Protokół Nr 0002.XVI.2012 
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi, 
która odbyła się w dniu 1 marca 2012 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi otworzył o godz. 13.30 Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotoryi Roman Gorzkowski.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Następnie przywitał przybyłe na sesję Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim, Pana Zbigniewa Gruszczyńskiego, Dyrektora Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, oraz pozostałych zaproszonych gości.

Radni minutą ciszy uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych.  Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych ogłoszono, z inicjatywy Prezydenta Lecha  Kaczyńskiego , dzień 1 marca.

Radni w głosowaniu: za -  13,    przeciw -  0,  wstrzymało się -  1  przyjęli protokół Nr 0002.XV.2012 r.  z sesji w dniu 26 stycznia 2012 r.

Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. Informacja Burmistrza Miasta z pracy w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
2. Wnioski, zapytania i interpelacje radnych.
3. Obchody 800-lecia nadania praw miejskich Złotoryi – podsumowanie.
4. Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji – sprawozdanie z działalności w 2011 roku.
5. Podjęcie pakietu uchwał:
    - w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2012 r.,
    - w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIV.73.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja,
    - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na stałe obwody głosowania,
    - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na okręgi, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej w Złotoryi.
6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
7.Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ.

Informację z pracy miedzy sesjami Rady Miejskiej złożył Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski. Poinformował, że w okresie od ostatniej sesji  zajmowano się następującymi sprawami:
1. Wybrano dostawcę energii elektrycznej na  zasilanie oświetlenia ulicznego i obiektów stanowiących własność Gminy  - jest to firma TAURON – Sprzedaż Kraków,
2. Od 1 lutego zlecono RPK dalsze utrzymanie małej architektury oraz sieci kanalizacji deszczowej,
3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Dostawę materiałów budowlanych”,
4. Sporządzono listy osób oczekujących na przydział lokali mieszkalnych na 2012 rok,
5. Realizowano działania w projekcie pn. „Kampania promocyjna na rzecz rozwoju  turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego” poprzez:
     - udział w Targach Holiday World w Centrum Wystawienniczym w Pradze w dniach 9-12 luty 2012 r.,
     - udział w Międzynarodowych Targach turystycznych Wrocław w dniach 3-5 luty 2012 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu,
     - przeprowadzono zapytania ofertowe na wykonanie gadżetów; podpisano umowy z wykonawcą gadżetów,
     - zamieszczono reklamę na bilbordach w okresie luty – marzec – 2012.
6. Realizowane były działania w projekcie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Szkole Podstawowej Nr 1
i w Szkole Podstawowej Nr 3 w Złotoryi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
7. Złożono wniosek i otrzymano zawiadomienie o przyznaniu dofinansowania ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn.” Budowa separatora z odstojnikiem odprowadzającym wodę z kanalizacji deszczowej do rzeki Kaczawa oraz budowa kanału deszczowego w Złotoryi”,
8. Otrzymano decyzję środowiskową  dla inwestycji pn. „ Zagospodarowanie parku przy ul. Maluchów w Złotoryi na obszar aktywnej turystyki, rekreacji i integracji społecznej”,
9. Otrzymano pozytywną opinię z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2007 – 2013,
10. Opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie parku przy ul. Maluchów w Złotoryi na obszar aktywnej turystyki, rekreacji i integracji społecznej” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013,
11. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn.”Modernizacja drogi ul. Szkolnej w Złotoryi wraz z odwodnieniem i oświetleniem – etap II”,
12. Zakończono realizację zadania „Włączenie kanalizacji  deszczowej z obszaru ul. Broniewskiego do ul. Legnickiej w Złotoryi”,
13. W okresie międzysesyjnym  odbyło się spotkanie ze sportowcami ,
14. Ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

AD. 2 – WNIOSKI, ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  zapytał o  wspomniany w informacji międzysesyjnej Burmistrza Miasta konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. W stosunku do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu  ilość zadań, które Urząd Miejski zamierza powierzyć do realizacji. Wypadły m.in. dodatkowe zajęcia z edukacji regionalnej, ujmowane do 2011 r. w zadaniu nr 1. Jakie będą  skutki takiego ograniczenia zadań, bo decyzje, jego zdaniem, ograniczą dostęp do środków budżetowych.
Radna Kinga Maciejak  zapytała i imieniu mieszkańców, co będzie z budynkiem na ul. W. Polskiego, w którym Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” prowadziło działalność edukacyjną.

AD. 3 –  OBCHODY 800-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH ZŁOTORYI – PODSUMOWANIE.

Przewodniczący Rady Miejskiej  przypomniał, że temat podsumowania obchodów jubileuszu 800-lecia miasta  nie budził wątpliwości przy zatwierdzaniu planu pracy Rady na 2012 rok. Radni otrzymali materiały podsumowujące obchody, jedne przygotowane przez Burmistrza, drugie przez Przewodniczącego Rady. Stwierdził, że do obchodów przygotowywaliśmy się od kilku lat, w ramach zmiany oblicza miasta wykonywane były różne remonty, m.in. remont Baszty Kowalskiej. Powstały  dorobek należy uznać za ogromny. Nawiązaliśmy  tym do obchodów 700-lecia, bo jak wiemy z przekazów historycznych 100 lat temu mieszkańcy miasta bardzo hucznie obchodzili tę rocznicę.
Głos zabrał Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski. Poinformował radnych, że wydarzenia związane z obchodami 800-lecia miasta zostaną na sesji zaprezentowane w postaci  wizualizacji, ponieważ najbardziej przemawia obraz. 
Radni obejrzeli 2 filmy,  przedstawiające imprezy związane z obchodami.  
Burmistrz Miasta  dodał, że w zaprezentowanych filmach  widzieliśmy tylko część imprez. Oprócz tych pokazanych  odbyło się szereg innych, w których uczestniczyli mieszkańcy miasta. Podziękował im, jak również  organizatorom imprez.
Przewodniczący Rady Miejskiej  poprosił radnych o refleksję  na temat obejrzanych filmów.  Widziałem na  twarzach radnych  wyrazy wzruszenia – powiedział.
Radny Józef Banaszek  stwierdził, że obejrzeliśmy tylko fragment imprez, a właściwie najważniejsze z nich. Odbyło się ich wiele więcej. I on także  pogratulował wszystkim organizatorom, stowarzyszeniom, organizacjom społecznym za ich organizację a mieszkańcom miasta za udział w imprezach. 
Przewodniczący Rady Miejskiej,  podsumowując wymienił niektóre ze zrealizowanych przedsięwzięć. Przygotowany przez niego materiał jest niekompletny i subiektywny. Można znaleźć w nim informacje, że samych wydawnictw, które ukazały się  z okazji 600-lecia, jest ponad  20. Wydano 1 medal i trzy okolicznościowe  numizmaty, odbyło się kilka sesji, wystaw, sympozjów, odczytów i kilkadziesiąt imprez sportowych. Przetłumaczony został po raz pierwszy po wojnie dokument zawierający decyzję księcia Henryka Brodatego z 1211 r. Ukazało się kilkadziesiąt artykułów, wykonano tysiące zdjęć. Imprezy były organizowane za ogromne pieniądze. Największymi środkami finansowymi oraz organizacyjnymi dysponował Urząd Miejski, inni organizatorzy mogli liczyć na mniejsze środki. Jego zdaniem, dobrze byłoby, aby prezentowane radzie filmy można było kupić. Wśród jubileuszowych wydarzeń  było także nadanie w kwietniu ub. r. nazwy Plac 800-lecia obszarowi przy Muzeum Złota. Zapytał, dlaczego do tej pory plac ten nie ma tabliczki z nazwą. Następnie zapytał, na czym szczegółowo polegała praca powołanego Pełnomocnika ds. 800-lecia, któremu z pewnością można zawdzięczać powodzenie tylu imprez. 
W odpowiedzi Burmistrz Miasta  stwierdził iż żałuje tylko jednego, że tabliczka z napisem Plac 800-lecia stała się równoważnią tego wszystkiego co widzieliśmy. Może to powiedzieć osoba, która nie do końca ma świadomość tego, ile organizacyjnego, finansowego i twórczego wysiłku  włożono w przygotowanie obchodów. Wyraził żal, że na imprezach współorganizowanych przez miasto nie zawsze spotykał radnych, i rozczarowanie, iż Przewodniczący Rady nie wziął udziału w głównych obchodach. Pełnomocnikiem była osoba zatrudniona przez ubiegły rok do końca stycznia tego roku. Jeżeli ktoś organizował choć jedno wydarzenie, musi mieć pojęcie ile to wymaga pracy i musi mieć świadomość, że nie mogli tego robić pracownicy merytoryczni Urzędu. Biorąc pod uwagę skalę wydarzeń z całego roku, wiele środowisk korzystało z pomocy pełnomocnika. Jego dziełem  jest m.in. obejrzany film. Burmistrz wyraził radość z pozytywnego odbioru tych wydarzeń, zarówno przez mieszkańców miasta jak i zaproszonych gości a zarazem zasmuciło go, że nie umiemy pokazać tego co jest piękne, tylko zawsze znajdziemy kołek w desce.
Po zakończeniu wypowiedzi burmistrz opuścił salę obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  przypomniał, że znane są powody jego nieobecności na imprezach w maju oraz stwierdził, że – w przeciwieństwie do Burmistrza – starał się unikać odniesień personalnych.
Rada Kinga Maciejak, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  poinformowała, że w dniu 17 lutego odbyło się posiedzenie Komisji poświęcone m.in. obchodom 800-lecia. Burmistrz omówił na nim przebieg obchodów. Komisja wysoko oceniła zaangażowanie mieszkańców. Radni wyrażali swój aplauz, jeżeli chodzi o udział mieszkańców w imprezach. Mieliśmy szczęście, powiedziała, że mogliśmy w nich uczestniczyć. Przypomniała zdanie Burmistrza, który stwierdził, że jubileusz był dedykowany mieszkańcom miasta.
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za udział w dyskusji nad tym punktem porządku obrad.

AD. 4 – ZŁOTORYJSKI OŚRODEK KULTURY I REKREACJI – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU.

Sprawozdanie z działalności Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w roku 2011 przedłożył  Dyrektor ZOKiR Zbigniew Gruszczyński. Wcześniej sprawozdanie zostało szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Rok 2011 był dla ZOKiR rokiem specyficznym. Jako instytucja i pracownicy staraliśmy się brać udział, udzielać pomocy w zakresie organizacji imprez  jubileuszowych. Spośród 18 głównych imprez, tylko w dwóch z nich Ośrodek nie uczestniczył. W zakresie wydarzeń kulturalnych rok ubiegły można dla Złotoryi uznać za udany. Równocześnie Złotoryjski Ośrodek prowadził swoją statutową działalność, do której jest powołany. Współpracował z organizacjami społecznymi i kulturalnymi. Z. Gruszczyński wyraził zadowolenie, że powstało  stowarzyszenie „Złota Cooltura”. Są w nim, skupieni w kilku sekcjach, nowi ludzie pełni zapału i entuzjazmu, z którymi będziemy współpracować.
Sprawozdanie z działalności ZOKiR w 2011 r. stanowi załącznik do protokołu.
Na pytanie  Przewodniczącego  Rady Miejskiej czy w związku z malejącą liczbą mieszkańców miasta w zajęciach dla dzieci i młodzieży bierze udział  coraz mniej dzieci, Dyrektor ZOKiR  wyjaśnił, że nie zauważył takiej sytuacji. W niektórych formach pracy  ta frekwencja rośnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o zajęcia sportowo-rekreacyjne. Duże nadzieje pokładamy w realizacji programu „Orange”.
Radny Tadeusz Oleksów  zapytał, czy będzie realizowany któryś z pomysłów dyr. Gruszczyńskiego na zagospodarowanie basenu. Z. Gruszczyński  odpowiedział, że  być może basen zostanie wykorzystany w ramach Projektu „Orange” ale nie jako basen ale np. lodowisko. Nie ma gwarancji, że przy napuszczeniu wody nie pękłyby ściany niecki basenu. Zabudowania przy basenie będą z pewnością wykorzystywane. Remont basenu specjalista wycenił na kwotę 1,5 do 3-4 mln zł. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej radna Kinga Maciejak  poinformowała, że Komisja  gościła w siedzibie ZOKiR. Radni otrzymali  bardzo bogate merytorycznie i ładne materiały pisemne. Dyrektor ZOKiR udzielił odpowiedzi na  zadawane pytania. Nie wszystkie jednak zamierzenia mogą zostać wykonane ze względu na brak środków finansowych.
Komisja dziękuje Dyrektorowi Zbigniewowi Gruszczyńskiemu za pracę wykonaną na rzecz środowiska miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił przerwę w obradach sesji od godz. 15.00 do godz. 15.15.

Po wznowieniu obrad  Rada przystąpiła do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

AD. 5 -  PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja  wyjaśniła, że projekt uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej  był szczegółowo   omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.
Radny Józef Banaszek  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  potwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie , po omówieniu przez panią Skarbnik,  otrzymał akceptację Komisji i głosami: za – 7  , przeciw – 0, wstrzymało się – 1 został skierowany na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14   przeciw – 0  wstrzymało się – 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XVI.87.2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2012.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  Józef Banaszek  poinformował Radę, że projekt następnej uchwały w sprawie zmian  w wieloletniej prognozie finansowania  był omówiony na posiedzeniu Komisji. Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi  na wszystkie pytanie jakie padały w trakcie dyskusji. Projekt uchwały głosami :  za -  7,     przeciw -  0, wstrzymało się -  1 został skierowany na sesję.
Radni w głosowaniu:
za – 14,  przeciw – 0,  wstrzymało  się – 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XVI.88.2012  w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIV.73.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który wyjaśnił, że projekty dwóch następnych uchwał dot. obwodów głosowania i okręgów wyborczych  dotyczą spraw porządkowych. Chodzi o wprowadzenie nowych ulic w mieście.
Radna Ewa Miara, Przewodnicząca Komisji Gospodarczej poinformowała, że projekty uchwał były omówione na posiedzeniu Komisji i jednogłośnie zostały skierowane pod obrad Rady.
Radni w głosowaniu:
za – 14,     przeciw -  0,    wstrzymało się -  0
podjęli Uchwałę nr 0007.XVI.89.2012  zmieniającą uchwałę  w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na stałe obwody głosowania.

Rada w głosowaniu:
za – 14,     przeciw -  0,     wstrzymało się -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XVI.90.2012  zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na okręgi, ich granic i numerów  oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej
w Złotoryi.

AD. 6 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski.  Odniósł się do  dokonanej przez Przewodniczącego Rady analizy zarządzenia burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych.  Zwrócił uwagę na fakt, że w związku ze zmianą przepisów od 2012 r. nie ma obowiązku ogłaszania konkursów w prasie lokalnej, co jest korzystne ze względu na duże koszty ogłoszeń. Nie tylko nie został ogłoszony konkurs na dodatkowe zajęcia z edukacji regionalnej, ale także na wypoczynek  letni. Zauważył, że do tej pory beneficjentem środków na zajęcia z edukacji regionalnej było Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej i zasugerował, że tu tkwi przyczyna zgłoszenia tej interpelacji przez Przewodniczącego Rady, który jest członkiem TMZZ. Konkursy będą ogłaszane oddzielnie w miarę potrzeb i posiadanych środków. Wiadomym jest, że sytuacja finansowa gminy jest mniej stabilna niż w latach  ubiegłych. W styczniu był ogłoszony konkurs na akcję zimową, zapewniającą wypoczynek dzieciom w okresie ferii zimowych. Burmistrz stwierdził że nie wie, czy w ogóle zostanie ogłoszony konkurs na zajęcia z edukacji regionalnej, w każdym razie nie musiał go ogłaszać w styczniu czy w lutym, bo lekcje regionalne można przeprowadzać również od września do grudnia. Ważniejszą  rzeczą jest wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży i walka  z patologią. Jeśli nie będzie paru lekcji regionalnych, to skutki tego byłyby o wiele mniejsze, gdybyśmy nie zarezerwowali środków na w/w zadania.
Następnie Burmistrz odpowiedział na pytanie radnej Maciejak odnośnie budynku po Stowarzyszeniu Uśmiech Dziecka: budynek jest własnością Gminy ale w chwili obecnej  nie jest w jej posiadaniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski podziękował Burmistrzowi za wyjaśnienie  sprawy konkursów na zadania publiczne, lecz wyraził żal, że te zagadnienia nie zostały poruszone wcześniej przez Burmistrza np. na posiedzeniu komisji. W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że nie widział takiej potrzeby, ponieważ zmiany dokonane w trybie ogłaszania konkursów nie były nadzwyczajne. Wobec nie ustosunkowania się Burmistrza do kwestii braku oznakowań Placu 800-lecia, Przewodniczący Rady stwierdził, że po raz trzeci (wcześniej nie wyjaśnił tego wiceburmistrz A. Ostrowski) nie zamierza o to pytać, niemniej nie uważa tej sytuacji za normalną.

AD. 7 -  SPRAWY RÓŻNE.

Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował radnych o następujących sprawach:
1. W związku z otrzymaną nominacją w konkursie „Super Samorząd”, w dniu 23  lutego br. wspólnie z przedstawicielami Stowarzyszenia Młodzi Demokraci
Przewodniczący Rady brał udział w uroczystości wręczenia dyplomów i nagród.
Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim  w Warszawie. Obecni byli wszyscy z 18 nominowanych samorządów, dlatego obecność złotoryjan miała znaczenie. Tytuły otrzymali uczestnicy, którzy przeważnie uczestniczyli po raz kolejny w konkursie. Ogłoszono już nowy konkurs, jednak decyzja, czy się w niego zaangażujemy jeszcze nie zapadła.
2. Są pewne  przesłanki, że Sąd Rejonowy w Złotoryi nie zostanie przekształcony.
3. Do wyborów uzupełniających do naszej Rady zarejestrowało się  dziewięciu kandydatów.
4. Wojewódzki Sąd Administracyjny umorzył postępowanie w sprawie uchwały Rady o założeniu gimnazjum z sierpnia ur., w wyniku dokonania  przez Radę odpowiednich korekt.
5. Radni proszeni są o podawanie terminów pełnienia dyżurów.
6. Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 29 marca 2012 r.
Radny Józef Banaszek, nawiązując do rozmowy na  posiedzeniu Komisji Gospodarczej, zapytał Burmistrza, czy może  poinformować Radę o zmianie przepisów dotyczących  gmin. Burmistrz  wyjaśnił, że  zmieniają się reguły dotyczące finansowania  gmin. Ponieważ ciągle następują zmiany a prowadzone są rozmowy organizacji samorządowych z Ministerstwem Finansów poinformuje Radę,  jak wyjaśnią się wszystkie wątpliwości.
Radny Franciszek Słaby  zapytał, czy  jest jeszcze gwarancja na wykonane pomosty nad zalewem. Są bardzo zniszczone. Burmistrz potwierdził, że sytuacja jest mu znana i w odpowiednim czasie zastaną podjęte działania.
Radny Waldemar Wilczyński nawiązał do głównego tematu sesji a mianowicie obchodów 800-lecia nadania praw miejskich Złotoryi. To temat bardzo ważny dla  miasta. Jako reprezentant „tej bardziej zadowolonej części  mieszkańców miasta  z obchodów”,  zawnioskował, aby w imieniu Rady Miejskiej na łamach prasy  podziękować  organizatorom imprez oraz  mieszkańcom miasta za udział w obchodach.
Radni w głosowaniu: za – 14,      przeciw -  0,     wstrzymało się -  0  wniosek
przyjęli.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 15.45  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski ogłosił sesję za zamkniętą.

                                                                

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Protokolant:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XVI.2012 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 1 marca 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:15.03.2012 08:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:15.03.2012 08:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 82