Uchwała Nr XXIX/190/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 stycznia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Złotoryja na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala , co następuje:


§ 1.

1) Zwiększa się dochody gminy o kwotę 230.000 zł

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

57.700,-

287.700,-

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

100.000,-

0310

podatek od nieruchomości

100.000,-

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

57.700,-

119.700,-

0320

podatek rolny

700,-

57.000,-

0330

podatek leśny

57.000,-

700,-

0500

podatek od czynności cywilnoprawnych

62.000,-

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

68.000,-

0410

wpływy z opłaty skarbowej

68.000,-

2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  268.000 zł.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

230.000,-

60016

Drogi publiczne gminne

230.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

230.000,-

750

Administracja publiczna

60.000,-

60.000,-

75024

Urzędy gmin

60.000,-

60.000,-

4300

zakup usług pozostałych

(leasing komputerów)

60.000,-

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

(zakup komputerów)

60.000,-

801

Oświata i wychowanie

1.500,-

1.500,-

80104

Przedszkola

1.500,-

1.500,-

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1.500,-

4300

zakup usług pozostałych

1.500,-

851

Ochrona zdrowia

45.000,-

45.000,-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

45.000,-

45.000,-

wydatki bieżące

45.000,-

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- zorganizowanie formy pomocy psychospołecznej dla dzieci w okresie wakacyjnym

-nieobozowa akcja w czasie ferii i wakacji

45.000,-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

27.000,-

27.000,-

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

27.000,-

27.000,-

wydatki bieżące

27.000,-

2830

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

27.000,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

38.000,-

90095

Pozostała działalność

38.000,-

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

(zakup i montaż skateparku)

38.000,-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

18.000,-

18.000,-

92105

Ochrona i konserwacja zabytków

15.000,-

15.000,-

wydatki bieżące

15.000,-

2630

dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

(remont zabytkowego kościoła Św. Mikołaja)

15.000,-

92195

Pozostała działalność

3.000,-

3.000,-

2830

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

3.000,-

propagowanie i wdrażanie zainteresowania historią Złotoryi

obsługa turystycznego punktów widokowych miasta.

wydatki bieżące

3.000,-

926

Kultura fizyczna i sport

120.000,-

120.000,-

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

120.000,-

120.000,-

wydatki bieżące

120.000,-

2830

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

(sport dzieci i młodzieży)

120.000,-

§ 2.

Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 38.000 zł.
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki

Przychody 38.000 zł
- wolne środki 38.000 zł


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIX/190/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Złotoryja na 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:01.02.2005 13:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:01.02.2005 13:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 65