Protokół Nr 0002.XV.2012
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 26 stycznia 2012 r.


          Na podstawie art.20 ustawy o samorządzie gminnym ,sesję Rady Miejskiej w Złotoryi otworzył o godz. 13.30 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotoryi Roman Gorzkowski,  który stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał przybyłych na sesję: Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim, przedstawicieli organizacji społecznych i pozostałych zaproszonych gości.
Radni w głosowaniu:  za – 12   przeciw – 0   wstrzymało się – 0 przyjęli Protokół Nr 0002.XIV.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. Informacja  Burmistrza Miasta z pracy w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
2. Wnioski, zapytania i interpelacje radnych.
3. Organizacje społeczne w mieście; znaczenie ich inicjatyw.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
4.1. – w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2012 r.,       
4.2. -  w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2007 – 2013,
4.3. -  w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Złotoryi,        
4.4. – zmieniająca Uchwałę Nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.
5. Stanowisko radnych Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie zamiaru likwidacji Sądu Rejonowego w Złotoryi.
6. Informacja o pracy Rady Miejskiej w Złotoryi od początku kadencji do grudnia 2011 r.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
8. Sprawy różne.

AD.1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ.

Informacje z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej złożył Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski. Poinformował, że w okresie od ostatniej sesji zajmowano się następującymi sprawami:
1.  Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowy z rzeczoznawcami na zadanie pn. „ Sporządzania operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości Gminy Miejskiej Złotoryja”.
2. Zakończono realizację i rozliczono zadanie przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej w Złotoryi w ramach inwestycji pn.”Przebudowa drogi ul. Szkolnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” dofinansowane ze środków WFOŚ i GW we Wrocławiu,
3. Podpisano porozumienie ws. udzielenia pomocy finansowej Gminy Złotoryja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań:  „Budowa chodnika w m.Złotoryja – ul. Chojnowska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328” oraz „Budowa chodnika w m.Złotoryja – ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 wraz z przebudową i remontem istniejących chodników”,
4. Przystąpiono do demontażu iluminacji świątecznych,
5. Przeprowadzono negocjacje z TAURON na „Eksploatację sieci oświetlenia drogowego”,
6. Realizowane były zadania w projekcie pn. „Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego” a mianowicie:
-  rozstrzygnięto zapytania ofertowe i podpisano umowę z wykonawcą  na udział Gminy Miejskiej Złotoryja i partnerów w projekcie / Gminy Jawor, Gminy Świerzawa, Powiatu Jaworskiego i Powiatu Złotoryjskiego/ na udział w Targach
Holiday World w Centrum Wystawienniczym w Pradze w dniach 09 – 12 luty 2012 r.,
-  rozstrzygnięto zapytania ofertowe i podpisano umowę z wykonawcą na udział Gminy Miejskiej Złotoryja i partnerów w projekcie na udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych Wrocław 3-5 luty 2012 w Hali Stulecia we Wrocławiu,
-  przeprowadzono zapytania ofertowe na wykonanie gadżetów: rozstrzygnięto dwa z ośmiu; podpisano umowę z wykonawcami gadżetów.
7. Realizowano  działania w projekcie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 3 w Złotoryi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
8. Złożono wniosek o płatność w ramach projektu pn.”Polsko –Niemiecki dialog edukacyjny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
9. Złożono uzupełnienia do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ objętego PROW na lata 2007 – 2013 pn: „Modernizacja /przebudowa/ targowiska miejskiego w Złotoryi „Mój Rynek”,
10. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z otrzymaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.” Budowa separatora z odstojnikiem odprowadzającego wodę do rzeki Kaczawa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na ul. Garbarskiej i Stromej”,
11. Złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.” Zagospodarowanie  parku przy ul. Maluchów w Złotoryi na obszar aktywnej turystyki, rekreacji i integracji społecznej”.
12. Miasto było współorganizatorem Noworocznego Koncertu Kolęd i Koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
13. Dokonano rozliczenia dotacji przekazanych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania związane ze sportem dzieci i młodzieży.
Następnie Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  poinformował Radę, że Prokuratura umorzyła  postępowanie w sprawie zatrudniania dyrektorów Chóru Nauczycielskiego „Bacalarus” na etatach szkół. Jak widać prawo nie zostało naruszone.

Ad. 2 – WNIOSKI, ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH.

Radny Józef Banaszek  zgłosił następujące sprawy:
1. Zgłaszaną już wcześniej potrzebę wykonania zejścia od strony al. Miłej do budynku  Wspólnoty Mieszkaniowej RPK, co znacznie skróciłoby drogę do Wspólnoty mieszkańcom,
2. Konieczność zwrócenia się do Poczty o wyjaśnienie sprawy  znikających z ulic skrzynek pocztowych. Ostatnio zabrano skrzynkę z Rynku 42 oraz koło wieży kościelnej.
3. Ciągle naprawiana jest kostka w obszarze  starego miasta. Problem kruszącej się kostki miał być załatwiony poprzez zagęszczenie podłoża. Nie zostało to zrobione.

AD. 3 – ORGANIZACJE SPOŁECZNE W MIEŚCIE; ZNACZENIE ICH INICJATYW.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  przedstawił krótki zarys historyczny organizacji społecznych w mieście. Już w XIX wieku  w Złotoryi zaczęły powstawać  fundacje, partie polityczne, stowarzyszenia itp.  Świadczyło to o  dużej aktywności mieszkańców miasta. I tak zostało do dzisiaj. Dlatego z pewnym zdziwieniem przyjęliśmy poglądy, że w mieście jest przesyt organizacji.
Przeglądając różne wykazy znaleźliśmy ok. 40 organizacji, pomijając organizacje sportowe, których jest ok. 20. Zaczęliśmy w ten sposób naszą pracę, tj. aktualizację tego  rejestru. Nie wymieniamy tu partii politycznych ani organizacji związkowych. Spośród nich  wyodrębnić można  organizacje pożytku publicznego oraz takie, na które można przekazać 1% podatku. Wg naszej wiedzy w historii 1 % występowało 8  organizacji. Obecnie w wykazach występują tylko 3.Wciąż powstają nowe organizacje. W podjętej na sesji dyskusji  chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie:  czy jest ich za dużo?  czy ich aktywność jest miastu przydatna ? itp.. Oceniając ich pracę pamiętajmy, że ich członkowie pracują społecznie poświęcając swój prywatny czas po pracy.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej radna Kinga Maciejak  przedstawiła informację o organizacjach społecznych, które  na posiedzeniu Komisji  składały informacje ze swojej działalności.  Zaproszono na nie 9  organizacji . Komisja gościła  przedstawicieli 5 z nich, a mianowicie:
1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskie, reprezentowane przez Pana Krzysztofa Zamojskiego,
2. Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych, reprezentowane przez Prezesa Andrzeja Kowalskiego,
3. Chór Nauczycielski „Bacalarus” , który reprezentował Zbigniew Wróblewski,
4. Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości, reprezentowane przez panią Beatę Siudak
5. Polski Związek Działkowców- Rodzinne Ogrody Działkowe „Lena”, w imieniu których na Komisji informację składała pani Stanisława Chaim.
Informacja Komisji Oświaty nie obejmowała stowarzyszenia „ Szkoła Tańca Nowoczesnego ŁAU”, ponieważ  prowadząca Szkołę  Pani Joanna Kiraga złożyła
informację przed sesją /załącznik do protokołu/.
Informacja Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej stanowi załącznik do protokołu.
Następnie informację o organizacjach społecznych  przedłożył  Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych radny Janusz Markiewicz.
Komisja zapoznała się z zakresem działania następujących organizacji:
1. Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,  reprezentowanego przez Panią Carmen Lipkę,
2. Związku Inwalidów Wojennych RP – informację składał członek H.Pawłowski,
3. Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego -  reprezentowanego przez Prezesa Henryka Pawłowskiego,
4. Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce -  reprezentowane przez Prezesa Henryka Pawłowskiego,
5. Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  – informację składał Prezes Jan Woźniczak,
6. Polskiego  Towarzystwa Przyjaciół Nauki o Ziemi – reprezentowanego przez Panią Ewę Maciejewską,
7. Związku Harcerstwa Polskiego -  informację  przedstawiła Komendant Hufca ZHP Harcmistrz Ewa Miara,
8. Klubu Abstynenta „Relaks 3” -  Klub reprezentował Pan Zbigniew Michalski,
9. Związku Sybiraków – Koło w Złotoryi, które reprezentował Prezes Bolesław Mazur.
Informacja Komisji Spraw Społecznych stanowi załącznik do protokołu.

Podsumowując złożone informacje  Przewodniczący Rady Miejskiej  Roman Gorzkowski  stwierdził, iż znane są mu częste kontakty organizacji społecznych z Urzędem Miejskim.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski potwierdził, że kontakt z organizacjami odbywa się na bieżąco , w pracy codziennej. Staramy się być pomocni. W sposób szczególny – powiedział – chciałbym podziękować za udział w imprezach organizowanych z okazji 800-lecia miasta a głównie za udział w „Korowodzie”. Następnie Burmistrz zaprotestował wobec zdania wypowiedzianego przez Przewodniczącego Rady: „ze zdumieniem przyjęliśmy stwierdzenie, że organizacji w mieście jest za dużo”.  Twierdzę, że jest ich mało i każdą inicjatywę przyjmujemy pozytywnie.

Radna Ewa Miara - stwierdziła, że Pan Przewodniczący systematycznie pomija
organizację ZHP przy wymienianiu organizacji na które można przekazać 1 % podatku. W roku ubiegłym  zarobione w ten sposób 6 tys. zł pozwoliło na utrzymanie budynku Komendy Hufca. Niestety, środki te idą na konto Komendy Chorągwi, która następnie je rozdziela. Śmiem twierdzić, że Komenda Chorągwi nie przekazuje nam pełnych kwot, ponieważ nigdy nie mogliśmy się dowiedzieć  nazwisk ofiarodawców.
Następnie  zwróciła się do Burmistrza z pytaniem: czy wiadomo kto był inicjatorem wniosku do prokuratury w sprawie zatrudniania dyrektorów Chóru „Bacalarus”?
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  odpowiedział, że wie, ale nie jest upoważniony do przekazywania takiej informacji.

Za zgodą Rady – głos zabrał Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Aleksander Borys. Uzupełnił złożoną informację o działalność skierowaną do dzieci i młodzieży ze szkół powiatu złotoryjskiego. Obejmuje ona
kilkudziesięciu młodych ludzi, np. udział w zajęciach fotograficznych, lekcje historii itp. Następnie poprosił Radę aby zainteresowała się, jakie organizacje otrzymały środki w roku ubiegłym i ile.
Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  wyjaśnił, że wszelkie informacje dotyczące  finansowania organizacji społecznych znajdują się na stronie internetowej miasta. Jest to informacja publiczna, dostępna każdemu.

Pan Zbigniew Wróblewski -Prezes Chóru Nauczycielskiego „Bacalarus” uzupełnił  informację o działalności chóru  o podziękowania dla wspierających działalność chóru. Są to : Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Proboszcz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Jest znaczącą rzeczą, że chór może zostać zaprezentowany w kościele. Nie sposób pominąć też Księdza Dziekana oraz np. TMZM. Często bywa tak, że mieszkańcy miasta oczekują  od określonych grup społecznych jakiś efektów. Złotoryja ma to szczęście, że są osoby, które w sposób profesjonalny mogą to zrobić.
Pan Jan Woźniczak -  Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddz. w Złotoryi  uzupełnił swoją informację o historię stowarzyszenia. Następnie poinformował, że złożył na ręce Przewodniczącego  pismo w którym proponuje, aby któryś z radnych był łącznikiem z organizacjami społecznymi. Zwrócił się do Burmistrza z prośbą aby od czasu do czasu można było umieścić w Gazecie Złotoryjskiej jakąś informację bezpłatnie. Czy organizacje mogą na stronie internetowej Urzędu podawać jakieś informacje?
W odpowiedzi Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski zadeklarował, że  postara się wspólnie z informatykiem rozwiązać ten problem.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  odniósł się do wypowiedzi radnej Ewy Miary zarzucającej mu tendencyjność. W swoim wystąpieniu mówił o organizacjach, które mają siedzibę w Złotoryi. ZHP na swojej stronie internetowej nie ma znaczka świadczącego o możliwości przekazywania 1 % podatku. Cieszę się – powiedział, zwracając się do Burmistrza- że mamy takie samo zdanie w sprawie  inicjatyw organizacji społecznych. Staramy się, aby ich poziom był jak najwyższy. Zapytał, kiedy w internecie ukażą się wyniki konkursu na dofinansowanie  organizacji.
Burmistrz Miasta  wyjaśnił, że w m-cu lutym będzie ogłoszony konkurs na dofinansowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił przerwę w obradach od godz. 14.45 do 14.55.

O godz. 14.55 obrady zostały wznowione.

AD. 4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Skarbnik Gminy Grażyna Soja   omówiła zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.  Zmiana dotyczy  paragrafu z wydatków bieżących na majątkowe.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek poinformował, że projekt uchwały był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji, która  po otrzymaniu niezbędnych wyjaśnień , przy 1 głosie wstrzymującym skierowała  go na sesję.
Rada w głosowaniu:
za – 11    przeciw – 0 wstrzymało się -  1
podjęła Uchwałę Nr 0007.XV.83.2012  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2012 rok.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  omówiła  projekt uchwały w sprawie zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Powodem zmiany jest przejście zadania z listy rezerwowej na listę podstawową. Zmiana dotyczy remontu placu zabaw na ul. Maluchów.
Radna Ewa Miara Przewodnicząca Komisji Gospodarczej  przekazała, że Komisja Gospodarcza, po otrzymanych  od Pani Skarbnik wyjaśnieniach, jednogłośnie zaakceptowała projekt uchwały i skierowała go pod obrady Rady.

Radni w głosowaniu:
za – 12      przeciw -  0   wstrzymało się  - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XV.84.2012   w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2007 – 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  odczytał pismo Barbary Listwan w sprawie zrzeczenia się mandatu radnego. Następnie poinformował Radę, że  zgodnie z obowiązującymi  przepisami , w przypadku zrzeczenia się mandatu, wygasa on w  dniu złożenia rezygnacji. Rada nie ma obowiązku wysłuchania wyjaśnień radnego. Podjętą uchwałę prześlemy do Wojewody  Dolnośląskiego i do Biura Wyborczego. Wojewoda w ciągu 3-ch miesięcy od otrzymania uchwały ogłasza wybory uzupełniające.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski   wyjaśnił, że  decyzja radnej Barbary Listwan  w sprawie zrzeczenia się mandatu radnego należy wyłącznie do niej.
Byłem zaskoczony tłumaczeniem radnej - powiedział -  że jej  decyzja jest protestem przeciwko mojej polityce kadrowej w zakładach budżetowych /Przychodnia Rejonowa w Złotoryi, w której nie przedłużono radnej umowy o pracę /. Myślę, że  o prawdziwych powodach rezygnacji dowiedzą się Państwo w najbliższych miesiącach.

Rada w głosowaniu:
za – 4       przeciw -  3    wstrzymało się -   5
podjęła Uchwałę Nr 0007.XV.85.2012  w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Złotoryi.

Rada w głosowaniu:
za-  12    przeciw - 0   wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XV.86.2012  zmieniającą Uchwałę Nr V/19/2011
Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.

AD. 5 – STANOWISKO RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI W SPRAWIE ZAMIARU LIKWIDACJI SĄDU REJONOWEGO W ZŁOTORYI.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski   poruszył sprawę  zamiaru likwidacji Sądu Rejonowego w Złotoryi  i zgodnie z koncepcją Rządu powstanie Oddziału Zamiejscowego. W rozmowie – Prezes Sądu nie potrafił  precyzyjnie określić jakie wydziały pozostaną. Nasz Sąd znajduje się w pięknym, wyremontowanym budynku, trwa informatyzacja. Protestują mieszkańcy wielu miast w Polsce. Stąd przygotowaliśmy swoje stanowisko, które prześlemy do  Ministerstwa Sprawiedliwości.
Przewodniczący przeczytał  treść stanowiska – protestu, która została zaakceptowana przez Radę. Radni złożyli swoje podpisy.
Stanowisko Rady stanowi załącznik do protokołu.

AD. 6 – INFORMACJA O PRACY RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI OD POCZĄTKU KADENCJI D0 GRUDNIA 2011 R.

Informację o pracy Rady Miejskiej złożył  Przewodniczący Rady Miejskiej  Roman Gorzkowski. Podziękował radnym,  Przewodniczącym Komisji  za złożone sprawozdania  z działalności  oraz za  aktywność.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

AD. 7 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH.

Odpowiedzi na zgłoszone zapytania w pkt 2 porządku obrad przez radnego Józefa Banaszka udzielił  Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski a mianowicie:
1. Zejście do Wspólnot Mieszkaniowych od strony al. Miłej  nie będzie budowane. Jest to zejście wewnętrzne, dla pracowników. Interesanci  przechodzą do Wspólnot od strony  ul. Kolejowej.
2. Zwrócimy się do Poczty aby zwiększyła ilość skrzynek pocztowych w mieście.
3. Kostka brukowa jest  remontowana na bieżąco. Obecnie nie,  bo nie sprzyjają  temu warunki atmosferyczne.

AD. 8 – SPRAWY RÓŻNE.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski przekazał Radzie  następujące informacje:
1/  Otrzymane od Burmistrza Miasta ´” Sprawozdanie  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych  stopniach awansu zawodowego  w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja w roku 2011” -   skierowane zostało do analizy przez Komisję Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.
2/  Po blisko 3 m-ach  otrzymaliśmy odpowiedź od Wojewody Dolnośląskiego w sprawie załatwiania skarg – zgodnie z wyjaśnieniem sprawę skargi Pana Borysa musimy podjąć na nowo.
3/  Odczytał  Uchwałę Nr II/9/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionego w uchwale budżetowej.
4/  Otrzymaliśmy informację , że samorząd złotoryjski znalazł się  wśród 16 nominowanych/ jedyny z Dolnego Śląska/ do zdobycia tytułu „Super Samorząd 2011”. Nasz samorząd będzie reprezentowało stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” oraz przedstawiciele samorządu.
5/  Poinformował o tematyce następnej sesji Rady Miejskiej.

Wobec wyczerpania się porządku obrad – o godz.  15.40  Przewodniczący Rady
Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił sesję za zamkniętą.

                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                       Roman Gorzkowski

Protokolant:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XV.2012 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 stycznia 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:06.02.2012 13:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:06.02.2012 13:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 45