Uchwała Nr VIII / 51 / 03
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 kwietnia 2003r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dodatków mieszkaniowych w imieniu Burmistrza Miasta Złotoryja.

 

                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr142,poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.7 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71,poz. 734) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do załatwiania indywidualnych spraw  w zakresie administracji publicznej  poprzez wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr V/26/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi  do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dodatków mieszkaniowych w imieniu Burmistrza Miasta Złotoryja.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi i w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

        Przewodniczący  Rady  Miejskiej
 
        Wiesław  Woźniak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VIII / 51 / 03 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do wydawania decyzji administracyjn
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:18.07.2003 09:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:18.07.2003 09:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 76