Protokół Nr 0002.XVII.2012
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 29 marca 2012 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi otworzył o godz. 13.30  Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotoryi Roman Gorzkowski. Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Następnie przywitał radnych,  Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Ireneuszem Żurawskim, lokalne media oraz przedstawicieli organizacji sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.

Radni w głosowaniu:  za- 14 przeciw - 0  wstrzymało się - 0 przyjęli Protokół Nr 0002.XVI.2012 z sesji odbytej w dniu 1 marca 2012 r.

Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku  obrad, który przedstawia się następująco:

1. Informacja Burmistrza Miasta z pracy w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
2. Wnioski, zapytania i interpelacje radnych.
3. Sport, turystyka i rekreacja w mieście.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2012 r.,
- w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 w Złotoryi,
- w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 2 w Złotoryi,
- w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2012 r”.,
- w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi na lata 2012 – 2014,
- w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
- w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych.
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
6. Sprawy różne.

AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ.

Informację z pracy między sesjami Rady Miejskiej złożył Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski. Poinformował, że w okresie od ostatniej sesji zajmowano się następującymi sprawami:
1. Wybrano wykonawcę na „Usługę oświetleniową na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja”.
2. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano firmę transportową do obsługi robót interwencyjnych.
3. Sporządzony został wykaz lokali do remontu, przeznaczonych dla osób z listy oczekujących na przydział lokali do remontu.
4. Ogłoszono przetarg na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych.
5. Zaproszono wykonawców do składania ofert na malowanie oznakowania poziomego.
6. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony oraz podpisano umowę z wykonawcą zadania pn. „Modernizacja drogi ul. Szkolnej w Złotoryi wraz z odwodnieniem i oświetleniem – etap II” – BUDROMAX S.C.
7. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zadań pn. „Budowa chodnika w m. Złotoryja – ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 wraz z przebudową i remontem istniejących chodników” oraz „Budowa chodnika w m. Złotoryja – ul.Chojnowska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328” - w ramach Porozumień z Województwem Dolnośląskim ws. pomocy finansowej w zakresie realizacji ww. zadań.
8. W projekcie pn. „Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego”:
- przeprowadzono zapytania ofertowe na wykonanie gadżetów, podpisano umowę z ich wykonawcą,
- w dniu 8 marca 2012 r. ukazał się w TVP Regionalnej spot reklamowy promujący Subregion Gór i Pogórza Kaczawskiego.
9. W Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 3 realizowano działania dotyczące projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”.
10. Trwa przegląd gwarancyjny i bieżący zrealizowanych inwestycji.
11. Przeprowadzono nabór ofert na otwarty konkurs ofert na realizację zadańpublicznych w zakresie sportu dzieci i młodzieży i profilaktyki alkoholowej.
12. Miasto było współorganizatorem:
- Dnia Kobiet w Polskim Związku Emerytów i Rencistów,
- VII Kaczawskiego Turnieju Sygnalistów Myśliwskich,
- wystawy „Pulsnitz i Blaudruck”.

Następnie Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski poinformował Radę o dużym sukcesie, jakie osiągnęło nasze miasto. Zostaliśmy nominantami  w konkursie „Polska Pięknieje – 7 cudów funduszy europejskich” za projekt pn.„ Zespół Otwartych Stref Sportowo – Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z organizacją zajęć sportowych”. Projekt zgłaszaliśmy wtedy, gdy został on  całkowicie zrealizowany. Kiedy w roku 2007 projekt przygotowywaliśmy, byliśmy prekursorami tego rodzaju inicjatyw. Do Kapituły Konkursu wpłynęło 71 wniosków z całej Polski. Zostaliśmy, jako jeden z trzech projektów z Polski, nominowani do nagrody głównej.  Projekt  prezentował Burmistrz wraz z pracownikami Urzędu w Warszawie  w dniu 8 marca br.
Konkurs został zorganizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i trwał od listopada 2008 r.  do kwietnia 2011 roku. Wartość projektu to 3 650 372,41 zł , w tym dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego: 3 103 246,43 zł. Partnerem projektu 
jest norweska Gmina Rygge.
Głównymi zadaniami projektu była:
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Lubelskiej wraz z zapleczem szatniowym i siłownia na świeżym powietrzu,
- modernizacja 3 ogródków jordanowskich przy przedszkolach i żłobku,
- organizacja programu profilaktyki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży,
- zakup sprzętu sportowego,
- kampania promocyjna o zdrowiu, sporcie i rekreacji oraz aktywnej turystyce.
Największą wartością projektu jest to, że  zorganizowaliśmy ponad 13 tys. godzin  zajęć sportowych z dziećmi. Udało się to zrobić dzięki zaangażowaniu wielu ludzi. W jego realizacji  zatrudnionych było  33 instruktorów i 18 opiekunów w przedszkolach i żłobku. Z niecierpliwością  czekamy na ogłoszenie wyników, które odbędzie się na gali w Warszawie.  Jeżeli nawet nie zajmiemy I miejsca, to i tak będzie to ogromny sukces i promocja dla naszego miasta.
Jest możliwość  głosowania internetowego na stronie www.polskapieknieje.gov.pl, do którego wszystkich Burmistrz zaprosił.

AD. 2 – WNIOSKI, ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH.

Radny Józef Banaszek – w imieniu mieszkańców ul. Leszczyńskiej zwrócił się z prośbą o naprawę drogi, chodzi o końcówkę tej ulicy. Wysypanie grysu  ułatwi
matkom z dziećmi spacerowanie po ulicy.

Radna Lilia Wolańska - zapytała o rozwiązanie sprawy utylizacji przeterminowanych leków. W budżecie są środki na ten cel.
Radna Wiesława Żak - na ul. Hożej, koło marketu Biedronka  jest pochylony znak drogowy w takim stopniu, że mogą o niego zahaczyć samochody. Znak należy wymienić. Ponadto ul. Bukowa wymaga remontu, chociażby  wysypanie grysem, bo jest ten sam problem co na ul. Leszczyńskiej.

Radna Kinga Maciejak - na tablicach informacyjnych znajdujących się przy wjazdach do miasta znajdują się informacje o obchodach w roku ubiegłym 800-lecia Złotoryi.  Może by zamieścić na nich  informacje o sukcesie odniesionym w konkursie  „Polska pięknieje – 7 cudów funduszy europejskich”.

AD. 3 – SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA W MIEŚCIE.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski - wprowadzając do tematu sesji „Sport, turystyka i rekreacja w mieście”  powiedział, że tematyką działania organizacji sportowych  zajmują się Komisje Rady co roku. W sumie w naszym mieście jest około 30 klubów, które tym się parają. Ich liczba ciągle się zwiększa. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się, że powstaje sekcja bokserska. Tradycje sportowe Złotoryi  sięgają średniowiecza.  Zobaczymy to w wizualizacji. Następnie głos zabierze Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Na końcu poprosimy o zabranie głosu naszych gości. Sądzę także, że głos zabierze Burmistrz Miasta, dzięki któremu Kluby otrzymują niemałe dotacje.

W formie wizualizacji  radni obejrzeli zarys historyczny tradycji sportowych miasta.  Działało Bractwo Strzeleckie,  była strzelnica, odbywały się turnieje szachowe. Przed 1945 rokiem  w okresie zimowym na basenie  urządzano lodowisko, był tor saneczkarski, rozwijało się narciarstwo, podobno był wyciąg narciarski.  Również przed II wojną światową w Złotoryi na Wilczej Górze była Szkoła Lotnicza, działał Klub Piłkarski „Prusy”.
Po roku 1945  działał Klub Piłkarski „Włókniarz”. Tak więc, tradycje sportowe w mieście są bardzo bogate.

Następnie Prezes Klubu Górskiego „Róża bazaltowa” Pani Agnieszka Młyńczak przedstawiła prezentację multimedialną na temat powstania i działalności Klubu.

Podsumowania działalności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej w mieście ,na podstawie złożonych przez  organizacje informacji,  dokonała Przewodnicząca Komisji Oświaty , Kultury i Kultury Fizycznej  Kinga Maciejak.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Radna Ewa Miara  - w imieniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
przedstawiła wnioski Komisji, jakie nasunęły się po wysłuchaniu informacji z działalności organizacji:
1. Brakuje środków na prowadzenie przez kluby codziennej działalności,
2. Największym problemem z jakim borykają się kluby jest brak środków na opłacanie trenerów. Mimo wsparcia finansowego, jakie kluby otrzymują od miasta,  środków finansowych na zapłacenie trenerom brakuje. Nie można żądać od ludzi, aby pracowali społecznie, jeżeli mają być osiągane konkretne wyniki.
3. Prośba  o rozpatrzenie możliwości zbudowania ścieżki rowerowej  na Górce Mieszczańskiej.
Następnie głos zabrał radny Leszek Antonowicz, który przekazał swoje przemyślenia na temat rozwoju bazy sportowej, która stanowi podstawę  do rozwoju sportu w mieście. Czasem nie zwracamy uwagi na to co zostało w tej sprawie zrobione w mieście i bardziej doceniają to ludzie z zewnątrz – powiedział.  Jak wiemy, inicjatorem rozwoju bazy sportowej był Pan Burmistrz. Chciałbym pogratulować Panu Burmistrzowi tzw. „nosa”, że w odpowiednim momencie te inwestycje sportowe zostały zrobione. Gratuluję panu Burmistrzowi.  Jak na nasze małe miasto sport mamy bardzo rozwinięty, dużo jest ludzi chętnych do pracy. Ma to swoje znaczenie prozdrowotne i wychowawcze.  Wg mojej oceny Polska jest dość nisko oceniana w porównaniu z zachodem. Na tym tle nasze miasto jest na bardzo dobrym poziomie. Troską moją jest stan zdrowia dzieci i młodzieży. Duży % dzieci jest przywożonych do szkoły samochodami, dzieci mają problemy z otyłością / ¼ populacji/,  są uzależnione od gier komputerowych, część dzieci jest nadpobudliwa ruchowo – są to wszystko zagrożenia dla młodego pokolenia.  Pewnych rzeczy nie zmienimy, ilość godzin w-f w szkole jest ustalona odgórnie – 4 godziny. Władze miasta pomogły nam i w Szkole Podstawowej nr 3  dzieci mają 5 godzin w-f. Biorąc wszystkie zagrożenia pod uwagę, na nas, dorosłych spoczywa obowiązek organizacji dzieciom czasu wolnego. Rodzice są odpowiedzialni za dzieci.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  podsumowując, podziękował wszystkim , którzy w dyskusji uczestniczyli a także tym, którzy w Złotoryi rozwijają sport i rekreację. Wbrew pozorom, mimo malejącej liczby mieszkańców rośnie aktywność społeczeństwa. Kopalnią wiedzy o sporcie jest publikacja wydana z okazji jubileuszu 800-lecia miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski ogłosił przerwę w obradach od godz. 14.40 do 14.50.

AD. 4 -  PODJĘCIE UCHWAŁ.

Skarbnik Miasta Grażyna Soja poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu. Zwróciła uwagę radnym na pomyłkę maszynową w projekcie uchwały. W § 2 w drugiej linijce  słowo „zmniejsza się”  zamienić należy na „zwiększa się”.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  Józef Banaszek stwierdził, że projekt uchwały był analizowany na posiedzeniu Komisji, która zaopiniowała go pozytywnie i skierowała na sesję. Niepokojącym dla budżetu jest fakt, że miasto stało się spadkobiercom zobowiązań nieruchomości i jesteśmy zobligowani do wydania niezaplanowanych pieniędzy. Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski - wyjaśnił, że z przepisów prawa wynika, iż
nasze zobowiązania to wysokość zobowiązań wg wartości majątku, który stanowi ta nieruchomość.
Rada w głosowaniu:
za -  14   przeciw – 0   wstrzymało się – 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XVII.91.2012  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  przeczytał treść uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 1 w Złotoryi.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Kinga Maciejak
poinformowała, że projekty uchwał w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 były szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji przez Specjalistę ds. oświaty Zbigniewa Wróblewskiego.  Oprócz uzasadnienia, radni otrzymali odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
Na pytanie radnego Józefa Banaszka -  czy jest już jakaś wiedza na temat  dyrektora połączonego Gimnazjum ? -  Burmistrz Miasta  odpowiedział, że w Gazecie Złotoryjskiej ogłoszony został konkurs.
Radni w głosowaniu:
za – 14    przeciw - 0    wstrzymało się -  0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XVII.92.2012  w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 w Złotoryi.

Radni w głosowaniu:
za -  14      przeciw - 0    wstrzymało się  -0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XVII.93.2012 w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 2 w Złotoryi.

Przed przystąpieniem do głosowania na projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2012 r ” głos zabrał radny Iwo Matecki. W przypadku, gdy zostanie złapane zwierzę, które ucieknie właścicielowi, czy zostanie ono natychmiast, obligatoryjnie, poddane sterylizacji? Czy właściciel zdąży odebrać zwierzę ze schroniska.
Radca prawny Barbara Szynkowska wyjaśniła, że projekt uchwały był opiniowany przez organizacje zajmujące się zwierzętami bezdomnymi i nie znaleziono w nim żadnych niewłaściwych rozwiązań. Sterylizacji nie dokonuje się natychmiast.
Radna Ewa Miara  Przewodnicząca Komisji Gospodarczej  poinformowała, ze projekt uchwały był przedmiotem analizy Komisji, która głosami : 8 za , przeciw – 0   wstrzymało się – 1 , skierowała go pod obrady Rady.

Rada w głosowaniu:
za -  14    przeciw -  0   wstrzymało się – 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XVII.94.2012 w sprawie uchwalenia” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2012 r.”

Przed przystąpieniem  do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia  programu modernizacji urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych  radny Iwo Matecki zapytał, czy w dalszym ciągu toczą się „rozgrywki”  pomiędzy Legnicą a Złotoryją. Chodzi o pozwolenie na budowę.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że chodzi o pozwolenie wodno – prawne. które zakwestionowało  Legnickie Przedsiębiorstwo Wodne.

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Ewa Miara  przekazała, że na posiedzeniu Komisji 22 marca br. Prezes  RPK Damian Klicki szczegółowo omówił projekt uchwały. Za skierowaniem go na sesję głosowało 9 radnych, 1 radny wstrzymał się.

Rada w głosowaniu:
za – 12    przeciw - 0   wstrzymało się - 2
podjęła Uchwałę Nr 0007.XVII.95.2012 w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi na lata 2012 – 2014.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski  poinformował Radę, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ścieki został 
szczegółowo omówiony  przez Prezesa RPK Damiana Klickiego.
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Ewa Miara potwierdziła, że Prezes Damian Klicki omówił projekt uchwały i udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania radnych.  Ceny wody i ścieków w mieście Złotoryja są średnie w porównaniu do innych miast.  W mieście są spore zaległości w opłatach. Największym problemem jest szpital, gdzie na dzień dzisiejszy nie ma możliwości ściągnięcia zaległości. Na posiedzeniu radni głosami: za – 5   wstrzymało się – 5 skierowali uchwałę na sesję. Radny Tadeusz Oleksów  uzupełnił, że Prezes Klicki nie mówił, że szpital jest niewypłacalny.

Rada w głosowaniu:
za – 10   przeciw -   1   wstrzymało się -  3
podjęła Uchwałę Nr 0007.XVII.96.2012  w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia dróg w m. Złotoryja do kategorii dróg gminnych  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  przypomniał radnym, że  projekt jest porządkowaniem  spraw dróg gminnych w mieście. Wniosek miasta Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie i podjął stosowną uchwałę.

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Ewa Miara poinformowała, że Komisja głosami : 8 za - 1 wstrzymujący skierowała projekt na sesję.

Rada w głosowaniu:
za – 14      przeciw -   0     wstrzymało się -    0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XVII.97.2012  w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych.

AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH.

Odpowiedzi na zapytania udzielił Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski:
1. Stan ul. Leszczyńskiej jest znany. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tzw. „Schetynówek”. Remont przewidziany jest na rok przyszły.
2. Utylizacja leków  -  punktem wyznaczonym do tego zadania została Przychodnia Rejonowa.
3. Złamany znak drogowy na ul. Hożej będzie wymieniony na bieżąco.
4. Mamy projekt na nowe billboardy od strony Jeleniej Góry i Legnicy. Najlepszy czas na tego typu prace to późna wiosna.

AD. 6 -  SPRAWY RÓŻNE.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski złożył życzenia świąteczne wszystkim mieszkańcom miasta i radnym. Niech święta Wielkiejnocy będą czasem nadziei i rodzinnych spotkań. Podziękował  Komendzie Hufca ZHP za prezenty świąteczne/ radni otrzymali kolorowe jajka wykonane przez harcerzy/.
Następnie poinformował o następujących sprawach:
1. Ministerstwo Sprawiedliwości  przesłało pismo-zapewnienie, że  Sąd Rejonowy w Złotoryi nie zostanie zlikwidowany. Radni wyrazili swój aplauz oklaskami.
2. Przeczytał skierowaną przez Burmistrza Miasta do Rady informację dotyczącą realizacji programu współpracy z organizacjami  pożytku publicznego.
3. Zapoznał z treścią pisma S-ni Mieszkaniowej „AGAT” w sprawie remontu dróg na osiedlu Nad Zalewem. S-nia prosi o wykonanie niezbędnych remontów.
4. Przypomniał radnym, że otrzymali przed sesją informację o zgłoszeniu samorządu do konkursu „Super Samorząd”. Termin zgłoszenia to 12 kwiecień br.  Zaproponował, aby zdecydować się na przystąpienie do konkursu po przeanalizowaniu materiałów. Na adres mailowy Przewodniczącego radni do 9 kwietnia proszeni się o przesłanie swojej decyzji: „tak” lub „nie”.
5. Zaprosił do zwiedzania wystawy naszego miasta partnerskiego Pulsnitz.
6. Zaprosił radnych do spotkania na ścieżce Św. Jadwigi w dniu 2 kwietnia przy drzewku im. Jana Pawła II – w rocznicę śmieci Papieża Jana Pawła II o godz.21.37.
7. Zaprosił na otwarcie wystawy starych widokówek – Muzeum Złota, 30 marca br. o godz. 17-tej.

Radny Iwo Matecki stwierdził, że nie ma się co zastanawiać. W konkursach należy brać udział. W tej sprawie powinien głos zabrać  Piotr Płomiński, jeden z inicjatorów poprzedniego zgłoszenia do konkursu „Super Samorząd”.

Radna Ewa Miara  podziękowała Burmistrzowi Miasta za pomoc w remoncie pomieszczeń Komendy Hufca ZHP oraz za naprawę murku oporowego przed Komendą.
Radny Józef Banaszek  zaproponował, aby informację o sukcesie projektu „Zespół Otwartych Stref Sportowo – Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z organizacją zajęć sportowych” rozpowszechnić wśród miejskiej społeczności i przybliżyć gminę norweską, która pozwoliła nam zaistnieć w Polsce. Może któraś z klas gimnazjalnych by się tą sprawą zajęła.

Burmistrz Miasta Ireneusz Żurawski przypomniał radnym o możliwości głosowania internetowego na ten projekt. Aby zagłosować trzeba mieć swojego maila. Można głosować z jednego komputera tylko raz.

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 15.55  Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski  ogłosił sesję za zamkniętą.


Przewodniczący Rady Miejskiej 

Roman GorzkowskiProtokółowała:

Krystyna Kamińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XVII.2012 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 marca 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.04.2012 09:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:12.04.2012 09:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 34