Uchwała Nr XXIX / 191 / 2005 r.
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 stycznia 2005 r.

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Redakcji „Gazety Złotoryjskiej” w Złotoryi w 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) i art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla Redakcji „Gazety Złotoryjskiej” w Złotoryi na wydanie jednego egzemplarza „Gazety Złotoryjskiej” w 2005 r. w kwocie 1,015 zł.


§ 2.

Zmiany planu finansowego dla Redakcji „Gazety Złotoryjskiej” w Złotoryi, powodujące zwiększenie lub zmniejszenie dotacji przedmiotowej ponad kwotę ustaloną w uchwale budżetowej, mogą być dokonywane wyłącznie po ponownym skalkulowaniu stawki dotacji przedmiotowej.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIX/191/2005 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Redakcji „Gazety Złotoryjskiej” w Złotoryi w 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:01.02.2005 13:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak
Liczba wyświetleń dokumentu: 77