Złotoryja -   Zimowy wypoczynek  dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień „BRYG-2012”, od  16-25.01.2012 r. – kwota wsparcia – 2.600,00 zł

§ 4.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się przez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz na stronie internetowej www.zlotoryja.pl.

§ 5.

Wykonanie powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania                  w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.


§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                  

Burmistrz Złotoryi
Ireneusz Żurawski

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.5.2012 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2012.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:11.01.2012 15:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.01.2016 09:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 374