Uchwała nr XXIX/192/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 stycznia 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4¹ ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 147,poz.1231 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 

§ 1.

W § 1 lit. A uchwały Nr XXVI/166/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  rok 2005 dodaje się ust.1, ust.3 i ust. 4 w następującym brzmieniu:

„ 1. Przyjmowanie wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego oraz udzielanie pierwszej pomocy zgłaszającym się rodzinom, kierowanie na leczenie.”

„ 3. Udzielanie pomocy psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie.”

" 4. Współpraca z Komisjami ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sąsiadujących gmin.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIX/192/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 stycznia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:01.02.2005 13:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak
Liczba wyświetleń dokumentu: 65